Job 36

UElihu ukhuluma ngobukhulu bukaNkulunkulu

1 UElihu waseqhubeka wathi:

2Ngibekezelela kancinyane, ngizakubonisa ukuthi kuseselamazwi ngoNkulunkulu. 3Ngizathatha ulwazi lwami luvela khatshana, nginike ukulunga kuMenzi wami. 4Ngoba isibili amazwi ami kawayisiwo amanga; opheleleyo elwazini ulawe.

5Khangela, uNkulunkulu ulamandla, njalo keyisi; mkhulu emandleni enhliziyo. 6Kayekeli omubi aphile, kodwa unika abayanga okulungileyo. 7Kasusi amehlo akhe kolungileyo, kodwa balamakhosi esihlalweni sobukhosi; yebo, uyawahlalisa phakade, abesephakama. 8Njalo uba bebotshiwe ngezibopho, bethunjwe ngezintambo zenhlupheko, 9ng’khona ezabatshela isenzo sabo, leziphambeko zabo, ukuthi zazilamandla. 10Uyavula indlebe yabo ekulayweni, alaye baphenduke ebubini. 11Uba belalela, bamkhonze, bazachitha insuku zabo kobuhle, leminyaka yabo ezintokozweni. 12Kodwa uba bengalaleli, bazadlula ngomkhonto, baphele bengelalwazi. 13Labangamesabiyo uNkulunkulu ngenhliziyo babuthelela intukuthelo; kabakhali esebabophile. 14Umphefumulo wabo uzafela ebutsheni, lempilo yabo phakathi kwezinkotshana. 15Uzakhulula ohluphekayo ekuhluphekeni kwakhe, avule indlebe yabo ecindezelweni.

16Yebo, lawe wakususa emlonyeni wocindezelo waya endaweni ebanzi, kungelacindezelo ngaphansi kwayo, lokuphezu kwetafula lakho kuzagcwala amanono. 17Kodwa ugcwalise isigwebo somubi; isigwebo lokulunga kukubambile. 18Ngoba kulolaka, qaphela, hlezi akuhugele ekuklolodeni, lobukhulu benhlawulo bungakuphambuli. 19Ubengalinganisa inotho yakho, ukuthi ubungebe ecindezelweni, lemizamo yonke elamandla? 20Ungakhefuzeleli lobobusuku bokususwa kwabantu endaweni yabo. 21Qaphela, ungaphendukeli ebubini, ngoba ukhethe lokho kulokuhlupheka.

22Khangela, uNkulunkulu uziphakamisa ngamandla akhe; ngubani ongumfundisi njengaye? 23Ngubani ommisele indlela yakhe? Kumbe ngubani othe: Wenze ububi? 24Khumbula ukuthi ukhulise umsebenzi wakhe, abahlabela ngawo abantu. 25Bonke abantu bayawubona; umuntu uyawukhangela ekhatshana. 26Khangela, uNkulunkulu uphakeme, njalo kasimazi, lenani leminyaka yakhe kayilakuhlolwa. 27Ngoba wenyusa amathonsi amanzi, ahlambulule izulu njengenkungu yawo; 28amayezi alithululela phansi, lithonte kakhulu phezu komuntu. 29Yebo, kukhona yini ongaqedisisa ukwendlaleka kwamayezi, umsindo wedumba lakhe? 30Khangela, wendlala ukukhanya kwakhe phezu kwawo, agubuzele impande zolwandle. 31Ngoba ngawo uyehlulela abantu, anike ukudla ngobunengi. 32Ngezandla usibekela ukukhanya, abesekulaya ngalelo elingena phakathi. 33Umdumo wakhe ubika ngakho, lenkomo ngenkungu eyenyukayo.

Copyright information for Ndebele