Job 42

UJobe uyazithoba

UJobe waseyiphendula i Nkosi wathi:

Ngiyazi ukuthi ungakwenza konke, lokuthi kakulacebo elingavinjelwa kuwe. Ngubani lo ofiphaza iseluleko engelalwazi? Ngakho ngikhulumile lokho ebengingakuqedisisi, izinto ezimangalisayo kakhulu kimi, ebengingazazi. Ake uzwe, ngizakhuluma mina. Ngizakubuza, njalo wenze ngazi. Ngokuzwa kwendlebe ngikuzwile, kodwa khathesi ilihlo lami liyakubona. Ngakho-ke ngiyazinenga, ngiyaphenduka ethulini lemlotheni.

Kwasekusithi i Nkosi isikhulume lamazwi kuJobe, i Nkosi yathi kuElifazi umThemani: Ulaka lwami luyavutha kuwe lakubangane bakho ababili, ngoba kalikhulumanga ngami okuqondileyo njengenceku yami uJobe. Ngakho-ke zithatheleni amajongosi ayisikhombisa lenqama eziyisikhombisa, liye encekwini yami uJobe, lizinikelele umnikelo wokutshiswa, njalo uJobe inceku yami uzalikhulekela; ngoba isibili ngizakwemukela ubuso bakhe, ukuze ngingenzi kini njengobuthutha benu; ngoba kalikhulumanga ngami okuqondileyo njengenceku yami uJobe. Ngakho bahamba oElifazi umThemani loBilidadi umShuhi loZofari umNahama, benza njengokutsho kwe Nkosi kubo; njalo i Nkosi yemukela ubuso bukaJobe.

Ukubusiswa kukaJobe

10 I Nkosi yasiphendula ukuthunjwa kukaJobe esekhulekele abangane bakhe; njalo i Nkosi yengezelela konke uJobe ayelakho kuze kuphindwe kabili. 11 Kwasekufika kuye bonke abafowabo labo bonke odadewabo, labo bonke ababemazi mandulo, badla isinkwa laye endlini yakhe, bamkhalela, bamduduza ngakho konke okubi i Nkosi eyayimehlisele khona; bamnika ngulowo lalowo uhlamvu lwemali, lalowo lalowo isongo legolide. 12 I Nkosi yasibusisa isiphetho sikaJobe okwedlula ukuqala kwakhe; ngoba waba lezimvu ezizinkulungwane ezilitshumi lane, lamakamela azinkulungwane eziyisithupha, lezipane zenkabi eziyinkulungwane, labobabhemi abasikazi abayinkulungwane. 13 Wasesiba lamadodana ayisikhombisa lamadodakazi amathathu. 14 Wasebiza ibizo leyokuqala wathi nguJemima, lebizo leyesibili wathi nguKeziya, lebizo leyesithathu wathi nguKereni-Hapuki. 15 Njalo kakutholakalanga abesifazana abahle njengamadodakazi kaJobe elizweni lonke; loyise wawanika ilifa phakathi kwabanewabo.

16 Lemva kwalokho uJobe waphila iminyaka elikhulu lamatshumi amane; wabona abantwana bakhe, labantwana babantwana bakhe, kwaze kwaba yizizukulwana ezine. 17 UJobe wasesifa, emdala, enele ngezinsuku.

Copyright information for Ndebele