Job 40

Impendulo kaJobe

1 I Nkosi yasiphendula uJobe yathi:

2Ophikisana loSomandla uzamqondisa yini? Osola uNkulunkulu kakuphendule.

3UJobe waseyiphendula i Nkosi wathi:

4Khangela, ngiphansi; ngingakuphendula ngithini? Ngibeka isandla sami emlonyeni wami. 5Ngikhulumile kanye, kodwa kangiyikuphendula; kumbe kabili, kodwa kangiyikuqhubeka.

I Nkosi ibonakalisa amandla ayo

6I Nkosi yasimphendula uJobe isesivunguzaneni yathi:

7Bopha khathesi ukhalo lwakho njengendoda; ngizakubuza, ubusungazisa. 8Isibili, uzachitha isahlulelo sami yini? Ungilahle, ukuze ube ngolungileyo yini? 9Njalo ulengalo yini njengoNkulunkulu? Kumbe ungaduma yini ngelizwi njengaye? 10Khathesi zicecise ngobukhosi lokuphakama, uzembese ngodumo lenkazimulo. 11Usabalalise intukuthelo zolaka lwakho, ukhangele wonke ozigqajayo, umthobise. 12Khangela wonke ozigqajayo, umehlisele phansi, unyathelele phansi ababi endaweni yabo. 13Ubafihle bonke ethulini, ubophe ubuso babo ngasese. 14Khona lami ngizakudumisa, ngoba isandla sakho sokunene sizakusindisa. 15Ake ukhangele imvubu engayenza kanye lawe; idla utshani njengenkabi. 16Ake ukhangele, amandla ayo asekhalweni lwayo, lokuqina kwayo kusemisipheni yesisu sayo. 17Iyagobisa umsila wayo njengomsedari; imisipha yemilenze yayo yelukene. 18Amathambo ayo anjengemigelo yethusi, amathambo ayo anjengemigoqo yensimbi. 19Ingeyokuqala yezindlela zikaNkulunkulu; owayenzayo wasondeza inkemba yayo. 20Ngoba intaba ziyayivezela ukudla, lapho okudlala khona inyamazana zonke zeganga. 21Ilala phansi kwesihlahla esiluhlaza, ekusithekeni kwemihlanga lamaxhaphozi. 22Izihlahla eziluhlaza ziyayisibekela ngomthunzi wazo; imidubu yesifula iyayiphahla. 23Khangela, umfula uyayicindezela, kayiphangisi; ilesibindi lanxa iJordani ingaphuphumela emlonyeni wayo. 24Ongayibamba yini ngamehlo ayo? Ongahlaba yini amakhala ayo ngemijibila?

Copyright information for Ndebele