Job 39

1Uyasazi yini isikhathi sokuzala kwamagogo edwala? Uyananzelela yini ukuhelelwa kwezimpala? 2Ungazibala yini inyanga ezizigcwalisayo? Njalo uyasazi yini isikhathi sokuzala kwazo? 3Zigoba, zizale abantwana bazo, zikhuphe imihelo yazo. 4Amazinyane azo aqine akhule egangeni; asuke ahambe, angabuyi kuzo. 5Ngubani owakhupha ubabhemi weganga ekhululekile? Njalo ngubani othukulule izibopho zikababhemi weganga, 6engimmisele inkangala ibe ngumuzi wakhe, lesimunyu sibe zindawo zakhe zokuhlala? 7Uhleka umsindo womuzi, angezwa imisindo yomtshayeli. 8Udinga izintaba ezilidlelo lakhe, edinga elandela konke okuluhlaza.

9Inyathi iyavuma yini ukukusebenzela? Izalala yini esibayeni sakho ebusuku? 10Ungayibophela inyathi yini ngentambo yayo emfolweni? Ingabhuqa yini izihotsha emva kwakho? 11Ungathembela kuyo yini ngoba amandla ayo makhulu? Ungayiyekelela yini umtshikatshika wakho? 12Ungayikholwa yini ukuthi izabuyisa inhlanyelo yakho, njalo iyibuthele ebaleni lokubhulela lakho?

13Impiko zezintshe ziyaphaphazela ngentokozo; kodwa zizimpiko lezinsiba zengabuzane yini? 14Ngoba itshiya amaqanda ayo emhlabathini, iwakhudumeze othulini, 15iyakhohlwa ukuthi unyawo lungawachoboza, lokuthi isilo seganga singawanyathela. 16Iwaphatha kalukhuni amatsiyane ayo, kungathi kawayisiwo awayo; umtshikatshika wayo uyize, ingelakwesaba. 17Ngoba uNkulunkulu wayithathela inhlakanipho, kayabelanga ukuqedisisa. 18Lapho sekuyisikhathi iyaziphakamisela phezulu, ihleke ibhiza lomgadi walo.

19Uzanika yini ibhiza amandla? Uyayigqokisa yini intamo yalo ngomhlonga? 20Uyalenza leqe yini njengentethe? Ubukhosi bokukhala kwalo buyesabeka. 21Liyaphanda esihotsheni, lithokoze ngamandla alo, liphume ukuhlangabeza izikhali. 22Liyakuhleka ukwesaba, kalesabi, kaliphenduki phambi kwenkemba. 23Phezu kwalo isamba semitshoko siyakhehlezela, umkhonto ophazimayo lomdikadika. 24Ngokuqhuqha lokufutheka liginye umhlaba; kalikholwa ukuthi ngumsindo wophondo. 25Ekukhaleni kophondo lithi: Aha! Linuke impi ikhatshana, umdumo wezinduna, lokumemeza.

26Ukhozi luyaphapha yini ngokuqedisisa kwakho, luselulela impiko zalo eningizimu? 27Ilinqe liyaqonga yini ngokulaya kwakho? Lakhe isidleke salo engqongeni yini? 28Lihlala lilale ebusuku edwaleni, engqongeni yedwala leyenqaba. 29Lisuka lapho lidinga ukudla; amehlo alo abonela khatshana. 30Lamatsiyane alo azitika ngegazi; lalapho okukhona ababuleweyo likhona.

Copyright information for Ndebele