Job 8

Inkulumo yokuqala kaBilidadi: Uthi uNkulunkulu uphatha abantu ngokufaneleyo

Wasephendula uBilidadi umShuhi wathi:

Koze kube nini ukhuluma lezizinto, lamazwi omlomo wakho abe ngumoya olamandla? UNkulunkulu uyahlanekela isahlulelo yini? Kumbe uSomandla uyahlanekela ukulunga yini? Uba abantwana bakho bonile kuye, yena usebalahlile emandleni esiphambeko sabo; uba wena umdinga uNkulunkulu ngovivi, uncenge kuSomandla; uba uhlambulukile, uqotho; isibili khathesi ubezavuka ngenxa yakho, aphumelelise indawo yokuhlala yokulunga kwakho. Lanxa ukuqala kwakho bekukuncinyane, kube kanti isiphetho sakho sizakwanda kakhulu. Ngoba ake ubuze esizukulwaneni sakuqala, uzilungisele isidingo saboyise. Ngoba singabezolo, njalo kasazi, ngoba insuku zethu emhlabeni ziyisithunzi. 10 Kabayikukufundisa yini, bakutshele, bakhuphe amazwi enhliziyweni yabo? 11 Imihlanga ingakhula lapho okungelaxhaphozi khona yini? Ibhuma likhule lapho okungelamanzi khona? 12 Nxa lisebuluhlazeni balo lingakakhiwa, kube kanti libuna kuqala kwazo zonke izihlahlakazana. 13 Zinjalo indlela zabo bonke abamkhohlwayo uNkulunkulu, lethemba lomzenzisi lizabhubha. 14 Othemba lakhe lizaqunywa, lokuthemba kwakhe kuyibulembu
 ubulembu: Heb.  indlu.
besayobe.
15 Uyeyama endlini yakhe, kodwa kayimi; ubambelela kiyo, kodwa kayihlali. 16 Uluhlaza phambi kwelanga, lamahlumela akhe aphuma esivandeni sakhe. 17 Impande zakhe zithandele enqumbini; ubona indawo yamatshe. 18 Uba emchitha endaweni yakhe, izamphika ithi: Kangizange ngikubone. 19 Khangela, le yintokozo yendlela yakhe; njalo kuzakhula abanye emhlabathini. 20 Khangela, uNkulunkulu kayikumlahla opheleleyo, kabambi isandla sabenzi bobubi. 21 Aze agcwalise umlomo wakho ngohleko, lezindebe zakho ngokumemeza kwentokozo. 22 Abakuzondayo bazakwembeswa ngenhloni, lethente lababi lingabi khona.

Copyright information for Ndebele