a11.55. 12.1,12,20. Mat. 26.2.
b7.30. Mark. 14.41.
c13.3. 16.28.
d1.11.
e17.11.
fLuka 22.3. Joha. 13.27. 6.70. Mat. 26.14. Mark. 14.10.
g13.26. 6.71.
hMat. 28.18.
i16.30. 8.42.
j13.3. 16.28.
k13.14. Luka 22.27. Fil. 2.7.
l21.7. Luka 12.37.
m2 Kho. 3.11.
nMat. 3.14.
o13.12,14.
p3.5. 1 Kor. 6.11.
qLuka 5.8.
r15.9.
s9.34.
t15.3.
u6.64. 13.18. 2.25.
v13.4.
w13.12,14.
xMat. 23.8,10.
yLuka 6.46. 1 Kor. 8.6. 12.3. Fil. 2.11.
z13.14. Luka 22.27. Fil. 2.7.
aa1 Tim. 5.10.
abMat. 11.29.
ac15.20. Mat. 10.24. Luka 6.40.
adSeb. 14.4.
aeLuka 11.28. Luka 12.48.
af13.10,11.
ag6.70.
ahHlab. 41.9. Mat. 26.23. Mark. 14.18. Luka 22.21. Joha. 13.21,26.
ai14.29. 16.4.
aj8.24.
akMat. 10.40.
al13.18.
am11.33.
an1.15,32,34.
aoMat. 26.21. Mark. 14.18.
apSeb. 1.17. 1 Joha. 2.19.
aqLuka 22.23.
arLuka 16.22.
as19.26. 20.2. 21.7,20,24.
at21.20.
auRuthe 2.14. Mat. 26.23.
avMat. 26.25.
awLuka 22.3. Joha. 13.2.
axNani 22.20. Mat. 23.32.
ay12.6.
az13.1.
ba7.39.
bb14.13. 17.4. 1 Pet. 4.11.
bc14.13. 17.4. 1 Pet. 4.11
bd17.5.
be12.23.
bf16.5,28. 17.11. Mat. 26.11. Joha.12.35.
bg7.34,36. 8.21.
bh1 Joha. 3.23. 4.21.
bi1 Joha. 2.7,8. 3.11. 2 Joha. 5.
bjLevi 19.18. Joha. 15.12,17. Roma 13.8. Gal. 5.14,22. Efe. 5.2. 1 Thes. 4.9. Jak. 2.8. 1 Pet. 1.22. 4.8. 1 Joha. 4.7,11.
bk1 Joha. 2.5. 4.20. Joha. 14.31. 17.23.
bl13.33. 14.5. 16.5.
bm7.34.
bn21.18,19. 2 Pet. 1.14.
bo13.37,38. Mat. 26.33,35,34. Mark. 14.29,31,30. Luka 22.33,34.
bp21.18.
bq13.30. 18.27.
br21.17.

John 13

UJesu ugezisa inyawo zabafundi

Kwathi ungakafiki umkhosi wephasika a , uJesu esazi ukuthi ihola lakhe laselifikile b  ukuthi asuke kulumhlaba aye kuYise c , esebathandile abakhe d  abasemhlabeni, wabathanda kwaze kwaba sekupheleni e . Ukudla kwantambama sekwenziwe, uSathane esekufakile enhliziyweni kaJudasi Iskariyothi f , kaSimoni, ukuthi amnikele g , uJesu ekwazi ukuthi uYise unikele izinto zonke ezandleni zakhe h , lokuthi wavela kuNkulunkulu i  njalo uya kuNkulunkulu j , wasukuma ekudleni kwantambama k , wakhupha izembatho zakhe, wathatha ilembu wazithandela ngalo l . Emva kwalokhu wathela amanzi emganwini, waqala ukugezisa inyawo zabafundi, lokuzesula ngelembu ayezithandele ngalo m . Wasefika kuSimoni Petro; yena wasesithi kuye: Nkosi, wena ugezisa inyawo zami yini n ? UJesu waphendula wathi kuye: Engikwenzayo mina, kawukwazi khathesi, kodwa uzakwazi emva kwalezizinto o . UPetro wathi kuye: Kawusoze ugezise inyawo zami kuze kube laphakade. UJesu wamphendula wathi: Uba ngingakugezisi, kawulasabelo lami p . USimoni Petro wathi kuye: Nkosi, kakungabi zinyawo zami zodwa, kodwa lezandla lekhanda q . 10 UJesu wathi kuye: Ogezileyo kasweli lutho ngaphandle kokugeziswa inyawo, kodwa uhlambulukile r  ngokupheleleyo s ; lina-ke lihlambulukile, kodwa-ke kakusini lonke t . 11 Ngoba wayemazi lowo owayezamnikela; ngenxa yalokhu wathi: Kalihlambulukanga lonke u .

12 Esegezisile inyawo zabo, wathatha izembatho zakhe, wabuya wahlala phansi v , wathi kubo: Liyakwazi yini engikwenze kini w ? 13 Lina lingibiza lithi: Mfundisi x , lokuthi Nkosi; likutsho kuhle, ngoba ngiyikho y . 14 Ngakho uba mina, iNkosi loMfundisi, ngigezise inyawo zenu z , lani-ke lifanele ukugezisana inyawo aa . 15 Ngoba ngilinikile isibonelo, ukuze lenze lani njengoba mina ngenzile kini ab . 16 Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kini: Inceku kayinkulu kulenkosi yayo ac , lothunyiweyo kamkhulu kulomthumileyo ad . 17 Uba lisazi lezizinto, libusisiwe uba lizenza ae .

18 Kangikhulumi ngani lonke af ; mina ngiyabazi engibakhethileyo ag ; kodwa ukuze kugcwaliseke umbhalo othi: Odla lami isinkwa ungiphakamisele isithende sakhe ah . 19 Sengilitshela kusukela khathesi kungakenzeki ai , ukuze, nxa sekusenzeka, likholwe ukuthi nginguye aj . 20 Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kini: Owemukela loba ngubani engimthumileyo, wemukela mina; lowemukela mina, wemukela ongithumileyo ak .

UJesu ukhuluma ngokunikelwa kwakhe

21 UJesu esetshilo al  lezizinto wakhathazeka emoyeni am , wafakaza wathi an : Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kini ao , omunye wenu uzanginikela ap . 22 Ngakho abafundi bakhangelana, bengaqondi ukuthi ukhuluma ngobani aq . 23 Kwakweyeme esifubeni sikaJesu omunye wabafundi bakhe ar , uJesu ayemthanda as ; 24 ngakho uSimoni Petro wamqhweba ukubuza ukuthi ngubani akhuluma ngaye. 25 Yena-ke eqamela esifubeni sikaJesu at , wathi kuye: Nkosi, ngubani? 26 UJesu waphendula wathi: Ngulowo mina engizamnika ucezu sengilutshebile au . Kwathi eselutshebile ucezu, walunika uJudasi Iskariyothi kaSimoni av . 27 Futhi emva kocezu, uSathane wasengena kuye aw . UJesu wasesithi kuye: Okwenzayo, kwenze masinyane ax . 28 Kodwa kakho kwababehlezi ekudleni owayekwazi ukuthi ukutsholoni kuye. 29 Ngoba abanye bacabanga ukuthi, njengoba uJudasi wayelesikhwama ay , uJesu wathi kuye: Thenga esikuswelayo emkhosini az ; loba ukuthi kanike abayanga okunye. 30 Lowo wathi eselwemukele ucezu, wahle waphuma; kwakusebusuku.

UJesu unikwa udumo. Umlayo wokuthandana

31 Ngakho kwathi esephumile, uJesu wathi: Khathesi iNdodana yomuntu idunyisiwe ba , loNkulunkulu udunyisiwe kuyo bb . 32 Uba uNkulunkulu edunyiswe kuyo bc , loNkulunkulu uzayidumisa kuye ngokwakhe bd , njalo uzahle ayidumise be . 33 Bantwanyana, ngiselani isikhatshana. Lizangidinga bf , futhi njengalokhu ngatsho kumaJuda ukuthi bg : Lapho mina engiya khona, lingeze leza lina; ngitsho lakini khathesi. 34 Ngilinika bh  umlayo omutsha bi , ukuthi lithandane; njengalokhu ngilithandile, lani-ke lithandane bj . 35 Ngalokhu bonke bazakwazi ukuthi lingabafundi bami, uba lilothando omunye komunye bk .

Ukuxwayiswa kukaPetro

36 USimoni Petro wathi kuye: Nkosi, uya ngaphi bl ? UJesu wamphendula wathi: Lapho engiya khona, ungengilandele khathesi bm , kodwa uzangilandela emva kwalokhu bn . 37 UPetro wathi kuye: Nkosi, ngingekulandele khathesi ngani? Impilo yami ngizayibekela wena phansi bo . 38 UJesu wamphendula wathi: Impilo yakho uzayibekela mina phansi yini bp ? Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kuwe: Iqhude kalisoze likhale bq  uze ungiphike kathathu br .

Copyright information for Ndebele