Job 4

Inkulumo yokuqala kaElifazi. Uthi uNkulunkulu ulungile

UElifazi umThemani wasephendula wathi:

Uba sizama ilizwi kuwe, uzadabuka yini? Kodwa ngubani ongazibamba emazwini? Khangela, uqondisile abanengi, waqinisa izandla ezibuthakathaka. Amazwi akho amvusile okhubekayo, waqinisa amadolo axegayo. Kodwa khathesi kufikile kuwe, uyadinwa; kuyakuthinta wena, utshaywa luvalo. Ukwesaba kwakho uNkulunkulu kakusiso isibindi sakho yini, lobuqotho bendlela zakho ithemba lakho? Akukhumbule, ngubani owake wachithwa engelacala? Kumbe abalungileyo bake baqunywa ngaphi? Njengengikubonileyo, abalima ububi behlanyela udubo, bavuna khona. Ngokuphephetha kukaNkulunkulu bayabhubha, langokuphefumula kwamakhala akhe bayaphela. 10 Ukubhonga kwesilwane, lelizwi lesilwane esesabekayo, lamazinyo amabhongo esilwane, kwephukile. 11 Isilwane esidala siyabhubha ngokuswela impango, lemidlwane yesilwanekazi isabalale.

12 Ngasenginyenyezelwa ilizwi, lendlebe yami yemukela okuncinyane kwalo. 13 Phakathi kwemicabango yemibono yebusuku, lapho ubuthongo obukhulu busehlela abantu, 14 ukwesaba kwangifikela lokuthuthumela okwenza ubunengi bamathambo ami baqhaqhazela. 15 Kwasekusedlula umoya ebusweni bami, loboya benyama yami bavuka. 16 Wema, kodwa angikuqondanga ukubonakala kwawo; isimo sasiphambi kwamehlo ami; kwathula, ngasengisizwa ilizwi lisithi: 17 Kambe umuntu angalunga okwedlula uNkulunkulu? Umuntu angahlambuluka okwedlula uMenzi wakhe yini? 18 Khangela, kazithembi inceku zakhe, lengilosi zakhe uzibeka icala. 19 Kangakanani abahlala endlini zebumba, abasisekelo sabo sisethulini, abachotshozwa phambi kwenundu. 20 Bakhandwa kusukela ekuseni kuze kube kusihlwa, kungelakunanzwa bayabhubha kuze kube nininini. 21 Ubuhle babo kabususwa labo yini? Bayafa kodwa bengalanhlakanipho.

Copyright information for Ndebele