Job 6

Impendulo kaJobe. Usola abangane bakhe

UJobe wasephendula wathi:

Kungathi ukudabuka kwami bekungalinganiswa lokulinganiswa, lenhlupheko yami ibekwe ndawonye esikalini! Ngoba khathesi kungaba nzima kuletshebetshebe lolwandle. Ngenxa yalokho amazwi ami aginyiwe. Ngoba imitshoko kaSomandla iphakathi kwami, obuhlungu bayo umoya wami uyabunatha; izesabiso zikaNkulunkulu ziyazihlela zimelene lami. Ubabhemi weganga uyakhala yini esohlazeni, kumbe inkabi iyakhonya yini ekudleni kwayo? Kambe okuduma kungadliwa kungelatswayi? Kulokuhlabusa kokumhlophe kweqanda yini? Umphefumulo wami uyala ukukuthinta, kunjengokudla kwami okunengekayo.

Kungathi isicelo sami singafika, njalo uNkulunkulu anginike ithemba lami, ukuthi kumthokozise uNkulunkulu ukungichoboza, ayekele isandla sakhe, angiqume. 10 Khona kungahlala kube yinduduzo yami, bengingajabula ebuhlungwini bami; kangayekeli; ngoba kangiwafihlanga amazwi oNgcwele. 11 Ayini amandla ami ukuze ngithembe? Lokuphela kwami kuyini ukuze ngelule impilo yami? 12 Amandla ami angamandla amatshe yini? Inyama yami ilithusi yini? 13 Usizo lwami kalukimi yini? Lenhlakanipho iyaxotshwa kimi yini?

14 Ohluphekayo nga ehawukelwa ngumngane wakhe, kodwa udela ukwesabeka kukaSomandla. 15 Abafowethu kabenzanga ngokuthembeka njengesifula, njengempophoma yezifula bayedlula, 16 ezimnyama ngenxa yongqwaqwane, okucatsha kizo iliqhwa elikhithikayo. 17 Ngesikhathi sokufudumala kwazo ziyanyamalala, sekutshisa zicitshe endaweni yazo. 18 Imikhondo yendlela yazo iyajika, yenyukele enkangala ibhubhe. 19 Izihambi zeTema zakhangela, indwendwe zezihambi zeShebha zalindela kuyo. 20 Zaba lenhloni ngoba zazithembile, zafika kuyo zayangeka. 21 Ngoba khathesi kalisilutho; liyabona isesabiso, liyesaba. 22 Ngitshilo yini ukuthi: Lethani kimi? Kumbe: Phanini isipho ngenxa yami empahleni yenu? 23 Kumbe: Ngikhululani esandleni sesitha? Kumbe: Lingihlenge esandleni sabalesihluku? 24 Ngifundisani, khona mina ngizathula; lingenze ngiqedisise engiduhe khona. 25 Alamandla angakanani amazwi aqotho; kodwa ukusola okuvela kini kusolani? 26 Likhumbula amazwi okusola yini, lezinkulumo zophelelwe lithemba zingumoya? 27 Yebo, liziwisela phezu kwentandane, ligebhele umngane wenu umgodi. 28 Ngakho-ke, vumani lingikhangele, ngoba kuphambi kobuso benu nxa ngiqamba amanga. 29 Ake liphenduke, kungabi lobubi, yebo, libuye liphenduke, ukulunga kwami kukukho. 30 Kambe kukhona ububi olimini lwami? Ukunambitha kwami bekungehlukanise yini izinto ezimbi?

Copyright information for Ndebele