Job 7

UJobe ukhala kuNkulunkulu ngobunzima bokuhamba komuntu

1 Kakukho yini imfazo kumuntu emhlabeni, lensuku zakhe kazinjengensuku zoqatshiweyo yini? 2Njengesigqili sikhefuzelela umthunzi, lanjengesiqatshwa silindele iholo laso, 3ngokunjalo mina ngidliswe ilifa lenyanga zeze, lobusuku bezinhlupheko bubalelwe mina. 4Lapho ngilala phansi ngithi: Ngizavuka nini? Ngoba ubusuku
 ubusuku: Heb.  ntambama.
bude, njalo ngigcwele ukutshukuma kuze kuse.
5Inyama yami yembethe impethu lamagade othuli; isikhumba sami siyadabuka siyenyanyeka. 6Insuku zami ziyaphangisa kuleselukiso someluki, ziphele kungelathemba. 7Khumbula ukuthi impilo yami ingumoya; ilihlo lami kaliyikuphinda libone okuhle. 8Ilihlo longibonayo kaliyikungibona futhi; amehlo akho aphezu kwami, kodwa ngizakuba ngingasekho. 9Iyezi liyaphela linyamalale; ngokunjalo owehlela engcwabeni kayikwenyuka. 10Kaphindi abuyele emzini wakhe, lendawo yakhe kayisayikumazi.

11Ngakho mina kangiyikubamba umlomo wami; ngizakhuluma ekucindezelweni komoya wami, ngisole ekubabeni komphefumulo wami. 12Ngilulwandle yini, kumbe isilo solwandle, ukuze lingibekele abalindi? 13Lapho ngisithi: Umbheda wami uzangiduduza, icansi lami liphungule ukusola kwami; 14ubusungiqhaqhazelisa ngamaphupho, angethuse ngemibono; 15ukuze umphefumulo wami ukhethe ukuklinywa, ukufa kulamathambo ami. 16Ngiyanengwa yikho, kangiyikuphila njalonjalo; ngiyekele, ngoba insuku zami ziyize. 17Uyini umuntu ukuthi umkhulise, lokuthi ubeke inhliziyo yakho kuye, 18lokuthi umhambele ikuseni yonke, umlinge sonke isikhathi? 19Koze kube nini ungayekeli ukungiqaphela, ungangiyekeli ngize ngiginye amathe ami yini? 20Ngonile, ngizakwenzani kuwe, wena mlindi wabantu? Ungimiseleni ngibe yinto yakho yokunenjwa, ngize ngibe ngumthwalo kimi? 21Njalo kawuthetheleli ngani isiphambeko sami, ususe isono sami? Ngoba sengizalala phansi othulini; uzangidinga ngovivi, kodwa kangiyikuba khona.

Copyright information for Ndebele