Joel 2

Usuku lwe Nkosi

1 Vuthelani uphondo eZiyoni, lihlabe umkhosi entabeni yami engcwele. Kabathuthumele bonke abakhileyo elizweni, ngoba usuku lwe Nkosi luyeza, seluseduze, 2usuku lomnyama losizi, usuku lwamayezi lomnyama onzima. Njengobumnyama obembese izintaba, abantu abalamandla abangelakubalwa. Kakuzanga kube khona abanje ngabo kusukela endulo, futhi kabayikuba khona emva kwabo kuyo yonke iminyaka ezayo. 3Umlilo uyatshisa phambi kwabo, langemva kwabo kuvutha ilangabi. Phambi kwabo ilizwe lifanana lensimu yeEdeni, kodwa ngemva kwabo liyinkangala elugwadule; kakukho okungabaleka kubo. 4Bafanana lamabhiza, bagijima njengamabhiza. 5Umsindo wokweqa kwabo ezingqongeni zezintaba unjengomsindo wezinqola zempi, unjengokufahlaza kwelangabi lomlilo otshisa amabibi, banjengabantu abalamandla abahlelelwe impi. 6Phambi kwabo abantu bayathuthumela, bethuke bonke. 7Bayahlasela njengamaqhawe, bakhwele imiduli njengamadoda empi, baqhubekele phambili bonke bengaphambuki endleleni zabo. 8Kabasunduzani, ngulowo lalowo uhamba ngomgwaqo wakhe omkhulu; bafohla phakathi kwezikhali, bengavinjelwa. 9Bayatheleka emzini, bagijime phezu kwemiduli, bangene ezindlini, bengena ngamawindi njengesela. 10Nxa besiza, umhlaba uyanyikinyeka phambi kwabo, lamazulu athuthumele. Ilanga lenyanga kuphenduka kube mnyama, lezinkanyezi kucitshe ukukhanya kwazo. 11I Nkosi izwakalisa ilizwi layo phambi kwebutho layo, ngoba ibutho layo likhulu kakhulu; logcina ilizwi layo ulamandla. Ngoba usuku lwe Nkosi lukhulu, luyesabeka kakhulu; ngubani ongalumela?

Abantu bacelwa ukuphenduka

12Kanti lakhathesinje, itsho i Nkosi, phendukelani kimi ngenhliziyo yenu yonke, langokuzila ukudla, langokukhala, langokulila, 13lidabule inhliziyo yenu, hatshi izembatho zenu. Phendukelani e Nkosini, uNkulunkulu wenu, ngoba ilesisa lesihawu, iphuza ukuthukuthela, ilobubele obukhulu, izisola ngobubi. 14Mhlawumbe izaphenduka isihawukele, isitshiyele isibusiso, isibusiso somnikelo wokudla lomnikelo wokunathwayo we Nkosi, uNkulunkulu wenu.

15Vuthelani uphondo eZiyoni, lizile ukudla, lenze umhlangano onzulu; 16buthanisani abantu, libize ibandla, lihlanganise abadala labantwana lensane ezimunyayo. Umyeni kaphume endlini yakhe, lomakoti exhibeni lakhe. 17Abapristi, izikhonzi ze Nkosi, kabakhale inyembezi phakathi komkoto lelathi, bathi: Bahawukele abantu bakho,  Nkosi. ungabenzi babe yinhlamba, lesiga phakathi kwezizwe. Bazatsholoni phakathi kwezizwe ukuthi: Ungaphi uNkulunkulu wabo?

Isihawu se Nkosi

18I Nkosi yaliphisekela ilizwe layo, yaba lesihawu ebantwini bayo. 19I Nkosi yabaphendula abantu bayo yathi: Khangelani, sengizalinika amabele lewayini elitsha lamafutha, lisuthe; kangisayikuphinda ngilenze inhlamba phakathi kwezizwe. 20Ngizasusela khatshana lani ibutho elivela enyakatho, ngilixotshele elizweni elomileyo leliyinkangala, uphondo lwalo ngiluxotshele elwandle lwempumalanga, lomsila walo elwandle lwentshonalanga; kwenyuke ivumba lalo kwenyuke umnuko walo, ngoba lenzile izinto ezinkulu.

21Ungesabi, lizwe, kodwa jabula uthokoze, ngoba i Nkosi yenzile izinto ezinkulu. 22Lingesabi, zinyamazana zeganga, ngoba amadlelo enkangala asehlumile; izihlahla zithela izithelo zazo, umkhiwa levini kuthelile kakhulu. 23Thabani, lina beZiyoni, lithokoze nge Nkosi, uNkulunkulu wenu; ngoba ilinikile izulu lensewula ukuze ilibusise, yalinisela izulu elinengi, lensewula lelamuva njengakuqala. 24Amabala okubhulela azagcwala amabele, lezikhamelo zewayini ziphuphume ngewayini elitsha lamafutha.

25Ngizabuyisela kini okwadliwa eminyakeni yesikhonyane leqhwagi lenswabanda lentothoviyane, ibutho lami elikhulu engalithumela kini. 26Lizakudla okunengi, lisuthe, lidumise ibizo le Nkosi, uNkulunkulu wenu, oliphethe ngokumangalisayo. Abantu bami kabasayikuphinda bayangiswe futhi 27Lizakwazi ukuthi ngikhona phakathi kukaIsrayeli, lokuthi mina  Nkosi nginguNkulunkulu wenu, kakho omunye. Abantu bami kabasayikuphinda bayangiswe futhi.

Ukuthelwa koMoya kaNkulunkulu

28Kuzakuthi emva kwalokho ngithele umoya wami phezu kwayo yonke inyama; amadodana enu lamadodakazi enu azaprofetha, labadala benu baphuphe amaphupho, lamajaha enu abone imibono. 29Laphezu kwenceku lencekukazi ngizathela umoya wami ngalezonsuku. 30Ngizaveza izimangaliso emazulwini lemhlabeni, igazi, lomlilo, lentuthu ethunqayo.

31Ilanga lizaphenduka umnyama, lenyanga ibe ligazi, lungakafiki usuku lwe Nkosi olukhulu lolwesabekayo. 32Kuzakuthi bonke abakhuleka ebizweni le Nkosi bakhululwe; ngoba entabeni yeZiyoni kuzakuba khona labo abaphunyukileyo, njengokutsho kwe Nkosi, leJerusalema kube khona abaseleyo ababizwe yi Nkosi.

Copyright information for Ndebele