Job 6

Impendulo kaJobe. Usola abangane bakhe

1 UJobe wasephendula wathi:

2Kungathi ukudabuka kwami bekungalinganiswa lokulinganiswa, lenhlupheko yami ibekwe ndawonye esikalini! 3Ngoba khathesi kungaba nzima kuletshebetshebe lolwandle. Ngenxa yalokho amazwi ami aginyiwe. 4Ngoba imitshoko kaSomandla iphakathi kwami, obuhlungu bayo umoya wami uyabunatha; izesabiso zikaNkulunkulu ziyazihlela zimelene lami. 5Ubabhemi weganga uyakhala yini esohlazeni, kumbe inkabi iyakhonya yini ekudleni kwayo? 6Kambe okuduma kungadliwa kungelatswayi? Kulokuhlabusa kokumhlophe kweqanda yini? 7Umphefumulo wami uyala ukukuthinta, kunjengokudla kwami okunengekayo.

8Kungathi isicelo sami singafika, njalo uNkulunkulu anginike ithemba lami, 9ukuthi kumthokozise uNkulunkulu ukungichoboza, ayekele isandla sakhe, angiqume. 10Khona kungahlala kube yinduduzo yami, bengingajabula ebuhlungwini bami; kangayekeli; ngoba kangiwafihlanga amazwi oNgcwele. 11Ayini amandla ami ukuze ngithembe? Lokuphela kwami kuyini ukuze ngelule impilo yami? 12Amandla ami angamandla amatshe yini? Inyama yami ilithusi yini? 13Usizo lwami kalukimi yini? Lenhlakanipho iyaxotshwa kimi yini?

14Ohluphekayo nga ehawukelwa ngumngane wakhe, kodwa udela ukwesabeka kukaSomandla. 15Abafowethu kabenzanga ngokuthembeka njengesifula, njengempophoma yezifula bayedlula, 16ezimnyama ngenxa yongqwaqwane, okucatsha kizo iliqhwa elikhithikayo. 17Ngesikhathi sokufudumala kwazo ziyanyamalala, sekutshisa zicitshe endaweni yazo. 18Imikhondo yendlela yazo iyajika, yenyukele enkangala ibhubhe. 19Izihambi zeTema zakhangela, indwendwe zezihambi zeShebha zalindela kuyo. 20Zaba lenhloni ngoba zazithembile, zafika kuyo zayangeka. 21Ngoba khathesi kalisilutho; liyabona isesabiso, liyesaba. 22Ngitshilo yini ukuthi: Lethani kimi? Kumbe: Phanini isipho ngenxa yami empahleni yenu? 23Kumbe: Ngikhululani esandleni sesitha? Kumbe: Lingihlenge esandleni sabalesihluku? 24Ngifundisani, khona mina ngizathula; lingenze ngiqedisise engiduhe khona. 25Alamandla angakanani amazwi aqotho; kodwa ukusola okuvela kini kusolani? 26Likhumbula amazwi okusola yini, lezinkulumo zophelelwe lithemba zingumoya? 27Yebo, liziwisela phezu kwentandane, ligebhele umngane wenu umgodi. 28Ngakho-ke, vumani lingikhangele, ngoba kuphambi kobuso benu nxa ngiqamba amanga. 29Ake liphenduke, kungabi lobubi, yebo, libuye liphenduke, ukulunga kwami kukukho. 30Kambe kukhona ububi olimini lwami? Ukunambitha kwami bekungehlukanise yini izinto ezimbi?

Copyright information for Ndebele