Job 42

UJobe uyazithoba

1 UJobe waseyiphendula i Nkosi wathi:

2Ngiyazi ukuthi ungakwenza konke, lokuthi kakulacebo elingavinjelwa kuwe. 3Ngubani lo ofiphaza iseluleko engelalwazi? Ngakho ngikhulumile lokho ebengingakuqedisisi, izinto ezimangalisayo kakhulu kimi, ebengingazazi. 4Ake uzwe, ngizakhuluma mina. Ngizakubuza, njalo wenze ngazi. 5Ngokuzwa kwendlebe ngikuzwile, kodwa khathesi ilihlo lami liyakubona. 6Ngakho-ke ngiyazinenga, ngiyaphenduka ethulini lemlotheni.

7Kwasekusithi i Nkosi isikhulume lamazwi kuJobe, i Nkosi yathi kuElifazi umThemani: Ulaka lwami luyavutha kuwe lakubangane bakho ababili, ngoba kalikhulumanga ngami okuqondileyo njengenceku yami uJobe. 8Ngakho-ke zithatheleni amajongosi ayisikhombisa lenqama eziyisikhombisa, liye encekwini yami uJobe, lizinikelele umnikelo wokutshiswa, njalo uJobe inceku yami uzalikhulekela; ngoba isibili ngizakwemukela ubuso bakhe, ukuze ngingenzi kini njengobuthutha benu; ngoba kalikhulumanga ngami okuqondileyo njengenceku yami uJobe. 9Ngakho bahamba oElifazi umThemani loBilidadi umShuhi loZofari umNahama, benza njengokutsho kwe Nkosi kubo; njalo i Nkosi yemukela ubuso bukaJobe.

Ukubusiswa kukaJobe

10I Nkosi yasiphendula ukuthunjwa kukaJobe esekhulekele abangane bakhe; njalo i Nkosi yengezelela konke uJobe ayelakho kuze kuphindwe kabili. 11Kwasekufika kuye bonke abafowabo labo bonke odadewabo, labo bonke ababemazi mandulo, badla isinkwa laye endlini yakhe, bamkhalela, bamduduza ngakho konke okubi i Nkosi eyayimehlisele khona; bamnika ngulowo lalowo uhlamvu lwemali, lalowo lalowo isongo legolide. 12I Nkosi yasibusisa isiphetho sikaJobe okwedlula ukuqala kwakhe; ngoba waba lezimvu ezizinkulungwane ezilitshumi lane, lamakamela azinkulungwane eziyisithupha, lezipane zenkabi eziyinkulungwane, labobabhemi abasikazi abayinkulungwane. 13Wasesiba lamadodana ayisikhombisa lamadodakazi amathathu. 14Wasebiza ibizo leyokuqala wathi nguJemima, lebizo leyesibili wathi nguKeziya, lebizo leyesithathu wathi nguKereni-Hapuki. 15Njalo kakutholakalanga abesifazana abahle njengamadodakazi kaJobe elizweni lonke; loyise wawanika ilifa phakathi kwabanewabo.

16Lemva kwalokho uJobe waphila iminyaka elikhulu lamatshumi amane; wabona abantwana bakhe, labantwana babantwana bakhe, kwaze kwaba yizizukulwana ezine. 17UJobe wasesifa, emdala, enele ngezinsuku.

Copyright information for Ndebele