aEks. 6.23.
b11.18. Mat. 21.17.
cLuka 10.38,39.
d12.3. Mat. 26.7. Mark. 14.3. Luka 7.38,44.
e11.21,32.
f11.11,36,5.
g11.40. 2.11. 9.3.
h10.11,36,5.
i10.40.
j10.40.
k1.38.
l8.59. 10.31.
mLuka 13.33.
n9.4.
oJer. 13.16. Joha. 12.35.
p11.11,36,5.
q11.12. Dan. 12.2. 2 Sam. 7.12. Mat. 27.52. 2 Kho. 4.31. Mat. 9.24.
rMark. 10.52.
sMat. 10.3. Mark. 3.18. Luka 6.15. Joha.14.5. 20.24,26,29. 21.2. Seb. 1.13.
t20.24. 21.2.
u11.39,6.
v11.18. Mat. 21.17.
wSeb. 13.13.
xLuka 10.38,40.
yLuka 10.39. Joha. 11.28.
z11.32. 4.49.
aa9.31. Mat. 21.22.
abLuka 14.14. Joha. 5.29.
ac6.39,40,44,54.
ad14.6. Kol. 3.4. Joha. 1.4. 5.21,26. 6.35. 1 Joha. 1.1,2. 5.11. Dute. 30.20.
ae3.36.
af6.50,51. 8.51,52.
agMat. 16.16. Joha. 6.69.
ahMat. 14.33.
ai6.14. Mat. 11.3.
ajMat. 26.18. Mark. 14.14. Luka 22.11. Joha. 3.10.
ak11.20.
al11.19.
amMat. 25.24.
anMark. 5.22,33. 7.25. Luka 5.8. 8.28,47.
ao11.21.
ap11.38. Mark. 14.5. Mat. 9.30. Mark. 7.34. 8.12.
aqHeb. 5.7. Luka 19.41.
ar11.3.
as9.6,7.
at11.38. Mark. 14.5. Mat. 9.30. Mark. 7.34. 8.12.
auIsa. 22.16.
av11.39,41. Mat. 27.60. Mark. 15.46. Luka 24.2. Joha. 20.1.
aw20.1.
ax11.17.
ay11.25,26.
azMat. 17.20.
ba11.4.
bb11.39,41. Mat. 27.60. Mark. 15.46. Luka 24.2. Joha. 20.1.
bc17.1. Luka 6.20.
bdMat. 11.25.
be12.30.
bf17.8,21.17.3.
bg5.25. Mark. 5.41.
bh19.40.
bi20.7.
bjLuka 19.20.
bk8.30.
bl2.23. 12.18. Seb. 9.42.
bm11.57.
bnMat. 26.3.
boMat. 5.22.
bp12.19. Seb. 4.16.
bq6.15.
brMat. 24.15. Seb. 6.13. 21.28.
bsMat. 24.15. Seb. 6.13. 21.28.
btMat. 26.3.
bu11.51.18.13.
bv18.14.
bw5.19.
bx11.51. 18.13.
byEks. 28.30. Mat. 7.22.
bzMat. 20.28.
caMat. 20.28.
cbIsa. 49.6. 1 Joha. 2.2.
cc10.16.
cdMat. 12.30. Luka 11.23.
ce1.12. 1 Joha. 3.1,2,10. 5.2.
cfMat. 12.30. Luka 11.23.
cgMat. 26.4. Joha. 7.19.
ch7.1. 12.36.
ciMat. 3.1.
cj2 Lan. 13.19.
ck2.13. 5.1. 6.4. 12.1,12,20. 13.1. 18.28,39. 19.14. Mat. 26.2.
clLuka 2.4.
cmNani 9.10. 2 Lan. 30.17,18. Seb. 21.24,26. 24.18.
cn7.11. 11.8.

John 11

Ukuvuswa kukaLazaro

Kwakukhona-ke othile owayegula othiwa nguLazaro a  weBethani b , emzaneni kaMariya loMarta udadewabo c . Kwakunguye uMariya owagcoba iNkosi ngamagcobo, wesula inyawo zayo ngenwele zakhe, omnewabo uLazaro wayegula d . Ngakho odadewabo bathumela kuye besithi: Nkosi e , khangela lowo omthandayo uyagula f . UJesu esezwile wathi: Lokhu ukugula kakusikho okokufa, kodwa kungokodumo lukaNkulunkulu ukuze iNdodana kaNkulunkulu idunyiswe ngakho g . UJesu wayebathanda-ke oMarta lodadewabo loLazaro h . Ngakho esezwile ukuthi uyagula, wasehlala insuku ezimbili endaweni lapho ayekhona i . Emva kwalokhu wasesithi kubafundi bakhe: Asiphinde siye eJudiya j . Abafundi bathi kuye: Rabi* k , amaJuda asanda ukudinga ukukukhanda ngamatshe, njalo uya khona futhi yini l ? UJesu waphendula wathi: Kawakho amahola alitshumi lambili emini yini m ? Nxa umuntu ehamba emini, kakhubeki, ngoba uyabona ukukhanya kwalumhlaba n . 10 Kodwa uba umuntu ehamba ebusuku, uyakhubeka, ngoba ukukhanya kakukho kuye o .

11 Wakhuluma lezizinto, emva kwalokhu wasesithi kubo: Umngane wethu uLazaro p  uselele; kodwa ngiyahamba ukuze ngimvuse ebuthongweni q . 12 Ngakho abafundi bakhe bathi kuye: Nkosi, uba elele, uzaphila r . 13 Kodwa uJesu wakhuluma ngokufa kwakhe; kodwa bona bacabanga ukuthi wakhuluma ngokuphumula kobuthongo. 14 Ngakho uJesu wasebatshela ngokucacileyo: ULazaro ufile. 15 Njalo ngiyathokoza ngenxa yenu ukuthi bengingekho lapho, ukuze likholwe; kodwa asiye kuye. 16 Ngakho uTomasi s , othiwa nguDidimusi, wathi kubafundi kanye laye: Asihambeni lathi, ukuze sife kanye laye t .

17 Kwathi esefika uJesu, wamfica eselensuku ezine engcwabeni u . 18 LeBethani yayiseduze leJerusalema v , okungaba ngamastadiyu* alitshumi lanhlanu ukusuka lapho; 19 labanengi kumaJuda babefikile kuMarta loMariya, ukuze babaduduze ngomnewabo w . 20 Ngakho uMarta, esezwile ukuthi uJesu uyeza, wayakumhlangabeza x ; kodwa uMariya wahlala endlini y . 21 UMarta wasesithi kuJesu: Nkosi, aluba ubukhona lapha, umnewethu ngabe kafanga z ; 22 kodwa lakhathesi ngiyazi ukuthi loba yini ongayicela kuNkulunkulu, uNkulunkulu uzakunika yona aa . 23 UJesu wathi kuye: Umnewenu uzabuya avuke. 24 UMarta wathi kuye: Ngiyazi ukuthi uzabuya avuke ekuvukeni ngosuku lokucina ab . 25 UJesu wathi kuye: Mina ngiyikuvuka ac  lempilo ad ; okholwa kimi, loba esefile, uzaphila ae ; 26 njalo wonke ophilayo ekholwa kimi, kasoze afe laphakade af . Uyakukholwa lokhu yini? 27 Wathi kuye: Yebo, Nkosi; mina ngiyakholwa ukuthi wena unguKristu ag , iNdodana kaNkulunkulu ah , obezakuza emhlabeni ai .

28 Esetshilo lokhu uMarta wasuka, wayabiza udadewabo uMariya ensitha, wathi: UMfundisi ulapha uyakubiza aj . 29 Yena-ke esezwile lokhu, wahle wasuka waya kuye. 30 Kodwa uJesu wayengakafiki emzaneni, kodwa wayesendaweni lapho uMarta amhlangabeza khona ak . 31 Ngakho amaJuda ayesendlini laye emduduza al , ebona uMariya ukuthi wasukuma ngokuphangisa ephuma, amlandela, esithi: Uya engcwabeni, ukuze akhale khona am .

32 Kwathi uMariya, esefike lapho uJesu akhona, embona, wawela enyaweni zakhe an , esithi kuye: Nkosi, ngabe ubukhona lapha, umnewethu ngabe kafanga ao . 33 Ngakho uJesu wathi embona ekhala, lamaJuda afika laye ekhala, wabubula emoyeni, wazikhathaza ap , 34 wathi: Limbeke ngaphi? Bathi kuye: Nkosi, woza ubone. 35 UJesu walila aq . 36 Ngakho amaJuda athi: Khangelani ukuthi ubemthanda njani ar . 37 Kodwa amanye awo athi: Lo, owavula amehlo esiphofu, ubengekwenze yini ukuthi lalo angafi as ?

38 Ngakho uJesu ebubula futhi phakathi kwakhe wafika engcwabeni at . Njalo lalilubhalu au , lelitshe libekwe phezu kwalo av . 39 UJesu wathi: Susani ilitshe aw . UMarta udadewabo wofileyo wathi kuye: Nkosi, usenuka; ngoba uselensuku ezine ax . 40 UJesu wathi kuye: Kangitshongo yini kuwe ay , ukuthi uba ukholwa az , uzabona inkazimulo kaNkulunkulu ba ? 41 Balisusa-ke ilitshe, lapho okwakulele khona ofileyo bb . UJesu wasephakamisela amehlo akhe phezulu bc , wathi: Baba, ngiyakubonga ngoba wena ungizwile. 42 Kodwa mina bengisazi ukuthi uyangizwa njalonjalo bd ; kodwa ngenxa yexuku elingiphahlileyo ngitshilo lokhu be , ukuze bakholwe ukuthi ungithumile bf . 43 Esetshilo lezizinto, wamemeza ngelizwi elikhulu wathi: Lazaro, phuma bg ! 44 Wasephuma owayefile, ebotshiwe izandla lenyawo ngamalembu bh , lobuso bakhe bugoqelwe bi  ngelembu. UJesu wathi kubo: Mthukululeni, limyekele ahambe bj .

Umphakathi uquma ukumbulala uJesu

45 Ngakho abanengi kumaJuda, ababeze kuMariya bk  bebona izinto azenzileyo uJesu, bakholwa kuye bl . 46 Kodwa abanye babo baya kubaFarisi bm , babatshela izinto azenzileyo uJesu.

47 Ngakho abapristi abakhulu labaFarisi bn  baqoqa umphakathi bo , bathi: Sizakwenzani? Ngoba umuntu lo wenza izibonakaliso ezinengi; 48 uba simyekele njalo, bonke bazakholwa kuye bp ; amaRoma bq  asezakuza athathe lindawo br  lesizwe sakithi bs . 49 Kodwa omunye wabo, uKayafasi bt , owayengumpristi omkhulu ngalowomnyaka bu , wathi kubo: Kalazi lutho lina, 50 futhi kalinakani ukuthi kusilungele ukuthi umuntu oyedwa afele abantu, lokuthi isizwe sonke singabhubhi bv . 51 Kodwa kazitsholongo lokhu ngokwakhe bw , kodwa engumpristi omkhulu ngalowomnyaka bx , waprofetha by  ukuthi uJesu uzafela isizwe bz , 52 njalo ca  kungabi yisizwe kuphela cb , kodwa ukuze cc  abuthele ndawonye cd  labantwana bakaNkulunkulu ce  abahlakazekileyo babe munye cf . 53 Ngakho kusukela kulolosuku benza ndawonye icebo ukuze bambulale cg .

54 Ngakho uJesu kabesahamba obala phakathi kwamaJuda ch , kodwa wasuka lapho waya elizweni eliseduze lenkangala ci , emzini othiwa yiEfrayimi cj , wasehlala khona labafundi bakhe.

55 Laselisondele iphasika lamaJuda ck ; labanengi abavela emaphandleni benyukela eJerusalema lingakafiki iphasika cl , ukuze bazihlambulule cm . 56 Ngakho bamdinga uJesu, bekhulumisana bemi ethempelini besithi: Licabangani? Lithi isibili kayikuza emkhosini yini cn ? 57 Kodwa bonke abapristi abakhulu labaFarisi babekhuphe umlayo wokuthi uba ekhona owaziyo lapho akhona, akubike ukuze bambambe.

Copyright information for Ndebele