Job 38

I Nkosi iyamphendula uJobe

I Nkosi yasimphendula uJobe isesivunguzaneni yathi:

Ngubani lo ofiphaza iseluleko ngamazwi angelalwazi? Bopha-ke ukhalo lwakho njengendoda, njalo ngizakubuza, njalo ungenze ngazi.

Wawungaphi lapho ngimisa izisekelo zomhlaba? Tshono uba usazi ukuqedisisa. Ngubani owabeka izilinganiso zawo, uba ukwazi? Kumbe ngubani owelulela intambo yokulinganisa phezu kwawo? Izisekelo zawo zamiswa phezu kwani? Kumbe ngubani owabeka ilitshe lawo lengonsi, lapho inkanyezi zokusa zahlabela kanyekanye, lamadodana wonke kaNkulunkulu amemeza ngenjabulo? Kumbe ngubani owavalela ulwandle ngezivalo, lapho lufohla luphuma esiswini, lapho ngimisa iyezi laba yisembatho salo, lomnyama onzima waba yimbeleko yalo? 10 Njalo ngaluqumela isimiso, ngamisa imigoqo lezivalo, 11 ngathi: Uzafika kuze kube lapha, kodwa ungedluli, lalapha kuzamelana lokuzigqaja kwamagagasi akho.

12 Kusukela ensukwini zakho walawula ukusa yini, wenza ukudabuka kokusa ukuthi kwazi indawo yakho, 13 ukuthi kubambe imiphetho yomhlaba, ukuze kuthintithe ababi kuwo? 14 Kuyaguquka njengebumba lophawu lokunamathisela, kuzimisa njengesembatho. 15 Lakwababi ukukhanya kwabo kuyagodlwa, lengalo ephakemeyo iyephulwa. 16 Usungenile emithonjeni yolwandle yini, wahamba usiya le lale ekudingeni inziki? 17 Amasango okufa wawembulelwa yini, wawabona amasango ethunzi lokufa? 18 Uqedisisile yini kuze kube sebubanzini bomhlaba? Tshono uba ukwazi konke.

19 Ingaphi indlela lapho okuhlala khona ukukhanya? Lomnyama, ingaphi indawo yawo, 20 ukuze ukuse emngceleni wakho, lokuthi uqedisise izindlela zomuzi wakho? 21 Uyazi, ngoba wawusuzelwe, lenani lensuku zakho likhulu. 22 Usungenile eziphaleni zeliqhwa elikhithikayo yini, wabona iziphala zesiqhotho, 23 engizigodle kuze kube yisikhathi sokuhlupheka, kuze kube lusuku lokulwa lolwempi? 24 Ingaphi indlela lapho ukukhanya okwabiwa khona, umoya wempumalanga ohlakazeka khona emhlabeni? 25 Ngubani owehlukanisela impophoma indlela yamanzi, lendlela yombane wemidumo, 26 ukuthi line emhlabeni lapho okungelamuntu khona, enkangala okungelamuntu kuyo, 27 ukusuthisa inkangala legwadule, lokuhlumisa ukuphuma kotshani? 28 Izulu liloyise yini, kumbe ngubani owazala amathonsi amazolo? 29 Ungqwaqwane waphuma esiswini sikabani? Njalo ngubani owazala iliqhwa lamazulu? 30 Amanzi afihlakele njengelitshe, lobuso bokujula bujiyile.

31 Ungazibopha yini izibopho zesiLimela, kumbe uthukulule intambo zeziNja? 32 Ungakhupha yini izinkanyezi ngesikhathi sazo? Ungakhokhela yini iBhere kanye labantwana balo? 33 Uyazazi yini izimiso zamazulu, kumbe ungamisa umbuso wazo emhlabeni? 34 Ungaphakamisela yini ilizwi lakho emayezini, ukuthi ubunengi bamanzi bukusibekele? 35 Ungathuma yini imibane ukuthi ihambe, ithi kuwe: Khangela, silapha? 36 Ngubani owabeka inhlakanipho emibilini? Kumbe ngubani onike ukuqedisisa engqondweni? 37 Ngubani ongabala amayezi ngenhlakanipho? Njalo ngubani ongalalisa imbodlela zamazulu, 38 lapho uthuli luqina lube yizigaqa, lamagade anamathelane? 39 Ungasizingelela yini isilwane ukudla, kumbe usuthise ukulamba kwamabhongo esilwane, 40 lapho zicathame emihomeni, zihlala esikhundleni ukuthi zicathame? 41 Ngubani olungisela iwabayi ukudla kwalo, lapho amatsiyane alo ekhala kuNkulunkulu, ezulazula ngoba kungelakudla?

Copyright information for Ndebele