Job 37

1Langenxa yalokho inhliziyo yami iyathuthumela, yeqe endaweni yayo. 2Zwana lokuzwa umdumo welizwi lakhe, lomsindo ophuma emlonyeni wakhe. 3Uyakukhulula ngaphansi kwamazulu wonke, lokukhanya kwakhe kuze kube semikhawulweni yomhlaba. 4Emva kwalokho kubhonga ilizwi, uyaduma ngelizwi lokuphakama kwakhe, angakunqandi lapho kuzwakala ilizwi lakhe. 5UNkulunkulu uyaduma ngelizwi lakhe ngokumangalisayo kakhulu, wenza izinto ezinkulu, esingeziqedisise. 6Ngoba kuliqhwa elikhithikayo uthi: Woba semhlabeni; lakuzihlambo zezulu, lakuzihlambo zezulu elikhulu lamandla akhe. 7Uyanamathelisa isandla somuntu wonke, ukuze bazi bonke abantu bomsebenzi wakhe. 8Inyamazana ziyangena emihomeni yazo, zihlale ezikhundleni zazo. 9Isivunguzane siphuma ekamelweni, lomqando emoyeni wenyakatho. 10Ngomoya kaNkulunkulu kunikwa ungqwaqwane, lamanzi abanzi abe yilitshe. 11Njalo uthwalisa amayezi ngobumanzi, ahlakaze iyezi lokukhanya kwakhe. 12Njalo lona liyajikajika liphenduka ngokuqondisa kwakhe, ukuze enze konke awalaye khona, ebusweni bomhlaba emhlabathini. 13Loba ngoswazi, loba ngomhlaba wakhe, loba ngomusa, uyakufikisa. 14Beka indlebe kukho, Jobe; mana, unanzelele imisebenzi emangalisayo kaNkulunkulu. 15Uyazi yini ukuthi uNkulunkulu uwalungisa nini, enze ukukhanya kwamayezi akhe kukhanye? 16Uyazi yini ukulengiswa kwamayezi, izimangaliso zopheleleyo elwazini lonke? 17Ukuthi izigqoko zakho zikhudumala njani, ekuthuliseni umhlaba ngomoya weningizimu? 18Uwendlalile yini amayezi kanye laye, aqine njengesibuko esibunjiweyo ngokuncibilikisa?

19Sifundise ukuthi sizakuthini kuye; singeke silungise lutho ngenxa yomnyama. 20Kungalandiswa kuye yini ukuthi ngiyakhuluma? Uba umuntu engakhuluma, isibili uzaginywa. 21Khathesi-ke kabakuboni ukukhanya okubenyezelayo okusemayezini, lapho umoya udlula uwahlambulula. 22Igolide livela enyakatho. KuNkulunkulu kulobukhosi obesabekayo. 23USomandla singemfumane; uphakeme ngamandla, langokwahlulela, njalo mkhulu ngokulunga; kacindezeli. 24Ngakho abantu bayamesaba; kanaki wonke owabahlakaniphileyo ngenhliziyo.

Copyright information for Ndebele