Job 41

Ungamhudula yini uLeviyathani ngengwegwe, kumbe ulimi lwakhe ngentambo oyenza itshone? Ungafaka yini umhlanga ekhaleni lakhe, kumbe ubhoboze umhlathi wakhe ngameva? Uzakuncenga kanengi yini? Uzakhuluma lawe ngathambileyo yini? Uzakwenza isivumelwano lawe yini? Uzamthatha abe yinceku kokuphela yini? Uzadlala laye yini njengenyoni? Kumbe uzambophela amantombazana akho yini? Abathengi bazathengiselana ngaye yini? Bazakwehlukaniselana ngaye yini phakathi kwabathengisayo? Uzagcwalisa yini isikhumba sakhe ngezinhlendla, lekhanda lakhe ngemikhonto yenhlanzi? Beka isandla sakho phezu kwakhe, khumbula impi, ungakwenzi futhi. Khangela, ithemba lakhe lizakuba ngamanga. Laye uzaphoselwa phansi yini ngokumbona? 10 Kakho olesihluku sokuthi amvuse. Ngubani-ke yena ongazimisa phambi kwami? 11 Ngubani onganduleleyo ukuthi ngimbhadale? Okungaphansi kwamazulu wonke ngokwami. 12 Kangiyikuthula mayelana lezitho zakhe, lendaba yamandla akhe, lobuhle besimo sakhe. 13 Ngubani ongabonakalisa ubuso besembatho sakhe? Ngubani ongeza lamatomu akhe aphindwe kabili? 14 Ngubani ongavula iminyango yobuso bakhe? Amazinyo akhe ayesabeka inhlangothi zonke. 15 Imizila yamahawu akhe ilokuziqhenya, ivalelwe ngophawu oluqinisiweyo. 16 Elinye lisondele kwelinye, ukuze kungangeni umoya phakathi kwawo. 17 Ahlangene, abambana, ukuze angehlukaniswa. 18 Ukuthimula kwakhe kuphazima ukukhanya, lamehlo akhe anjengenkophe zemadabukakusa. 19 Emlonyeni wakhe kuphuma izihlanti, ziqhatshe ziphume inhlansi zomlilo. 20 Emakhaleni akhe kuphuma intuthu, njengembiza ebilayo lomhlanga. 21 Umoya wakhe uvuthela amalahle, lelangabi liphume emlonyeni wakhe. 22 Entanyeni yakhe kuhlala amandla, laphambi kwakhe kugida usizi. 23 Amavinqo enyama yakhe anamathelene, aqinile kuye, kawanyikinyeki. 24 Inhliziyo yakhe iqinile njengelitshe, yebo, ilukhuni njengelitshe lokuchola elingaphansi.

25 Ekuvukeni kwakhe amaqhawe ayesaba, ekubhuleni batshedela emuva. 26 Ofinyelela kuye ngenkemba angeme, umkhonto, umtshoko, lomdikadika. 27 Uthatha insimbi njengotshani, ithusi njengogodo olubolileyo. 28 Umtshoko kawumenzi abaleke; amatshe esavutha aphendulwa nguye abe yizibi. 29 Isagila sitshaywa njengezibi; uhleka ukugenqeza komdikadika.

30 Ngaphansi kwakhe kulendengezi ezibukhali; wendlala izinto ezibukhali odakeni. 31 Wenza inziki zibile njengembiza, enze ulwandle lube njengembiza yamafutha. 32 Ngemva kwakhe wenza indlela ikhanye; inziki zingathiwa ziyimpunga. 33 Kakukho emhlabeni okufanana laye, owenziwa angabi lokwesaba. 34 Ukhangela konke okuphakemeyo; uyinkosi phezu kwabo bonke abantwana bokuzigqaja.

Copyright information for Ndebele