Job 40

Impendulo kaJobe

I Nkosi yasiphendula uJobe yathi:

Ophikisana loSomandla uzamqondisa yini? Osola uNkulunkulu kakuphendule.

UJobe waseyiphendula i Nkosi wathi:

Khangela, ngiphansi; ngingakuphendula ngithini? Ngibeka isandla sami emlonyeni wami. Ngikhulumile kanye, kodwa kangiyikuphendula; kumbe kabili, kodwa kangiyikuqhubeka.

I Nkosi ibonakalisa amandla ayo

I Nkosi yasimphendula uJobe isesivunguzaneni yathi:

Bopha khathesi ukhalo lwakho njengendoda; ngizakubuza, ubusungazisa. Isibili, uzachitha isahlulelo sami yini? Ungilahle, ukuze ube ngolungileyo yini? Njalo ulengalo yini njengoNkulunkulu? Kumbe ungaduma yini ngelizwi njengaye? 10 Khathesi zicecise ngobukhosi lokuphakama, uzembese ngodumo lenkazimulo. 11 Usabalalise intukuthelo zolaka lwakho, ukhangele wonke ozigqajayo, umthobise. 12 Khangela wonke ozigqajayo, umehlisele phansi, unyathelele phansi ababi endaweni yabo. 13 Ubafihle bonke ethulini, ubophe ubuso babo ngasese. 14 Khona lami ngizakudumisa, ngoba isandla sakho sokunene sizakusindisa. 15 Ake ukhangele imvubu engayenza kanye lawe; idla utshani njengenkabi. 16 Ake ukhangele, amandla ayo asekhalweni lwayo, lokuqina kwayo kusemisipheni yesisu sayo. 17 Iyagobisa umsila wayo njengomsedari; imisipha yemilenze yayo yelukene. 18 Amathambo ayo anjengemigelo yethusi, amathambo ayo anjengemigoqo yensimbi. 19 Ingeyokuqala yezindlela zikaNkulunkulu; owayenzayo wasondeza inkemba yayo. 20 Ngoba intaba ziyayivezela ukudla, lapho okudlala khona inyamazana zonke zeganga. 21 Ilala phansi kwesihlahla esiluhlaza, ekusithekeni kwemihlanga lamaxhaphozi. 22 Izihlahla eziluhlaza ziyayisibekela ngomthunzi wazo; imidubu yesifula iyayiphahla. 23 Khangela, umfula uyayicindezela, kayiphangisi; ilesibindi lanxa iJordani ingaphuphumela emlonyeni wayo. 24 Ongayibamba yini ngamehlo ayo? Ongahlaba yini amakhala ayo ngemijibila?

Copyright information for Ndebele