Job 34

UElihu uvikela ukulunga kukaNkulunkulu

1 Wasephendula uElihu wathi:

2Zwanini amazwi ami, zihlakaniphi, lani zazi, libeke indlebe kimi. 3Ngoba indlebe ihlola amazwi, njengolwanga lunambitha ukudla. 4Asizikhetheleni isahlulelo; sazi phakathi kwethu okuhle. 5Ngoba uJobe uthe: Ngilungile, kodwa uNkulunkulu ususe isahlulelo sami; 6ngiqamba amanga ngimelene lelungelo lami; umtshoko wami kawelapheki, ngaphandle kwesiphambeko. 7Nguwuphi umuntu onjengoJobe? Unatha ukuklolodelwa njengamanzi, 8ahambahambe exukwini labenzi bobubi, ahambe labantu benkohlakalo. 9Ngoba uthe: Kakumsizi umuntu nxa ethokoza ngoNkulunkulu. 10Ngakho, bantu bengqondo, ngilalelani: Kakube khatshana loNkulunkulu ukwenza inkohlakalo, loSomandla ukwenza isiphambeko. 11Ngoba umsebenzi womuntu uzawubuyisela kuye, amenze athole njengendlela yalowo lalowo. 12Yebo, isibili uNkulunkulu kenzi okubi, njalo uSomandla kagobisi isehlulelo. 13Ngubani owambeka phezu komhlaba? Kumbe ngubani owamisa umhlaba wonke? 14Uba ebeka inhliziyo yakhe phezu kwakhe, uzabuthela umoya wakhe lomphefumulo wakhe kuye. 15Inyama yonke ibizaphela kanyekanye, lomuntu abuyele ethulini. 16Uba kulokuqedisisa-ke, zwana lokhu, ubeke indlebe elizwini lamazwi ami. 17Kambe, ozonda isehlulelo ubengabusa yini? Kambe uzamlahla yini olungileyo kakhulu? 18Angatsho yini enkosini: Mkhohlisi; kuziphathamandla: BangelaNkulunkulu? 19Kuye ongemukeli ubuso beziphathamandla, engananzi isinothi phambi komyanga? Ngoba bonke bangumsebenzi wezandla zakhe. 20Bayafa ngesikhatshana; laphakathi kobusuku abantu bayaqhuqhiswa, bedlule; kuzasuswa olamandla kungelasandla. 21Ngoba amehlo akhe aphezu kwendlela zomuntu, uyabona zonke izinyathelo zakhe. 22Kakulamnyama njalo kakulathunzi lokufa lapho abenzi bobubi abangacatsha khona. 23Ngoba kabeki futhi phezu komuntu, ukuthi aye kuNkulunkulu esahlulelweni. 24Uyaphahlaza abalamandla kungahlolwanga, amise abanye endaweni zabo. 25Ngakho uyayazi imisebenzi yabo, uyabagenqula ebusuku, bachotshozwe. 26Uyabatshaya njengababi endaweni yababukelayo. 27Ngenxa yokuthi bephambukile ekumlandeleni, bengananzanga leyodwa yezindlela zakhe, 28baze benza ukukhala komyanga kufike kuye, njalo wakuzwa ukukhala kwabahluphekayo. 29Lapho yena ethulisa, ngubani-ke ongaziphatha ngenkohliso? Lapho efihla ubuso, ngubani-ke ongambona? Loba esizweni loba emuntwini eyedwa. 30Ukuze umuntu ongumzenzisi angabusi, ukuze kungabi lemijibila ebantwini. 31Isibili uthe kuNkulunkulu: Ngithwele isijeziso, kangiyikona. 32Ngaphandle kwengikubonayo ungifundise wena; uba ngenze okubi kangisayikukwenza futhi. 33Uzaphindisela yini ngokukuwe, loba uyala, loba wena ukhetha, njalo kungesimi? Wazini-ke? Khuluma. 34Abantu abalokuqedisisa bazakhuluma kimi, lomuntu ohlakaniphileyo uzangizwa. 35UJobe ukhulume engelalwazi, lamazwi akhe kawalanhlakanipho. 36Kungathi ngabe uJobe uyahlolwa kuze kube sekupheleni, ngenxa yempendulo zakhe phakathi kwabantu ababi. 37Ngoba esonweni sakhe wengezelela ububi, eqakeza izandla phakathi kwethu, esandisa amazwi akhe emelene loNkulunkulu.

Copyright information for Ndebele