Job 35

UElihu wasephendula wathi:

Ukhumbula ukuthi lokhu kuqondile yini? Uthe: Ukulunga kwami kwedlula okukaNkulunkulu. Ngoba uthe: Kusizani kuwe? Ngizazuzani uba ngingoni? Mina ngizakuphendula, labangane bakho kanye lawe. Khangela amazulu ubone; ukhangele amayezi, aphakeme kulawe. Uba usona, wenzani kuye? Uba iziphambeko zakho zizinengi, wenzani kuye? Uba ulungile, umnikani, kumbe wemukelani esandleni sakho? Ububi bakho buqondana lomuntu onjengawe, lokulunga kwakho lendodana yomuntu. Ngenxa yobunengi bezincindezelo babenza bakhale; bayakhala ngenxa yengalo yabalamandla. 10 Kodwa kakho othi: Ungaphi uNkulunkulu umenzi wami, onika amahubo ebusuku, 11 osifundisa okwedlula inyamazana zomhlaba, asenze sihlakaniphe okwedlula inyoni zamazulu? 12 Lapho bayakhala, kodwa kaphenduli, ngenxa yokuzigqaja kwababi. 13 Isibili uNkulunkulu kayikuzwa ize, loSomandla kayikukunanza.

14 Yebo, lanxa usithi: Kawumboni, kanti isahlulelo siphambi kwakhe; ngakho umlindele. 15 Kodwa khathesi, ngoba kungenjalo, intukuthelo yakhe iyethekela, ngoba engakwazi ekuphetheni okukhulu, 16 ngakho uJobe uvule umlomo wakhe ngeze, wandisa amazwi engelalwazi.

Copyright information for Ndebele