aMat. 26.6-11. Mark. 14.3-7.
b11.55.
cMat. 21.17.
d11.1,43.
eMat. 26.6. Mark. 14.3.
fLuka 10.38,39.
gLuka 10.40.
hLuka 10.38,39.
i19.39.
jLuka 7.38. Mat. 26.7. Mark. 14.3.
k6.71. Mat. 26.8. Mark. 14.4.
lMark. 14.5.
m13.29.
n20.15.
oMat. 26.12.
p8.22.
q11.43,44.
rSeb. 5.17. 23.8. Luka 16.31.
sSeb. 5.33.
t12.18.
u8.30.
v8.22.
wMat. 21.4-9. Mark. 11.7-10. Luka 19.35-38.
x11.55.
yLuka 19.38.
zZek. 9.9.
aaLuka 18.34.
ab12.23. 7.39.
ac2.22. 14.26.
adLuka 19.37.
ae12.11.
af11.47.
agSeb. 17.4. Joha. 7.35.
ah1 Kho. 8.41,42. Seb. 8.27. Luka 2.4.
ai12.1,12. 11.55.
aj1.44.
akMat. 11.21.
al1.44.
am12.27. 7.30.
an12.23. 7.39.
ao1 Kor. 15.36.
apMat. 10.39.
aqLuka 14.26.
ar14.3. 17.24. 1 Thes. 4.17.
as1 Sam. 2.30. Hlab. 91.15.
at11.33. Mat. 26.38,39. Mark. 14.34,36. Luka 12.50.
auMat. 11.25.
avMark. 14.35. Luka 22.53.
aw18.37.
axMark. 14.35. Luka 22.53.
ayMat. 11.25.
azMat. 3.17. 17.5.
ba11.42.
bb16.11. Luka 10.18. 1 Joha. 5.19.
bc14.30. 16.11. Luka 4.6. 2 Kor. 4.4. Efe. 2.2. 6.12.
bd9.34,35. Isam. 12.9.
be12.34. 3.14. 8.28.
bf6.44.
bgHeb. 2.9.
bh18.32.
bi21.19.
bj10.34.
bkHlab. 89.4,29,36,37. 110.4. Isa. 9.7. Hez. 37.25. Luka 1.33.
bl12.34. 3.14. 8.28.
bm7.33. 13.33. 14.19. 16.16-19.
bn12.46. 1.4,9.
bo1.26. Luka 17.21.
bpJer. 13.16. Efe. 5.8.
bq1 Joha. 2.11. Joha. 11.10.
brLuka 10.6.
bs8.59.11.54. Luka 21.37.
bt4.48.
buIsa. 53.1. Roma 10.16.
bvIsa. 6.10. Mat. 13.14.
bwMark. 6.52.
bxIsa. 6.1.
by1.18. 12.45.
bz3.1. 7.48.
ca8.30.
cb7.13.
cc9.22. 16.2.
cd5.44.
ce7.37.
cfMat. 10.40. 1 Pet. 1.21.
cg5.24.
ch14.9. 12.41.
ci3.19. 12.35,36. 1.4,9.
cj8.15.
ck3.17.
clLuka 10.16.
cmMark. 7.9.
cnDute. 18.19. Heb. 4.12.
coMark. 16.16.
cp5.28,29. Roma 2.16.
cq5.19.
cr10.18. 15.10.
csDute. 18.18. Joha. 7.16.
ct3.15,16,36. 5.24. 6.40,47,54.

John 12

UJesu ugcotshwa eBethani

Kwathi kuselensuku eziyisithupha lingakafiki a  iphasika b , uJesu wafika eBethani c , lapho okwakuloLazaro khona owayefile, ayemvuse kwabafileyo d . Basebemenzela ukudla kwantambama lapho e , loMarta wayesebenza f, g ; njalo uLazaro wayengomunye walabo ababehlezi ekudleni laye.

UMariya h  wasethatha iphawundi yamagcobo awenadi* uqobo adulayo i , wagcoba inyawo zikaJesu j , wesula inyawo zakhe ngenwele zakhe; lendlu yagcwala iphunga lamagcobo. Ngakho omunye wabafundi bakhe, uJudasi Iskariyothi kaSimoni, owayezamnikela k , wathi: Kungani amafutha la engathengiswanga ngabodenariyo* abangamakhulu amathathu, kwasekunikwa abayanga l ? Wakutsho-ke lokhu, kungeyisikho ukuthi ekhathalele abayanga, kodwa ngoba wayelisela, wayelesikhwama m , ethwala okwakufakwa phakathi kwaso n . UJesu wasesithi: Myekeleni; uwalondolozele usuku lokungcwatshwa kwami o . Ngoba abayanga lihlala lilabo, kodwa mina kalihlali lilami.

Ngakho ixuku elikhulu lamaJuda lakwazi ukuthi ulapho; laselisiza kungesikuthi ngenxa kaJesu kuphela, kodwa lokuthi babone loLazaro p , ayemvuse kwabafileyo q . 10 Abapristi abakhulu r  basebesenza icebo lokuthi babulale loLazaro s ; 11 ngoba ngenxa yakhe t  amaJuda amanengi u  asuka, akholwa kuJesu v .

UJesu ungena eJerusalema

12 Kusisa ixuku elikhulu w  elalizile emkhosini x , lezwa ukuthi uJesu uyeza eJerusalema, 13 bathatha ingatsha zezihlahla zelala, baphuma ukuyamhlangabeza, bamemeza besithi: Hosana*! Ubusisiwe ozayo ebizweni leNkosi, iNkosi kaIsrayeli y . 14 UJesu wasefica ithole likababhemi, wahlala phezu kwalo, njengokulotshiweyo ukuthi: 15 Ungesabi, ndodakazi yeSiyoni; khangela, inkosi yakho iyeza, ihlezi phezu kwethole likababhemi z . 16 Kodwa abafundi bakhe kabaqedisisanga lezizinto ekuqaleni aa ; kodwa uJesu esedunyisiwe ab , basebekhumbula ukuthi lezizinto zazilotshiwe ngaye, lokuthi babezenzile lezizinto kuye ac . 17 Ngakho ixuku elalilaye lapho ebiza uLazaro ukuthi aphume engcwabeni, emvusa kwabafileyo, lafakaza ad . 18 Ngenxa yalokhu ixuku laphuma futhi ukuyamhlangabeza, ngoba lezwa ukuthi wenze lesisibonakaliso ae . 19 Ngakho abaFarisi bakhulumisana besithi: Liyabona ukuthi kalisizi lutho; khangelani umhlaba uyamlandela af .

UJesu ukhuluma ngokufa kwakhe

20 Kwakukhona amaGriki phakathi kwalabo ag  ababenyukelele ukukhonza ah  emkhosini ai ; 21 wona-ke eza kuFiliphu aj  oweBethisayida yeGalili ak , basebemcela besithi: Nkosi, sithanda ukubona uJesu. 22 UFiliphu weza watshela uAndreya; uAndreya loFiliphu basebetshela uJesu futhi al . 23 UJesu wasebaphendula esithi: Ihola selifikile am  lokuthi iNdodana yomuntu idunyiswe an . 24 Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kini: Ngaphandle kokuthi uhlamvu lwebele luwele emhlabathini lufe, lona luhlala lulodwa; kodwa aluba lusifa, luthela isithelo sande ao . 25 Yena othanda impilo yakhe uyalahlekelwa yiyo ap ; lozonda impilo yakhe kulumhlaba uzayilondoloza kuze kube yimpilo engulaphakade aq . 26 Uba umuntu engisebenzela, kangilandele; lalapho engikhona mina ar , lenceku yami izakuba khona. Futhi uba umuntu engisebenzela, uBaba uzamhlonipha as .

27 Khathesi umphefumulo wami ukhathazekile at ; sengizathini? Baba au , ngisindise kulelihola av . Kodwa ngenxa yalokhu aw  ngifikile kulelihola ax . 28 Baba, dumisa ibizo lakho ay . Kwasekusiza ilizwi livela ezulwini lisithi: Sengilidumisile, ngizaphinda ngilidumise az . 29 Ngakho ixuku elalimi khona lisizwa lathi kube lomdumo. Abanye bathi: Ingilosi ikhulume laye. 30 UJesu waphendula wathi: Lelilizwi kalizanga ngenxa yami, kodwa ngenxa yenu ba . 31 Khathesi yisigwebo salumhlaba bb ; khathesi umbusi walumhlaba bc  uzaxotshelwa phandle bd . 32 Mina-ke nxa ngiphakanyiswa emhlabeni be , ngizadonsela bf  bonke kimi bg . 33 Watsho-ke lokhu bh  etshengisa uhlobo lokufa ayezakufa ngalo bi .

34 Ixuku lamphendula lathi: Thina sezwa emlayweni bj  ukuthi uKristu uhlala phakade bk ; njalo ungatsho njani ukuthi: INdodana yomuntu imele ukuphakanyiswa bl ? Ingubani le iNdodana yomuntu? 35 UJesu wasesithi kubo: Kuseyisikhatshana bm  ukukhanya bn  lilakho bo . Hambani liselokukhanya, hlezi umnyama ulehlule bp ; njalo ohamba emnyameni kazi lapho aya khona bq . 36 Liselokukhanya, kholwani kukho ukukhanya, ukuze libe ngabantwana bokukhanya br . UJesu wakhuluma lezizinto, wasuka, wabacatshela bs .

Ukulahlwa kwamaJuda ngokungakholwa kwawo

37 Lanxa wayenze izibonakaliso ezinengi kangaka phambi kwabo bt , kabakholwanga kuye; 38 ukuze ligcwaliseke ilizwi likaIsaya umprofethi, alikhulumayo elokuthi: Nkosi, ngubani okholwe ukutshumayela kwethu? Lengalo yeNkosi yembulelwa bani bu ? 39 Ngakho babengelakho ukukholwa, ngoba uIsaya wabuya wathi: 40 Uphumputhekisile amehlo abo bv , wayenza lukhuni inhliziyo yabo; ukuze bangaboni ngamehlo abo, baqedisise ngenhliziyo, baphenduke, besengibasilisa bw . 41 UIsaya wakhuluma lezizinto bx , lapho ebona inkazimulo yakhe, wakhuluma ngaye by . 42 Loba kunjalo-ke labanengi bababusi bz  bakholwa kuye ca ; kodwa ngenxa yabaFarisi kabavumanga cb , ukuze bangamiswa esinagogeni cc ; 43 ngoba bathanda udumo lwabantu kulodumo lukaNkulunkulu cd .

UJesu weza ukuzasindisa umhlaba

44 UJesu wasememeza esithi ce : Okholwa kimi, kakholwa kimi cf , kodwa kuye ongithumileyo cg ; 45 njalo obona mina, ubona ongithumileyo ch . 46 Mina ngizile ngiyikukhanya emhlabeni, ukuze wonke okholwa kimi, angahlali emnyameni ci . 47 Njalo uba ekhona owezwayo amazwi ami angakholwa, mina kangimgwebi cj ; ngoba kangizanga ukuthi ngigwebe umhlaba, kodwa ukuze ngisindise umhlaba ck . 48 Yena cl  ongalayo engawemukeli amazwi ami, ulaye omgwebayo cm ; ilizwi esengilikhulumile cn , lona lizamgweba co  ngosuku lokucina cp . 49 Ngoba mina kangizikhulumelanga ngokwami cq ; kodwa uBaba ongithumileyo, nguye onginike umlayo cr , wokuthi ngizathini lokuthi ngizakhulumani cs . 50 Njalo ngiyazi ukuthi umlayo wakhe uyimpilo elaphakade; ngakho izinto mina engizikhulumayo, njengokutsho kukaBaba kimi, ngokunjalo ngiyazikhuluma ct .

Copyright information for Ndebele