Joel 3

Ukugwetshwa kwezizwe

Ngoba khangela, ngalezonsuku langalesosikhathi lapho ngibuyisa impumelelo yamaJuda labeJerusalema, ngizabutha zonke izizwe, ngizilethe esihotsheni sikaJehoshafathi, ngizigwebe khona ngenxa yabantu bami lesizwe sami uIsrayeli, ngoba zabachithachitha phakathi kwezizwe, zabelana ilizwe lami, zenza inkatho yokuphosa ngabantu bami, zenanisa abafana ngamawule, zathengisa amankazana ngewayini, zalinatha. Liyini kimi, lina Tire leSidoni, lani lonke zabelo zeFilisti? Liyangiphindisela ngolutho yini? Uba lingiphindisela ngolutho, ngizaphangisa ukulibuyisela ngezenzo zenu. Ngoba lithethe isiliva sami legolide lami, lathwalela inotho yami eligugu emathempelini enu. Lathengisa abantu bakoJuda labeJerusalema kumaGriki, labasusela khatshana lelizwe labo. Khangela, ngizabavusa endaweni elabathengisa kiyo, ngilibuyisele ngezenzo zenu. Ngizathengisa amadodana lamadodakazi enu ebantwini bakoJuda, bona bazabathengisa ebantwini beShebha esizweni esikhatshana; ngoba i Nkosi ikhulumile.

Memezelani lokhu phakathi kwezizwe lithi: Lungiselani impi, livuse amaqhawe. Kawasondele wonke amadoda empi, azilungisele impi. 10 Khandani amakhuba enu abe yizinkemba, lengqamu zenu zokuthena izihlahla zibe yimikhonto, lobuthakathaka athi: Ngiliqhawe 11 Phangisani lize, lina zizwe zonke elizingelezeleyo, libuthane esihotsheni sikaJehoshafathi. Thuma amaqhawe akho,  Nkosi. 12 Kazizivuse izizwe, zizwe esihotsheni sikaJehoshafathi; ngoba kulapho engizahlala khona ukugweba zonke izizwe ezizingelezeleyo.

13 Fakani isikela, ngoba okuvunwayo sekuvuthiwe. Ngenani linyathele izithelo zevini, ngoba isikhamelo sewayini sesigcwele, lamafatshi asephuphuma, sebubukhulu kangaka ububi bezizwe. 14 Amaxuku ngamaxuku akhona esihotsheni sokugweba. Ngoba usuku lwe Nkosi selusondele esihotsheni sokugweba. 15 Ilanga lenyanga kuzaphenduka kube mnyama, lezinkanyezi kucitshe ukukhanya kwazo. 16 I Nkosi iyavungama iseZiyoni, izwakalisa ilizwi layo iseJerusalema, kunyikinyeke amazulu lomhlaba. Kodwa i Nkosi iyisiphephelo sabantu bayo, lenqaba yabantwana bakoIsrayeli.

17 Ngalokho-ke lizakwazi ukuthi ngiyi Nkosi, uNkulunkulu wenu ohlala eZiyoni, intaba yami engcwele. IJerusalema izakuba ngcwele, abezizwe kabasayikuphinda badlule phakathi kwayo futhi.

18 Kuzakuthi ngalolosuku intaba zigobhoze iwayini elitsha, lamaqaqa ageleze uchago, layo yonke imifula yakoJuda igeleze amanzi, kuzabhoboka umthombo endlini ye Nkosi, uthelele isihotsha seShithimi. 19 IGibhithe lizakuba yinkangala, leEdoma libe yinkangala engelalutho, ngenxa yesihluku esenziwa kwabakoJuda, langenxa yegazi elingelacala abalichitha elizweni labo. 20 Kodwa koJuda kuzakwakhiwa kuze kube nininini, leJerusalema kuze kube sezizukulwaneni zonke. 21 Ngizaphindisela igazi labo, kangiyikumyekela olecala, ngoba i Nkosi ihlala eZiyoni.

Copyright information for Ndebele