a10.8. Mat. 26.55.
bSeb. 14.27.
cMat. 9.38.
d10.12,13.
e16.25.
fMat. 13.51.
g10.8. Mat. 26.55.
h10.7. 14.6. Efe.2.18. Joha. 15.1.
iSeb. 1.21. Seb. 9.28. Nani 27.17.
jHlab. 23.2. Hez. 34.14.
kIsa. 40.11. Hez. 34.12. Heb. 13.20. 1 Pet. 2.25. 5.4. Jer. 3.15. 23.4
l10.15,17,18.
m10.5.
nMat. 7.15.
oZek. 11.17.
p11.52.
qZek. 11.16.
r10.27. 2 Tim. 2.19. Nah. 1.7.
sMat. 11.27.
t10.11. 15.13.
uIsa. 56.8.
v10.1.
w11.52 Efe. 2.14-17.
x1 Kor. 9.7. Joha. 10.1,16.
y11.52 Efe. 2.14-17.
zHez. 34.23. 37.22,24. 1 Pet. 2.25. Joha. 17.11,21,22.
aaFil. 2.9.
abIsa. 53.7,8,12. Heb. 2.9.
ac10.11. 15.13.
ad19.30. 1 Pet. 2.23.
ae10.11. 15.13.
af2.19. Luka 23.46. Seb. 2.24.
ag12.49. 15.10. 6.38. 14.31.
ah7.43.
ai10.24,31,33. 8.22.
aj7.20.
akMark. 3.21.
alMat. 4.24.
amEks. 4.11. Hlab. 146.8.
an9.7,32,33.
aoSeb. 3.11. 5.12.
ap10.24,31,33. 8.22.
aq8.56,58.
ar10.38. 5.36.
as10.3,4.
at6.36.
au10.3,4.
av17.12. 18.9.
aw6.37.
ax14.28. 10.30.
ay6.37. 17.2,6,9,11,12,24.
az17.11,22. 14.9. 5.19.
ba10.24,31,33. 8.22.
bb8.59. 11.8.
bcMark. 7.37.
bd10.24,31,33. 8.22.
beLevi 24.16.
bf5.18.
bg12.34. 15.25.
bhHlab. 82.6.
biEks. 12.12.
bj17.19. Jer. 1.5. Joha. 17.17. 6.27.
bk3.17. 17.3.
bl10.33.
bm5.17,18. 10.30.
bn9.35. Mat.14.33.
bo10.32. 15.24.
bp14.11.
bq14.10,11,20. 17.21,23. 8.29.
br7.30,44. 8.59.
bsLuka 4.30. Joha. 8.59.
btMat. 19.1.
bu1.28. 3.26. 11.6,7.
bv10.40.
bw1.29-34. 3.30. 5.33.
bx8.30.

John 10

Umelusi olungileyo

Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kini: Ongangeni ngesango esibayeni sezimvu, kodwa akhwele kwenye indawo, lowo ulisela lomphangi a ; kodwa ongena ngesango ungumelusi wezimvu. Umlindi wesango uyamvulela, lezimvu ziyalizwa ilizwi lakhe, njalo uyazibiza ezakhe izimvu ngamabizo, azikhokhelele phandle b . Nxa esezikhuphile ezakhe izimvu, uhamba phambi kwazo; lezimvu zimlandele, ngoba ziyalazi ilizwi lakhe c . Kodwa owemzini kazisoze zimlandele, kodwa zizambalekela; ngoba kazilazi ilizwi labemzini d . UJesu wakhuluma lumfanekiso kubo e ; kodwa bona kabaqedisisanga ukuthi ziyini izinto azitshoyo kubo f .

Ngakho uJesu waphinda wathi kubo: Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kini: Mina ngilisango lezimvu; bonke abake bafika phambi kwami bangamasela labaphangi g ; kodwa izimvu kazibezwanga. Mina ngilisango; uba umuntu engena ngami, uzasindiswa h , angene aphume i , athole idlelo j . 10 Isela kalizi ngaphandle kokuzakweba lokubulala lokubhubhisa; mina ngizile ukuze babe lempilo, babe layo iphuphume.

11 Mina ngingumelusi olungileyo k . Umelusi olungileyo uzibekela phansi izimvu impilo yakhe l . 12 Kodwa oqatshiweyo m , engesuye umelusi, izimvu zingesizo ezakhe, ubona impisi isiza n , atshiye izimvu, abaleke o ; kuthi impisi izibambe, izichithachithe izimvu p . 13 Oqatshiweyo uyabaleka-ke, ngoba engoqatshiweyo, njalo engazikhathaleli izimvu q .

14 Mina ngingumelusi olungileyo, ngiyazazi ezami, ngiyaziwa ngezami r , 15 njengalokhu uBaba engazi, lami ngiyamazi uBaba s ; ngizibekela phansi izimvu impilo yami t . 16 Njalo ngilezinye izimvu u , ezingesizo zalesisibaya v ; lazo ngifanele ukuziletha w , njalo zizakuzwa ilizwi lami; njalo kube mhlambi x  munye y , melusi munye z .

17 Ngenxa yalokhu uBaba uyangithanda aa , ngoba mina ab  ngibeka phansi impilo yami, ukuze ngibuye ngiyithathe ac . 18 Kakho ongemuka yona, kodwa mina ngiyibeka phansi ngokwami. Ngilamandla okuyibeka phansi ad, ae , njalo ngilamandla okubuya ngiyithathe af . Lumlayo ngiwemukele kuBaba ag .

19 Ngakho kwaba khona futhi ukwehlukana ah  phakathi kwamaJuda ngenxa yalamazwi ai . 20 Labanengi bawo bathi: Uledimoni aj  futhi uyahlanya; limlalelelani ak ? 21 Amanye athi: Lamazwi kawasiwo wongenwe lidimoni al ; kambe idimoni am  lingavula amehlo eziphofu yini an ?

UJesu unguKristu

22 Kwakukhona umkhosi wokuvuselela eJerusalema, kwakusebusika; 23 uJesu wasehambahamba ethempelini ekhulusini likaSolomoni ao . 24 AmaJuda asemhanqa ap , athi kuye: Koze kube nini usilibazisa? Uba wena unguKristu, sitshele ngokucacileyo. 25 UJesu wawaphendula wathi: Ngalitshela, kodwa kalikholwanga aq ; imisebenzi mina engiyenza ebizweni likaBaba, yiyo engifakazelayo ar ; 26 kodwa lina kalikholwa; ngoba kalisibo abezimvu zami, njengokutsho kwami kini as, at . 27 Izimvu zami ziyalizwa ilizwi lami, lami ngiyazazi, futhi ziyangilandela; 28 njalo mina ngizinika impilo elaphakade au ; futhi kazisoze zabhubha laphakade av , njalo kungekho ozazihluthuna esandleni sami aw . 29 UBaba ax  ozinike mina, mkhulu kulabo bonke ay ; kungekho njalo ongazihluthuna esandleni sikaBaba. 30 Mina loBaba simunye az .

31 Ngakho amaJuda ba  aphinda athatha amatshe ukuze amkhande ngawo bb . 32 UJesu wawaphendula wathi: Ngilitshengise imisebenzi eminengi emihle evela kuBaba; yiwuphi umsebenzi kuyo elingikhandela wona ngamatshe bc ? 33 AmaJuda amphendula athi: Kasikukhandi ngamatshe ngenxa yomsebenzi omuhle bd , kodwa ngenxa yenhlamba be , langokuthi wena ungumuntu uzenza uNkulunkulu bf . 34 UJesu wawaphendula wathi: Kakulotshiwe yini emlayweni wenu bg  ukuthi: Mina ngathi bh : Lingonkulunkulu bi ? 35 Uba wababiza bona ngokuthi ngonkulunkulu, eleza kubo ilizwi likaNkulunkulu, njalo umbhalo ungephulwe, 36 lowo uBaba amehlukanisileyo bj  wamthuma emhlabeni bk , kanti lina lithi: Uyahlambaza bl , ngoba ngithe bm : NgiyiNdodana kaNkulunkulu bn ? 37 Uba ngingenzi imisebenzi kaBaba, kalingakholwa kimi bo . 38 Kodwa uba ngiyenza, lanxa lingakholwa kimi, kholwani imisebenzi bp ; ukuze lazi likholwe ukuthi uBaba ukimi, lami ngikuye bq . 39 Ngakho adinga futhi ukumbamba br ; kodwa waphunyuka esandleni sabo bs .

40 Wasebuya wasuka waya ngaphetsheya kweJordani bt  kundawo lapho uJohane ayebhabhathiza khona kuqala bu ; wasehlala khona. 41 Labanengi beza kuye, bathi: UJohane kenzanga sibonakaliso bv ; kodwa konke uJohane akutsho ngalo, kwakuliqiniso bw . 42 Abanengi basebekholwa kuye lapho bx .

Copyright information for Ndebele