Job 35

1UElihu wasephendula wathi:

2Ukhumbula ukuthi lokhu kuqondile yini? Uthe: Ukulunga kwami kwedlula okukaNkulunkulu. 3Ngoba uthe: Kusizani kuwe? Ngizazuzani uba ngingoni? 4Mina ngizakuphendula, labangane bakho kanye lawe. 5Khangela amazulu ubone; ukhangele amayezi, aphakeme kulawe. 6Uba usona, wenzani kuye? Uba iziphambeko zakho zizinengi, wenzani kuye? 7Uba ulungile, umnikani, kumbe wemukelani esandleni sakho? 8Ububi bakho buqondana lomuntu onjengawe, lokulunga kwakho lendodana yomuntu. 9Ngenxa yobunengi bezincindezelo babenza bakhale; bayakhala ngenxa yengalo yabalamandla. 10Kodwa kakho othi: Ungaphi uNkulunkulu umenzi wami, onika amahubo ebusuku, 11osifundisa okwedlula inyamazana zomhlaba, asenze sihlakaniphe okwedlula inyoni zamazulu? 12Lapho bayakhala, kodwa kaphenduli, ngenxa yokuzigqaja kwababi. 13Isibili uNkulunkulu kayikuzwa ize, loSomandla kayikukunanza.

14Yebo, lanxa usithi: Kawumboni, kanti isahlulelo siphambi kwakhe; ngakho umlindele. 15Kodwa khathesi, ngoba kungenjalo, intukuthelo yakhe iyethekela, ngoba engakwazi ekuphetheni okukhulu, 16ngakho uJobe uvule umlomo wakhe ngeze, wandisa amazwi engelalwazi.

Copyright information for Ndebele