Job 7

UJobe ukhala kuNkulunkulu ngobunzima bokuhamba komuntu

Kakukho yini imfazo kumuntu emhlabeni, lensuku zakhe kazinjengensuku zoqatshiweyo yini? Njengesigqili sikhefuzelela umthunzi, lanjengesiqatshwa silindele iholo laso, ngokunjalo mina ngidliswe ilifa lenyanga zeze, lobusuku bezinhlupheko bubalelwe mina. Lapho ngilala phansi ngithi: Ngizavuka nini? Ngoba ubusuku
 ubusuku: Heb.  ntambama.
bude, njalo ngigcwele ukutshukuma kuze kuse.
Inyama yami yembethe impethu lamagade othuli; isikhumba sami siyadabuka siyenyanyeka. Insuku zami ziyaphangisa kuleselukiso someluki, ziphele kungelathemba. Khumbula ukuthi impilo yami ingumoya; ilihlo lami kaliyikuphinda libone okuhle. Ilihlo longibonayo kaliyikungibona futhi; amehlo akho aphezu kwami, kodwa ngizakuba ngingasekho. Iyezi liyaphela linyamalale; ngokunjalo owehlela engcwabeni kayikwenyuka. 10 Kaphindi abuyele emzini wakhe, lendawo yakhe kayisayikumazi.

11 Ngakho mina kangiyikubamba umlomo wami; ngizakhuluma ekucindezelweni komoya wami, ngisole ekubabeni komphefumulo wami. 12 Ngilulwandle yini, kumbe isilo solwandle, ukuze lingibekele abalindi? 13 Lapho ngisithi: Umbheda wami uzangiduduza, icansi lami liphungule ukusola kwami; 14 ubusungiqhaqhazelisa ngamaphupho, angethuse ngemibono; 15 ukuze umphefumulo wami ukhethe ukuklinywa, ukufa kulamathambo ami. 16 Ngiyanengwa yikho, kangiyikuphila njalonjalo; ngiyekele, ngoba insuku zami ziyize. 17 Uyini umuntu ukuthi umkhulise, lokuthi ubeke inhliziyo yakho kuye, 18 lokuthi umhambele ikuseni yonke, umlinge sonke isikhathi? 19 Koze kube nini ungayekeli ukungiqaphela, ungangiyekeli ngize ngiginye amathe ami yini? 20 Ngonile, ngizakwenzani kuwe, wena mlindi wabantu? Ungimiseleni ngibe yinto yakho yokunenjwa, ngize ngibe ngumthwalo kimi? 21 Njalo kawuthetheleli ngani isiphambeko sami, ususe isono sami? Ngoba sengizalala phansi othulini; uzangidinga ngovivi, kodwa kangiyikuba khona.

Copyright information for Ndebele