Job 34

UElihu uvikela ukulunga kukaNkulunkulu

Wasephendula uElihu wathi:

Zwanini amazwi ami, zihlakaniphi, lani zazi, libeke indlebe kimi. Ngoba indlebe ihlola amazwi, njengolwanga lunambitha ukudla. Asizikhetheleni isahlulelo; sazi phakathi kwethu okuhle. Ngoba uJobe uthe: Ngilungile, kodwa uNkulunkulu ususe isahlulelo sami; ngiqamba amanga ngimelene lelungelo lami; umtshoko wami kawelapheki, ngaphandle kwesiphambeko. Nguwuphi umuntu onjengoJobe? Unatha ukuklolodelwa njengamanzi, ahambahambe exukwini labenzi bobubi, ahambe labantu benkohlakalo. Ngoba uthe: Kakumsizi umuntu nxa ethokoza ngoNkulunkulu. 10 Ngakho, bantu bengqondo, ngilalelani: Kakube khatshana loNkulunkulu ukwenza inkohlakalo, loSomandla ukwenza isiphambeko. 11 Ngoba umsebenzi womuntu uzawubuyisela kuye, amenze athole njengendlela yalowo lalowo. 12 Yebo, isibili uNkulunkulu kenzi okubi, njalo uSomandla kagobisi isehlulelo. 13 Ngubani owambeka phezu komhlaba? Kumbe ngubani owamisa umhlaba wonke? 14 Uba ebeka inhliziyo yakhe phezu kwakhe, uzabuthela umoya wakhe lomphefumulo wakhe kuye. 15 Inyama yonke ibizaphela kanyekanye, lomuntu abuyele ethulini. 16 Uba kulokuqedisisa-ke, zwana lokhu, ubeke indlebe elizwini lamazwi ami. 17 Kambe, ozonda isehlulelo ubengabusa yini? Kambe uzamlahla yini olungileyo kakhulu? 18 Angatsho yini enkosini: Mkhohlisi; kuziphathamandla: BangelaNkulunkulu? 19 Kuye ongemukeli ubuso beziphathamandla, engananzi isinothi phambi komyanga? Ngoba bonke bangumsebenzi wezandla zakhe. 20 Bayafa ngesikhatshana; laphakathi kobusuku abantu bayaqhuqhiswa, bedlule; kuzasuswa olamandla kungelasandla. 21 Ngoba amehlo akhe aphezu kwendlela zomuntu, uyabona zonke izinyathelo zakhe. 22 Kakulamnyama njalo kakulathunzi lokufa lapho abenzi bobubi abangacatsha khona. 23 Ngoba kabeki futhi phezu komuntu, ukuthi aye kuNkulunkulu esahlulelweni. 24 Uyaphahlaza abalamandla kungahlolwanga, amise abanye endaweni zabo. 25 Ngakho uyayazi imisebenzi yabo, uyabagenqula ebusuku, bachotshozwe. 26 Uyabatshaya njengababi endaweni yababukelayo. 27 Ngenxa yokuthi bephambukile ekumlandeleni, bengananzanga leyodwa yezindlela zakhe, 28 baze benza ukukhala komyanga kufike kuye, njalo wakuzwa ukukhala kwabahluphekayo. 29 Lapho yena ethulisa, ngubani-ke ongaziphatha ngenkohliso? Lapho efihla ubuso, ngubani-ke ongambona? Loba esizweni loba emuntwini eyedwa. 30 Ukuze umuntu ongumzenzisi angabusi, ukuze kungabi lemijibila ebantwini. 31 Isibili uthe kuNkulunkulu: Ngithwele isijeziso, kangiyikona. 32 Ngaphandle kwengikubonayo ungifundise wena; uba ngenze okubi kangisayikukwenza futhi. 33 Uzaphindisela yini ngokukuwe, loba uyala, loba wena ukhetha, njalo kungesimi? Wazini-ke? Khuluma. 34 Abantu abalokuqedisisa bazakhuluma kimi, lomuntu ohlakaniphileyo uzangizwa. 35 UJobe ukhulume engelalwazi, lamazwi akhe kawalanhlakanipho. 36 Kungathi ngabe uJobe uyahlolwa kuze kube sekupheleni, ngenxa yempendulo zakhe phakathi kwabantu ababi. 37 Ngoba esonweni sakhe wengezelela ububi, eqakeza izandla phakathi kwethu, esandisa amazwi akhe emelene loNkulunkulu.

Copyright information for Ndebele