Job 4

Inkulumo yokuqala kaElifazi. Uthi uNkulunkulu ulungile

1 UElifazi umThemani wasephendula wathi:

2Uba sizama ilizwi kuwe, uzadabuka yini? Kodwa ngubani ongazibamba emazwini? 3Khangela, uqondisile abanengi, waqinisa izandla ezibuthakathaka. 4Amazwi akho amvusile okhubekayo, waqinisa amadolo axegayo. 5Kodwa khathesi kufikile kuwe, uyadinwa; kuyakuthinta wena, utshaywa luvalo. 6Ukwesaba kwakho uNkulunkulu kakusiso isibindi sakho yini, lobuqotho bendlela zakho ithemba lakho? 7Akukhumbule, ngubani owake wachithwa engelacala? Kumbe abalungileyo bake baqunywa ngaphi? 8Njengengikubonileyo, abalima ububi behlanyela udubo, bavuna khona. 9Ngokuphephetha kukaNkulunkulu bayabhubha, langokuphefumula kwamakhala akhe bayaphela. 10Ukubhonga kwesilwane, lelizwi lesilwane esesabekayo, lamazinyo amabhongo esilwane, kwephukile. 11Isilwane esidala siyabhubha ngokuswela impango, lemidlwane yesilwanekazi isabalale.

12Ngasenginyenyezelwa ilizwi, lendlebe yami yemukela okuncinyane kwalo. 13Phakathi kwemicabango yemibono yebusuku, lapho ubuthongo obukhulu busehlela abantu, 14ukwesaba kwangifikela lokuthuthumela okwenza ubunengi bamathambo ami baqhaqhazela. 15Kwasekusedlula umoya ebusweni bami, loboya benyama yami bavuka. 16Wema, kodwa angikuqondanga ukubonakala kwawo; isimo sasiphambi kwamehlo ami; kwathula, ngasengisizwa ilizwi lisithi: 17Kambe umuntu angalunga okwedlula uNkulunkulu? Umuntu angahlambuluka okwedlula uMenzi wakhe yini? 18Khangela, kazithembi inceku zakhe, lengilosi zakhe uzibeka icala. 19Kangakanani abahlala endlini zebumba, abasisekelo sabo sisethulini, abachotshozwa phambi kwenundu. 20Bakhandwa kusukela ekuseni kuze kube kusihlwa, kungelakunanzwa bayabhubha kuze kube nininini. 21Ubuhle babo kabususwa labo yini? Bayafa kodwa bengalanhlakanipho.

Copyright information for Ndebele