Job 36

UElihu ukhuluma ngobukhulu bukaNkulunkulu

UElihu waseqhubeka wathi:

Ngibekezelela kancinyane, ngizakubonisa ukuthi kuseselamazwi ngoNkulunkulu. Ngizathatha ulwazi lwami luvela khatshana, nginike ukulunga kuMenzi wami. Ngoba isibili amazwi ami kawayisiwo amanga; opheleleyo elwazini ulawe.

Khangela, uNkulunkulu ulamandla, njalo keyisi; mkhulu emandleni enhliziyo. Kayekeli omubi aphile, kodwa unika abayanga okulungileyo. Kasusi amehlo akhe kolungileyo, kodwa balamakhosi esihlalweni sobukhosi; yebo, uyawahlalisa phakade, abesephakama. Njalo uba bebotshiwe ngezibopho, bethunjwe ngezintambo zenhlupheko, ng’khona ezabatshela isenzo sabo, leziphambeko zabo, ukuthi zazilamandla. 10 Uyavula indlebe yabo ekulayweni, alaye baphenduke ebubini. 11 Uba belalela, bamkhonze, bazachitha insuku zabo kobuhle, leminyaka yabo ezintokozweni. 12 Kodwa uba bengalaleli, bazadlula ngomkhonto, baphele bengelalwazi. 13 Labangamesabiyo uNkulunkulu ngenhliziyo babuthelela intukuthelo; kabakhali esebabophile. 14 Umphefumulo wabo uzafela ebutsheni, lempilo yabo phakathi kwezinkotshana. 15 Uzakhulula ohluphekayo ekuhluphekeni kwakhe, avule indlebe yabo ecindezelweni.

16 Yebo, lawe wakususa emlonyeni wocindezelo waya endaweni ebanzi, kungelacindezelo ngaphansi kwayo, lokuphezu kwetafula lakho kuzagcwala amanono. 17 Kodwa ugcwalise isigwebo somubi; isigwebo lokulunga kukubambile. 18 Ngoba kulolaka, qaphela, hlezi akuhugele ekuklolodeni, lobukhulu benhlawulo bungakuphambuli. 19 Ubengalinganisa inotho yakho, ukuthi ubungebe ecindezelweni, lemizamo yonke elamandla? 20 Ungakhefuzeleli lobobusuku bokususwa kwabantu endaweni yabo. 21 Qaphela, ungaphendukeli ebubini, ngoba ukhethe lokho kulokuhlupheka.

22 Khangela, uNkulunkulu uziphakamisa ngamandla akhe; ngubani ongumfundisi njengaye? 23 Ngubani ommisele indlela yakhe? Kumbe ngubani othe: Wenze ububi? 24 Khumbula ukuthi ukhulise umsebenzi wakhe, abahlabela ngawo abantu. 25 Bonke abantu bayawubona; umuntu uyawukhangela ekhatshana. 26 Khangela, uNkulunkulu uphakeme, njalo kasimazi, lenani leminyaka yakhe kayilakuhlolwa. 27 Ngoba wenyusa amathonsi amanzi, ahlambulule izulu njengenkungu yawo; 28 amayezi alithululela phansi, lithonte kakhulu phezu komuntu. 29 Yebo, kukhona yini ongaqedisisa ukwendlaleka kwamayezi, umsindo wedumba lakhe? 30 Khangela, wendlala ukukhanya kwakhe phezu kwawo, agubuzele impande zolwandle. 31 Ngoba ngawo uyehlulela abantu, anike ukudla ngobunengi. 32 Ngezandla usibekela ukukhanya, abesekulaya ngalelo elingena phakathi. 33 Umdumo wakhe ubika ngakho, lenkomo ngenkungu eyenyukayo.

Copyright information for Ndebele