Job 8

Inkulumo yokuqala kaBilidadi: Uthi uNkulunkulu uphatha abantu ngokufaneleyo

1 Wasephendula uBilidadi umShuhi wathi:

2Koze kube nini ukhuluma lezizinto, lamazwi omlomo wakho abe ngumoya olamandla? 3UNkulunkulu uyahlanekela isahlulelo yini? Kumbe uSomandla uyahlanekela ukulunga yini? 4Uba abantwana bakho bonile kuye, yena usebalahlile emandleni esiphambeko sabo; 5uba wena umdinga uNkulunkulu ngovivi, uncenge kuSomandla; 6uba uhlambulukile, uqotho; isibili khathesi ubezavuka ngenxa yakho, aphumelelise indawo yokuhlala yokulunga kwakho. 7Lanxa ukuqala kwakho bekukuncinyane, kube kanti isiphetho sakho sizakwanda kakhulu. 8Ngoba ake ubuze esizukulwaneni sakuqala, uzilungisele isidingo saboyise. 9Ngoba singabezolo, njalo kasazi, ngoba insuku zethu emhlabeni ziyisithunzi. 10Kabayikukufundisa yini, bakutshele, bakhuphe amazwi enhliziyweni yabo? 11Imihlanga ingakhula lapho okungelaxhaphozi khona yini? Ibhuma likhule lapho okungelamanzi khona? 12Nxa lisebuluhlazeni balo lingakakhiwa, kube kanti libuna kuqala kwazo zonke izihlahlakazana. 13Zinjalo indlela zabo bonke abamkhohlwayo uNkulunkulu, lethemba lomzenzisi lizabhubha. 14Othemba lakhe lizaqunywa, lokuthemba kwakhe kuyibulembu
 ubulembu: Heb.  indlu.
besayobe.
15Uyeyama endlini yakhe, kodwa kayimi; ubambelela kiyo, kodwa kayihlali. 16Uluhlaza phambi kwelanga, lamahlumela akhe aphuma esivandeni sakhe. 17Impande zakhe zithandele enqumbini; ubona indawo yamatshe. 18Uba emchitha endaweni yakhe, izamphika ithi: Kangizange ngikubone. 19Khangela, le yintokozo yendlela yakhe; njalo kuzakhula abanye emhlabathini. 20Khangela, uNkulunkulu kayikumlahla opheleleyo, kabambi isandla sabenzi bobubi. 21Aze agcwalise umlomo wakho ngohleko, lezindebe zakho ngokumemeza kwentokozo. 22Abakuzondayo bazakwembeswa ngenhloni, lethente lababi lingabi khona.

Copyright information for Ndebele