Job 37

Langenxa yalokho inhliziyo yami iyathuthumela, yeqe endaweni yayo. Zwana lokuzwa umdumo welizwi lakhe, lomsindo ophuma emlonyeni wakhe. Uyakukhulula ngaphansi kwamazulu wonke, lokukhanya kwakhe kuze kube semikhawulweni yomhlaba. Emva kwalokho kubhonga ilizwi, uyaduma ngelizwi lokuphakama kwakhe, angakunqandi lapho kuzwakala ilizwi lakhe. UNkulunkulu uyaduma ngelizwi lakhe ngokumangalisayo kakhulu, wenza izinto ezinkulu, esingeziqedisise. Ngoba kuliqhwa elikhithikayo uthi: Woba semhlabeni; lakuzihlambo zezulu, lakuzihlambo zezulu elikhulu lamandla akhe. Uyanamathelisa isandla somuntu wonke, ukuze bazi bonke abantu bomsebenzi wakhe. Inyamazana ziyangena emihomeni yazo, zihlale ezikhundleni zazo. Isivunguzane siphuma ekamelweni, lomqando emoyeni wenyakatho. 10 Ngomoya kaNkulunkulu kunikwa ungqwaqwane, lamanzi abanzi abe yilitshe. 11 Njalo uthwalisa amayezi ngobumanzi, ahlakaze iyezi lokukhanya kwakhe. 12 Njalo lona liyajikajika liphenduka ngokuqondisa kwakhe, ukuze enze konke awalaye khona, ebusweni bomhlaba emhlabathini. 13 Loba ngoswazi, loba ngomhlaba wakhe, loba ngomusa, uyakufikisa. 14 Beka indlebe kukho, Jobe; mana, unanzelele imisebenzi emangalisayo kaNkulunkulu. 15 Uyazi yini ukuthi uNkulunkulu uwalungisa nini, enze ukukhanya kwamayezi akhe kukhanye? 16 Uyazi yini ukulengiswa kwamayezi, izimangaliso zopheleleyo elwazini lonke? 17 Ukuthi izigqoko zakho zikhudumala njani, ekuthuliseni umhlaba ngomoya weningizimu? 18 Uwendlalile yini amayezi kanye laye, aqine njengesibuko esibunjiweyo ngokuncibilikisa?

19 Sifundise ukuthi sizakuthini kuye; singeke silungise lutho ngenxa yomnyama. 20 Kungalandiswa kuye yini ukuthi ngiyakhuluma? Uba umuntu engakhuluma, isibili uzaginywa. 21 Khathesi-ke kabakuboni ukukhanya okubenyezelayo okusemayezini, lapho umoya udlula uwahlambulula. 22 Igolide livela enyakatho. KuNkulunkulu kulobukhosi obesabekayo. 23 USomandla singemfumane; uphakeme ngamandla, langokwahlulela, njalo mkhulu ngokulunga; kacindezeli. 24 Ngakho abantu bayamesaba; kanaki wonke owabahlakaniphileyo ngenhliziyo.

Copyright information for Ndebele