Job 41

1Ungamhudula yini uLeviyathani ngengwegwe, kumbe ulimi lwakhe ngentambo oyenza itshone? 2Ungafaka yini umhlanga ekhaleni lakhe, kumbe ubhoboze umhlathi wakhe ngameva? 3Uzakuncenga kanengi yini? Uzakhuluma lawe ngathambileyo yini? 4Uzakwenza isivumelwano lawe yini? Uzamthatha abe yinceku kokuphela yini? 5Uzadlala laye yini njengenyoni? Kumbe uzambophela amantombazana akho yini? 6Abathengi bazathengiselana ngaye yini? Bazakwehlukaniselana ngaye yini phakathi kwabathengisayo? 7Uzagcwalisa yini isikhumba sakhe ngezinhlendla, lekhanda lakhe ngemikhonto yenhlanzi? 8Beka isandla sakho phezu kwakhe, khumbula impi, ungakwenzi futhi. 9Khangela, ithemba lakhe lizakuba ngamanga. Laye uzaphoselwa phansi yini ngokumbona? 10Kakho olesihluku sokuthi amvuse. Ngubani-ke yena ongazimisa phambi kwami? 11Ngubani onganduleleyo ukuthi ngimbhadale? Okungaphansi kwamazulu wonke ngokwami. 12Kangiyikuthula mayelana lezitho zakhe, lendaba yamandla akhe, lobuhle besimo sakhe. 13Ngubani ongabonakalisa ubuso besembatho sakhe? Ngubani ongeza lamatomu akhe aphindwe kabili? 14Ngubani ongavula iminyango yobuso bakhe? Amazinyo akhe ayesabeka inhlangothi zonke. 15Imizila yamahawu akhe ilokuziqhenya, ivalelwe ngophawu oluqinisiweyo. 16Elinye lisondele kwelinye, ukuze kungangeni umoya phakathi kwawo. 17Ahlangene, abambana, ukuze angehlukaniswa. 18Ukuthimula kwakhe kuphazima ukukhanya, lamehlo akhe anjengenkophe zemadabukakusa. 19Emlonyeni wakhe kuphuma izihlanti, ziqhatshe ziphume inhlansi zomlilo. 20Emakhaleni akhe kuphuma intuthu, njengembiza ebilayo lomhlanga. 21Umoya wakhe uvuthela amalahle, lelangabi liphume emlonyeni wakhe. 22Entanyeni yakhe kuhlala amandla, laphambi kwakhe kugida usizi. 23Amavinqo enyama yakhe anamathelene, aqinile kuye, kawanyikinyeki. 24Inhliziyo yakhe iqinile njengelitshe, yebo, ilukhuni njengelitshe lokuchola elingaphansi.

25Ekuvukeni kwakhe amaqhawe ayesaba, ekubhuleni batshedela emuva. 26Ofinyelela kuye ngenkemba angeme, umkhonto, umtshoko, lomdikadika. 27Uthatha insimbi njengotshani, ithusi njengogodo olubolileyo. 28Umtshoko kawumenzi abaleke; amatshe esavutha aphendulwa nguye abe yizibi. 29Isagila sitshaywa njengezibi; uhleka ukugenqeza komdikadika.

30Ngaphansi kwakhe kulendengezi ezibukhali; wendlala izinto ezibukhali odakeni. 31Wenza inziki zibile njengembiza, enze ulwandle lube njengembiza yamafutha. 32Ngemva kwakhe wenza indlela ikhanye; inziki zingathiwa ziyimpunga. 33Kakukho emhlabeni okufanana laye, owenziwa angabi lokwesaba. 34Ukhangela konke okuphakemeyo; uyinkosi phezu kwabo bonke abantwana bokuzigqaja.

Copyright information for Ndebele