Job 5

1Ake umemeze, ukhona ongakuphendula yini? Uzaphendukela kuwuphi wabangcwele? 2Ngoba ulaka luyasibulala isiwula, lomhawu ubulale isiphukuphuku. 3Mina ngibone isiwula sigxila, kodwa ngahle ngaqalekisa indawo yaso yokuhlala. 4Abantwana baso bakhatshana losindiso, bachothozwa esangweni, njalo kungekho umkhululi. 5Osivuno saso olambileyo uyasidla, esithatha lemeveni, lomphangi uginya inotho yaso. 6Ngoba usizi kaluveli ethulini, lenhlupheko kayihlumi emhlabathini. 7Kube kanti umuntu uzalelwe inhlupheko njengoba inhlansi ziqhatshela phezulu. 8Kodwa mina bengizadinga uNkulunkulu, lakuNkulunkulu bengizabeka udaba lwami. 9Owenza izinto ezinkulu lezingelakuhlolwa, imimangaliso engelakubalwa. 10Onika izulu ebusweni bomhlaba, athumele amanzi ebusweni bamaphandle, 11ukuze abamise phezulu abaphansi, ukuze abalilayo baphakanyiselwe ekuvikelekeni. 12Uchitha amacebo abalobuqili, ukuze izandla zabo zingenzi cebo. 13Ubamba abahlakaniphileyo ebuqilini babo, ukuze icebo labangaqondanga liwiselwe phansi. 14Bahlangana lomnyama emini, baphumputhe phakathi kwemini njengebusuku. 15Kodwa ukhulula umyanga enkembeni, emlonyeni wabo, lesandleni solamandla. 16Ngakho umyanga ulethemba, lobubi buzavala umlomo wabo.

17Khangela, ubusisiwe lowomuntu uNkulunkulu amlayayo; ngakho ungadeleli ukukhuza kukaSomandla. 18Ngoba yena uzwisa ubuhlungu, abuye abophe; uyalimaza, lezandla zakhe ziyapholisa. 19Uzakukhulula enhluphekweni eziyisithupha, lakweziyisikhombisa ububi kabuyikukuthinta. 20Endlaleni uzakuhlenga ekufeni, lempini emandleni enkemba. 21Uzafihlelwa isiswepu solimi, njalo kawuyikwesaba incithakalo lapho ifika. 22Uzahleka incithakalo lendlala, njalo kawuyikwesaba izilo zomhlaba. 23Ngoba uzakuba lesivumelwano lamatshe eganga, lezilo zeganga zizakuba lokuthula lawe. 24Njalo uzakwazi ukuthi ithente lakho lilokuthula, uzakwethekela indawo yakho yokuhlala ungasweli lutho. 25Uzakwazi futhi ukuthi inzalo yakho izakuba nengi, lomdeni wakho njengotshani bomhlaba. 26Uzafika engcwabeni lakho usuluphele, njengenqumbi zamabele zisenyuka ngesikhathi sawo. 27Khangela lokhu, sesikuhlolile; kunjalo. Kuzwe, uzazele wena.

Copyright information for Ndebele