Joel 3

Ukugwetshwa kwezizwe

1 Ngoba khangela, ngalezonsuku langalesosikhathi lapho ngibuyisa impumelelo yamaJuda labeJerusalema, 2ngizabutha zonke izizwe, ngizilethe esihotsheni sikaJehoshafathi, ngizigwebe khona ngenxa yabantu bami lesizwe sami uIsrayeli, ngoba zabachithachitha phakathi kwezizwe, zabelana ilizwe lami, 3zenza inkatho yokuphosa ngabantu bami, zenanisa abafana ngamawule, zathengisa amankazana ngewayini, zalinatha. 4Liyini kimi, lina Tire leSidoni, lani lonke zabelo zeFilisti? Liyangiphindisela ngolutho yini? Uba lingiphindisela ngolutho, ngizaphangisa ukulibuyisela ngezenzo zenu. 5Ngoba lithethe isiliva sami legolide lami, lathwalela inotho yami eligugu emathempelini enu. 6Lathengisa abantu bakoJuda labeJerusalema kumaGriki, labasusela khatshana lelizwe labo. 7Khangela, ngizabavusa endaweni elabathengisa kiyo, ngilibuyisele ngezenzo zenu. 8Ngizathengisa amadodana lamadodakazi enu ebantwini bakoJuda, bona bazabathengisa ebantwini beShebha esizweni esikhatshana; ngoba i Nkosi ikhulumile.

9Memezelani lokhu phakathi kwezizwe lithi: Lungiselani impi, livuse amaqhawe. Kawasondele wonke amadoda empi, azilungisele impi. 10Khandani amakhuba enu abe yizinkemba, lengqamu zenu zokuthena izihlahla zibe yimikhonto, lobuthakathaka athi: Ngiliqhawe 11Phangisani lize, lina zizwe zonke elizingelezeleyo, libuthane esihotsheni sikaJehoshafathi. Thuma amaqhawe akho,  Nkosi. 12Kazizivuse izizwe, zizwe esihotsheni sikaJehoshafathi; ngoba kulapho engizahlala khona ukugweba zonke izizwe ezizingelezeleyo.

13Fakani isikela, ngoba okuvunwayo sekuvuthiwe. Ngenani linyathele izithelo zevini, ngoba isikhamelo sewayini sesigcwele, lamafatshi asephuphuma, sebubukhulu kangaka ububi bezizwe. 14Amaxuku ngamaxuku akhona esihotsheni sokugweba. Ngoba usuku lwe Nkosi selusondele esihotsheni sokugweba. 15Ilanga lenyanga kuzaphenduka kube mnyama, lezinkanyezi kucitshe ukukhanya kwazo. 16I Nkosi iyavungama iseZiyoni, izwakalisa ilizwi layo iseJerusalema, kunyikinyeke amazulu lomhlaba. Kodwa i Nkosi iyisiphephelo sabantu bayo, lenqaba yabantwana bakoIsrayeli.

17Ngalokho-ke lizakwazi ukuthi ngiyi Nkosi, uNkulunkulu wenu ohlala eZiyoni, intaba yami engcwele. IJerusalema izakuba ngcwele, abezizwe kabasayikuphinda badlule phakathi kwayo futhi.

18Kuzakuthi ngalolosuku intaba zigobhoze iwayini elitsha, lamaqaqa ageleze uchago, layo yonke imifula yakoJuda igeleze amanzi, kuzabhoboka umthombo endlini ye Nkosi, uthelele isihotsha seShithimi. 19IGibhithe lizakuba yinkangala, leEdoma libe yinkangala engelalutho, ngenxa yesihluku esenziwa kwabakoJuda, langenxa yegazi elingelacala abalichitha elizweni labo. 20Kodwa koJuda kuzakwakhiwa kuze kube nininini, leJerusalema kuze kube sezizukulwaneni zonke. 21Ngizaphindisela igazi labo, kangiyikumyekela olecala, ngoba i Nkosi ihlala eZiyoni.

Copyright information for Ndebele