Job 9

Impendulo kaJobe. Wehluleka ukumphendula uNkulunkulu

1 UJobe wasephendula wathi:

2Ngeqiniso ngiyazi ukuthi kunjalo. Kodwa umuntu angalunga njani kuNkulunkulu? 3Uba efisa ukuphikisana laye, kayikumphendula okukodwa phakathi kwenkulungwane. 4Uhlakaniphile enhliziyweni, uqinile emandleni: Ngubani oziqinisileyo wamelana laye waphumelela? 5Osusa izintaba njalo zingazi, ozigenqula entukuthelweni yakhe. 6Onyikinya umhlaba awususe endaweni yawo, lensika zawo zizamazame. 7Olaya ilanga ukuthi lingaphumi, avalele inkanyezi ngophawu. 8Owendlala amazulu eyedwa, anyathele phezu kwezingqonga zolwandle. 9Owenza iBhere, iziNja, lesiLimela, lamakamelo eningizimu. 10Owenza izinto ezinkulu ezingelakuhlolwa, lezimangalisayo ezingelakubalwa.

11Khangela, uyedlula phansi kwami ngingamboni, edlulele phambili ngingamuzwa. 12Khangela, uyahluthuna, ngubani ongamnqanda
 ukunqanda: Heb.  ukubuyisela emuva.
? Ngubani ongathi kuye: Wenzani?
13UNkulunkulu kayinqandi intukuthelo yakhe. Abasizi bokuziqhenya bayakhothama phansi kwakhe. 14Pho-ke, mina ngingamphendula ngithini, ngikhethe amazwi ami okuqondana laye? 15Ebengingeke ngamphendula loba bengilungile; ngizacela isihawu kumahluleli wami.

16Uba bengibizile, wangiphendula, bengingayikukholwa ukuthi ubekile indlebe elizwini lami. 17Ngoba uyangihlifiza ngesiphepho, andise amanxeba ami kungelasizatho. 18Kangivumeli ukukhokha umoya, kodwa engigcwalisa ngezinto ezibabayo. 19Uba kungamandla, khangela, ulamandla. Njalo uba kungesahlulelo, ngubani ozangimisela isikhathi? 20Aluba ngilungile, umlomo wami uzangilahla; uba ngiphelele, uzakuthi ngonakele. 21Ngiphelele, angikhathaleli umphefumulo wami, ngidelela impilo yami. 22Kunye lokho, ngenxa yalokho ngithi: Uyabhubhisa olungileyo lomubi. 23Lapho isiswepu sibulala ngokujumayo, uzahleka ukudangala kwabangelacala. 24Umhlaba unikelwe esandleni somubi; wembesa ubuso babehluleli bawo. Uba kungenjalo, pho, ngubani? 25Njalo insuku zami zilejubane kulesigijimi; ziyabaleka, kaziboni okuhle. 26Ziyedlula njengezikepe zomhlanga, njengokhozi olutheleka empangweni.

27Uba ngisithi: Ngizakhohlwa ukusola kwami, ngitshiye ukunyukumala kwami, ngithokoze, 28ngiyesaba zonke insizi zami, ngiyazi ukuthi kawuyikungiphatha njengongelacala. 29Ngilecala mina, pho, ngizatshikatshikelelani ize? 30Uba ngizigezisa ngamanzi eliqhwa elikhithikayo, ngihlambulule izandla zami ngesepa, 31khona uzangiphosela emgodini, besengisenyanywa yizigqoko zami. 32Ngoba kasuye umuntu njengami ukuze ngimphendule, ukuze siye ndawonye kusahlulelo. 33Kakukho umqamuli phakathi kwethu ongabeka isandla sakhe phezu kwethu sobabili. 34Kasuse uswazi lwakhe kimi, njalo uvalo ngaye lungangethusi. 35Bengingakhuluma ngingamesabi, kodwa anginjalo ngokwami.

Copyright information for Ndebele