Job 39

Uyasazi yini isikhathi sokuzala kwamagogo edwala? Uyananzelela yini ukuhelelwa kwezimpala? Ungazibala yini inyanga ezizigcwalisayo? Njalo uyasazi yini isikhathi sokuzala kwazo? Zigoba, zizale abantwana bazo, zikhuphe imihelo yazo. Amazinyane azo aqine akhule egangeni; asuke ahambe, angabuyi kuzo. Ngubani owakhupha ubabhemi weganga ekhululekile? Njalo ngubani othukulule izibopho zikababhemi weganga, engimmisele inkangala ibe ngumuzi wakhe, lesimunyu sibe zindawo zakhe zokuhlala? Uhleka umsindo womuzi, angezwa imisindo yomtshayeli. Udinga izintaba ezilidlelo lakhe, edinga elandela konke okuluhlaza.

Inyathi iyavuma yini ukukusebenzela? Izalala yini esibayeni sakho ebusuku? 10 Ungayibophela inyathi yini ngentambo yayo emfolweni? Ingabhuqa yini izihotsha emva kwakho? 11 Ungathembela kuyo yini ngoba amandla ayo makhulu? Ungayiyekelela yini umtshikatshika wakho? 12 Ungayikholwa yini ukuthi izabuyisa inhlanyelo yakho, njalo iyibuthele ebaleni lokubhulela lakho?

13 Impiko zezintshe ziyaphaphazela ngentokozo; kodwa zizimpiko lezinsiba zengabuzane yini? 14 Ngoba itshiya amaqanda ayo emhlabathini, iwakhudumeze othulini, 15 iyakhohlwa ukuthi unyawo lungawachoboza, lokuthi isilo seganga singawanyathela. 16 Iwaphatha kalukhuni amatsiyane ayo, kungathi kawayisiwo awayo; umtshikatshika wayo uyize, ingelakwesaba. 17 Ngoba uNkulunkulu wayithathela inhlakanipho, kayabelanga ukuqedisisa. 18 Lapho sekuyisikhathi iyaziphakamisela phezulu, ihleke ibhiza lomgadi walo.

19 Uzanika yini ibhiza amandla? Uyayigqokisa yini intamo yalo ngomhlonga? 20 Uyalenza leqe yini njengentethe? Ubukhosi bokukhala kwalo buyesabeka. 21 Liyaphanda esihotsheni, lithokoze ngamandla alo, liphume ukuhlangabeza izikhali. 22 Liyakuhleka ukwesaba, kalesabi, kaliphenduki phambi kwenkemba. 23 Phezu kwalo isamba semitshoko siyakhehlezela, umkhonto ophazimayo lomdikadika. 24 Ngokuqhuqha lokufutheka liginye umhlaba; kalikholwa ukuthi ngumsindo wophondo. 25 Ekukhaleni kophondo lithi: Aha! Linuke impi ikhatshana, umdumo wezinduna, lokumemeza.

26 Ukhozi luyaphapha yini ngokuqedisisa kwakho, luselulela impiko zalo eningizimu? 27 Ilinqe liyaqonga yini ngokulaya kwakho? Lakhe isidleke salo engqongeni yini? 28 Lihlala lilale ebusuku edwaleni, engqongeni yedwala leyenqaba. 29 Lisuka lapho lidinga ukudla; amehlo alo abonela khatshana. 30 Lamatsiyane alo azitika ngegazi; lalapho okukhona ababuleweyo likhona.

Copyright information for Ndebele