aGen. 1.1. 1 Joha. 1.1. Joha. 17.5. Kol. 1.17. Jobe 28.20-28. Zaga 8.12,22-30.
b1.14.17.22. 1 Joha. 5.7. Isam. 19.13.
c1 Joha. 1.2.
dFil. 2.6.
eHlab. 33.6. Joha. 1.10. 1 Kor. 8.6. Efe. 3.9. Kol. 1.16. Heb. 1.2. 11.3. 2 Pet. 3.5.
f5.26. 11.25. 6.57. 1 Joha. 5.11,19. 1 Joha. 1.1.
g1.9. 8.12. 9.5. 12.46.
h3.19.
i3.19.
jEfe. 3.18.
kMal. 3.1. Joha. 1.33.
lMat. 3.1. Mark. 1.4. Luka 3.2.
mSeb. 19.4.
n5.35.
o1.4. Isa. 49.6. 1 Joha. 2.8.
p1.14. 3.19. 12.46.
q1.3.
r16.32. Luka 19.14. Seb. 3.26. 13.46.
s13.1. Seb. 4.23. 24.23. 1 Tim. 5.8.
u1 Joha. 3.1. Isa. 56.5. Dute. 14.1.
v3.3,6,7. 1 Pet. 1.23.
wJak. 1.18.
xIsam. 7.15. 21.3. Levi 26.11.
yMat. 1.16. Luka 24.39. Roma 1.3. 1 Tim. 3.16. Heb. 2.14. 1 Joha. 4.2. Gal. 4.4.
zIsam. 7.15. 21.3. Levi 26.11.
aaIsa. 40.5. Luka 9.32. 2.11. 11.40.
ab2 Pet. 1.17.
ac1.33. Mal. 3.1.
ad1.17.
ae1.32,34. 3.26,32. 5.33. 1.19.
af7.37.
agMat. 3.11. Mark. 1.7. Luka 3.16. Joha. 1.27,30. 3.30,31.
ahDan. 6.3.
ai8.58.
aj1.30. 15.18.
akEfe. 4.13. Kol. 1.19. 2.9,10. Joha. 1.14. 3.34. Roma 15.29.
alEks. 20.1. 24.3. Dute. 4.44. 5.1. 33.4. Joha. 7.19. Seb. 7.38.
am1.14. Roma 6.14. Roma 3.24. 5.21.
an8.32. 14.6.
aoEks. 33.20. Dute. 4.12. Mat. 11.27. Luka 10.22. Joha. 5.37. 6.46. 12.41. 1 Tim. 1.17.6.16. Heb. 11.27. 1 Joha. 4.12,20.
ap16.32. Luka 19.14. Seb. 3.26. 13.46.
aq1.14. 3.16,18. 1 Joha. 4.9.
ar3.13. 7.34.
asLuka 16.22.
at3.32.
au1.15. 5.33.
av5.10.
aw3.28. Seb. 13.25.
axMat. 11.14.
ayDute. 18.15,18. Joha. 6.14.
azIsa. 40.3. Mat. 3.3. Mark. 1.3. Luka 3.4.
ba3.28.
bbHez. 36.25. Zek. 13.1. Mark. 7.4.
bcHez. 36.25. Zek. 13.1. Mark. 7.4.
bd1.20,21.
beMat. 3.11. Mark. 1.8. Luka 3.16.
bf12.35. Luka 17.21.
bgMal. 3.1.
bh1.15,30. Seb. 19.4.
biMark. 1.7.
bjHlu. 7.24.
bk3.26. 10.40. 1.43. Mat. 3.1.
blEks. 12.3. Isa. 53.7. Joha. 1.36. Seb. 8.32. 1 Pet. 1.19. Isam. 5.6,8,12,13. 6.1,16.
bn1 Joha. 3.5. Kol. 2.14. Eks. 28.38.
bo1.15,27.
bp1.15.
bq7.4.
brLuka 1.17,76,77.
bs1.15,34.
btMat. 3.16.
buMat. 3.11. Mark. 1.8. Luka 3.16. Seb. 1.5.
bv1.15,34.
bw1.49. Mat. 14.33.
bxIsa. 40.3. Mat. 3.3. Mark. 1.3. Luka 3.4.
by1.29.
bz18.4,7. 20.15.
caMat. 23.7,8. 26.25,49. Mark. 9.5. 11.21. 14.45. Joha. 1.49. 3.2,26. 4.31. 6.25. 9.2. 11.8. Mark. 10.51. Joha. 20.16.
cb1.42. Mat. 4.18-22. Mark. 1.16-20. Luka 5.2-11.
cc5.18.
ce4.25.
cf1.36. Mat. 19.26.
cgMat. 16.17.
chJobe 30.6. Jer. 4.29. Mat. 10.2. 16.18.
ci1.29,35. 2.1.
cj1.28.
ckMat. 10.3. Mark. 3.18. Luka 6.14. Joha. 1.43,45,46,48. 6.5,7. 12.21,22. 14.8,9. Seb. 1.13.
clMat. 11.21.
cm1.46-49.21.2.
cnLuka 24.27.
coLuka 24.27.
cpMat. 2.23.
cq6.42.
cr7.41,42,52.
csHlab. 73.1. Roma 9.4,6. Joha. 8.39. Roma 2.29. Gal. 3.7,29.
ctHlab. 32.2. Hlab. 15.1,2.
cu1.38.
cv1.34. Luka 22.70. Joha. 6.69. Mat. 14.33.
cwMat. 27.42.
cx16.31. 20.29.
cy13.19.
czHez. 1.1.
daGen. 28.12.
dbDan. 7.13.

John 1

UbuNkulunkulu lobuntu lomsebenzi kaJesu Kristu

Ekuqaleni a  wayekhona uLizwi b , njalo uLizwi wayeloNkulunkulu c , njalo uLizwi wayenguNkulunkulu d . Yena lo wayeloNkulunkulu ekuqaleni. Zonke izinto zenziwa ngaye, njalo ngaphandle kwakhe kakulalutho lolulodwa olwenziwayo lolo olwenziweyo e . Impilo yayikuye f , njalo impilo yayiyikukhanya kwabantu g , lokukhanya kukhanya h  emnyameni i , kodwa ubumnyama kabukwemukelanga j .

Kwavela umuntu ethunywe nguNkulunkulu k , obizo lakhe linguJohane l ; yena lo wezela ubufakazi, ukuze afakaze ngokukhanya, ukuze bonke bakholwe ngaye m . Yena wayengayisikho ukukhanya, kodwa ukuze afakaze ngokukhanya n .

Kwakuyikukhanya okuqotho o , okukhanyisa wonke umuntu oza emhlabeni p . 10 Wayekhona emhlabeni, njalo umhlaba wenziwa ngaye q , kodwa umhlaba kawumazanga. 11 Weza kokwakhe r , kodwa abakhe kabamemukelanga s . 12 Kodwa bonke abamemukelayo, wabapha amandla
 amandla: kumbe,  ilungelo.
okuthi babe u  ngabantwana bakaNkulunkulu, labo abakholwa ebizweni lakhe;
13 abazalwa kungeyisikho ngegazi, langentando yenyama v , langentando yendoda, kodwa nguNkulunkulu w .

14 ULizwi x  wasesiba yinyama y , wahlala phakathi kwethu z , njalo sabona inkazimulo yakhe aa , inkazimulo injengeyozelwe yedwa kaYise ab , egcwele ac  umusa leqiniso ad . 15 UJohane wafakaza ngaye ae , wamemeza wathi: Nguye lo ebengisitsho ngaye ukuthi af : Lowo ozayo emva kwami ag  uphambi kwami ah ; ngoba wayekhona ai  kuqala kulami aj . 16 Lekugcwaleni kwakhe thina semukele sonke, futhi umusa ngomusa ak ; 17 ngoba umlayo wanikwa ngoMozisi al , umusa am  leqiniso kweza ngoJesu Kristu an . 18 Kakho ao  owake wabona uNkulunkulu ap ; iNdodana ezelwe yodwa aq , esesifubeni ar  sikaYise as , yiyo emvezileyo at .

Ubufakazi bukaJohane

19 Njalo lobu yibufakazi bukaJohane au , mhla amaJuda ethuma abapristi lamaLevi bevela eJerusalema ukuze bambuze ukuthi: Wena ungubani av ? 20 Wasevuma, kaphikanga; futhi wavuma wathi: Kangisuye uKristu mina aw . 21 Bambuza futhi bathi: Kuyini pho? Wena unguElija yini ax ? Wasesithi: Kangisuye. Wena ungulowomProfethi yini ay ? Wasephendula wathi: Hatshi. 22 Basebesithi kuye: Ungubani? Ukuze sibaphe impendulo abasithumileyo; uthini ngawe? 23 Wathi: Mina ngiyilizwi lomemezayo enkangala az : Lungisani indlela yeNkosi, njengoba uIsaya umprofethi watsho ba .

24 Lalabo ababethunyiwe babevela kubaFarisi bb . 25 Basebembuza, bathi kuye: Ubhabhathizelani pho bc , uba wena ungeyisuye uKristu, loElija, lalowomProfethi bd ? 26 UJohane wabaphendula, wathi: Mina ngibhabhathiza ngamanzi be ; kodwa phakathi kwenu bf  kumi lina elingamaziyo bg ; 27 nguye ozayo emva kwami, ophambi kwami bh , engingafanele mina ukuthukulula umchilo wamanyathela akhe bi . 28 Lezizinto zenzeka eBethabara bj  ngaphetsheya kweJordani, lapho uJohane ayebhabhathiza khona bk .

29 Kusisa uJohane wabona uJesu esiza kuye, wathi: Khangelani iWundlu likaNkulunkulu bl , elisusa
 elisusa: kumbe,  elithwala.
isono somhlaba bn .
30 Nguye lo mina ebengilitshela ngaye ukuthi: Emva kwami kuza indoda, eyayikhona phambi kwami bo , ngoba yayikhona kuqala kulami bp . 31 Lami bengingamazi; kodwa ukuze abonakaliswe kuIsrayeli bq , ngalokho mina ngizile ngibhabhathiza ngamanzi br . 32 UJohane wasefakaza bs , esithi: Ngibonile uMoya esehla ezulwini njengejuba, wahlala phezu kwakhe bt . 33 Lami bengingamazi; kodwa owangithumayo ukubhabhathiza ngamanzi, yena wathi kimi: Lowo ozabona uMoya esehlela phezu kwakhe ahlale kuye, nguye obhabhathiza ngoMoya oNgcwele bu . 34 Mina ngibonile, ngafakaza bv  ukuthi lo uyiNdodana kaNkulunkulu bw .

Abafundi bokuqala

35 Kusisa futhi uJohane wayemi, lababili kubafundi bakhe; 36 wasekhangela uJesu ehambahamba bx , wathi: Khangelani iWundlu likaNkulunkulu by . 37 Abafundi ababili bamuzwa ekhuluma, basebemlandela uJesu. 38 Kwathi uJesu enyemukula ebabona belandela, wathi kibo: Lidingani bz ? Basebesithi kuye: Rabi*, (okuyikuthi ngokuphendulelwa, Mfundisi) uhlala ngaphi ca ? 39 Wathi kibo: Wozani libone. Beza babona lapho ayehlala khona; bahlala laye ngalolosuku; kwakungaba lihola letshumi*. 40 UAndreya umfowabo kaSimoni Petro cb  wayengomunye wababili ababekuzwe ngoJohane bamlandela.

41 Yena wathola kuqala umfowabo uqobo uSimoni cc , wathi kuye: Simtholile uMesiya
 Mesiya: kumbe,  ogcotshiweyo.
, okuphendulelwa ngokuthi, uKristu ce .
42 Wasemletha kuJesu. UJesu esemkhangele wathi cf : Wena unguSimoni indodana kaJona cg ; uzathiwa nguKefasi, okuphendulelwa ngokuthi uPetro ch .

43 Kusisa ci  uJesu wayefuna ukusuka aye eGalili cj , wathola uFiliphu, wathi kuye: Ngilandela. 44 UFiliphu-ke ck  wayengoweBethisayida cl , emzini wakibo kaAndreya loPetro. 45 UFiliphu wathola uNathaniyeli cm , wathi kuye: Simtholile lowo abhala ngaye uMozisi emlayweni cn  labaprofethi co , uJesu weNazaretha cp , indodana kaJosefa cq . 46 UNathaniyeli wasesithi kuye: Kambe kungavela okuhle eNazaretha cr ? UFiliphu wathi kuye: Woza ubone. 47 UJesu wabona uNathaniyeli esiza kuye, wathi ngaye: Khangelani umIsrayeli uqobo cs , okungekho nkohliso kuye ct . 48 UNathaniyeli wathi kuye: Ungazela ngaphi? UJesu waphendula wathi kuye: UFiliphu engakakubizi, ungaphansi komkhiwa, ngakubona. 49 UNathaniyeli waphendula wathi kuye: Rabi cu , wena uyiNdodana kaNkulunkulu cv , wena uyiNkosi kaIsrayeli cw . 50 UJesu waphendula wathi kuye: Uyakholwa ngoba ngithe kuwe, bengikubona ungaphansi komkhiwa cx . Uzabona izinto ezinkulu kulalezi. 51 Wasesithi kuye: Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kini: Kusukela khathesi cy  lizabona izulu livulekile cz , lengilosi zikaNkulunkulu zisenyuka zisehla da  phezu kweNdodana yomuntu db .

Copyright information for Ndebele