Job 38

I Nkosi iyamphendula uJobe

1 I Nkosi yasimphendula uJobe isesivunguzaneni yathi:

2Ngubani lo ofiphaza iseluleko ngamazwi angelalwazi? 3Bopha-ke ukhalo lwakho njengendoda, njalo ngizakubuza, njalo ungenze ngazi.

4Wawungaphi lapho ngimisa izisekelo zomhlaba? Tshono uba usazi ukuqedisisa. 5Ngubani owabeka izilinganiso zawo, uba ukwazi? Kumbe ngubani owelulela intambo yokulinganisa phezu kwawo? 6Izisekelo zawo zamiswa phezu kwani? Kumbe ngubani owabeka ilitshe lawo lengonsi, 7lapho inkanyezi zokusa zahlabela kanyekanye, lamadodana wonke kaNkulunkulu amemeza ngenjabulo? 8Kumbe ngubani owavalela ulwandle ngezivalo, lapho lufohla luphuma esiswini, 9lapho ngimisa iyezi laba yisembatho salo, lomnyama onzima waba yimbeleko yalo? 10Njalo ngaluqumela isimiso, ngamisa imigoqo lezivalo, 11ngathi: Uzafika kuze kube lapha, kodwa ungedluli, lalapha kuzamelana lokuzigqaja kwamagagasi akho.

12Kusukela ensukwini zakho walawula ukusa yini, wenza ukudabuka kokusa ukuthi kwazi indawo yakho, 13ukuthi kubambe imiphetho yomhlaba, ukuze kuthintithe ababi kuwo? 14Kuyaguquka njengebumba lophawu lokunamathisela, kuzimisa njengesembatho. 15Lakwababi ukukhanya kwabo kuyagodlwa, lengalo ephakemeyo iyephulwa. 16Usungenile emithonjeni yolwandle yini, wahamba usiya le lale ekudingeni inziki? 17Amasango okufa wawembulelwa yini, wawabona amasango ethunzi lokufa? 18Uqedisisile yini kuze kube sebubanzini bomhlaba? Tshono uba ukwazi konke.

19Ingaphi indlela lapho okuhlala khona ukukhanya? Lomnyama, ingaphi indawo yawo, 20ukuze ukuse emngceleni wakho, lokuthi uqedisise izindlela zomuzi wakho? 21Uyazi, ngoba wawusuzelwe, lenani lensuku zakho likhulu. 22Usungenile eziphaleni zeliqhwa elikhithikayo yini, wabona iziphala zesiqhotho, 23engizigodle kuze kube yisikhathi sokuhlupheka, kuze kube lusuku lokulwa lolwempi? 24Ingaphi indlela lapho ukukhanya okwabiwa khona, umoya wempumalanga ohlakazeka khona emhlabeni? 25Ngubani owehlukanisela impophoma indlela yamanzi, lendlela yombane wemidumo, 26ukuthi line emhlabeni lapho okungelamuntu khona, enkangala okungelamuntu kuyo, 27ukusuthisa inkangala legwadule, lokuhlumisa ukuphuma kotshani? 28Izulu liloyise yini, kumbe ngubani owazala amathonsi amazolo? 29Ungqwaqwane waphuma esiswini sikabani? Njalo ngubani owazala iliqhwa lamazulu? 30Amanzi afihlakele njengelitshe, lobuso bokujula bujiyile.

31Ungazibopha yini izibopho zesiLimela, kumbe uthukulule intambo zeziNja? 32Ungakhupha yini izinkanyezi ngesikhathi sazo? Ungakhokhela yini iBhere kanye labantwana balo? 33Uyazazi yini izimiso zamazulu, kumbe ungamisa umbuso wazo emhlabeni? 34Ungaphakamisela yini ilizwi lakho emayezini, ukuthi ubunengi bamanzi bukusibekele? 35Ungathuma yini imibane ukuthi ihambe, ithi kuwe: Khangela, silapha? 36Ngubani owabeka inhlakanipho emibilini? Kumbe ngubani onike ukuqedisisa engqondweni? 37Ngubani ongabala amayezi ngenhlakanipho? Njalo ngubani ongalalisa imbodlela zamazulu, 38lapho uthuli luqina lube yizigaqa, lamagade anamathelane? 39Ungasizingelela yini isilwane ukudla, kumbe usuthise ukulamba kwamabhongo esilwane, 40lapho zicathame emihomeni, zihlala esikhundleni ukuthi zicathame? 41Ngubani olungisela iwabayi ukudla kwalo, lapho amatsiyane alo ekhala kuNkulunkulu, ezulazula ngoba kungelakudla?

Copyright information for Ndebele