a14.27. 11.33. 16.6,22,33.
bHlab. 33.13,14. Isa. 63.15.
c13.33.
d14.18,28. Seb. 1.11.
e12.26.
f11.16.
g13.36. 20.25.
hHeb. 9.8. 10.20. Joha. 10.9. Efe. 2.18.
i1.17.
j11.25.
k10.9.
l8.19.
m13.19.
n1.44.
o15.24. 10.30. 12.45. Kol. 1.15. Heb. 1.3. Joha. 1.18.
p14.20. 10.38.
q5.19. 7.16. 14.24.
r3.2.
s14.20. 10.38.
t10.38. 5.36.
uMat. 21.21. Mark. 16.17.
v5.20.
w14.28. 16.28. 16.5,16. 20.17.
x15.7,16. 16.23,24. Mat. 7.7.
yEfe. 2.18.
z13.31.
aa14.21,23. 15.10. 1 Joha. 5.3. 2 Joha. 6. Joha. 15.14.
ab14.26. 15.26. 16.7. 1 Joha. 2.1. Roma 8.15,26.
ac15.26. 16.13. 1 Joha. 4.6. 1 Joha. 2.27. 5.6.
ad1 Kor. 2.14.
ae15.19. Seb. 10.41.
af1 Joha. 2.27.
agSeb. 2. 4.
ah14.3,28.
ai12.35.
aj16.16.
ak1 Kor. 15.20.
al16.23,26.
am14.10. 10.38.
an17.21,23,26.
ao14.21,23. 15.10. 1 Joha. 5.3. 2 Joha. 6. Joha. 15.14.
ap14.23. 16.27.
aqLuka 6.16. Seb. 1.13. Juda 1.
ar1 Joha. 2.5.
as14.21,23. 15.10. 1 Joha. 5.3. 2 Joha. 6. Joha. 15.14.
at8.51.
au14.23.16.27.
avIsam. 3.20.
aw1 Joha. 2.24. Joha. 14.17.
ax7.16. 14.10.
ay14.16.
azLuka 24.49. Joha. 14.16. 15.26. Seb. 2.33. Joha. 15.26. 16.7,14,15. Efe. 4.8. Roma 8.9.
ba2.22. 12.16. 16.13. 1 Joha. 2.20,27.
bbLuka 24.36. Joha. 20.19,26.
bc16.33. Fil. 4.7. Kol. 3.15.
bd1 Sam. 1.17. Jer. 6.14.
be14.1.
bf13.33. 14.4.
bg14.3,18.
bh14.12.
bi10.30. Fil. 2.6.
bj13.19.16.4.
bk16.12.
bl12.31. Luka 4.13.
bmHeb. 4.15.
bn17.23. 13.35.
bo10.18. Heb. 5.8.
bp13.2,12. 18.1.

John 14

Inkulumo yokuvalelisa kukaJesu

Inhliziyo yenu kayingakhathazeki; lina liyakholwa kuNkulunkulu, kholwani lakimi a . Ekhaya likaBaba kukhona izindlu ezinengi; kodwa uba kwakungenjalo, ngabe ngalitshela b . Ngiyahamba ukuyalilungisela indawo c . Njalo nxa ngihamba ngisiyalilungisela indawo, ngizabuya futhi ngilemukele kimi d ; ukuze kuthi lapho mina engikhona, libe khona lani e . Lalapho mina engiya khona liyakwazi, lendlela liyayazi.

UTomasi wathi kuye f : Nkosi, kasikwazi lapho oya khona; pho, singayazi njani indlela g ? UJesu wathi kuye: Mina ngiyindlela h , leqiniso i , lempilo j ; kakho oza kuBaba, kodwa ngami k . Uba belingazile, belizamazi loBaba l ; njalo kusukela khathesi liyamazi, selimbonile m .

UFiliphu wathi kuye: Nkosi, sitshengise uYihlo, njalo kusanele n . UJesu wathi kuye: Sengilani isikhathi eside kangaka, kawukangazi, Filiphu? Yena obone mina, ubone uBaba o ; njalo utsho njani ukuthi: Sitshengise uYihlo? 10 Kawukholwa yini ukuthi mina ngikuBaba, loBaba ukimi p ? Amazwi mina engiwakhuluma kini, kangizikhulumeli ngokwami; kodwa uBaba ohlezi kimi q , yena wenza imisebenzi r . 11 Ngikholwani ukuthi mina ngikuBaba, loBaba ukimi s ; njalo uba kungenjalo, ngikholwani ngenxa yemisebenzi ngokwayo t .

12 Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kini: Okholwa kimi, imisebenzi engiyenzayo uzayenza laye u , lemikhulu kulale uzayenza v ; ngoba mina ngiya kuBaba w . 13 Njalo loba yini eliyicelayo x  ngebizo lami, le ngizayenza y , ukuze uYise adunyiswe eNdodaneni. 14 Uba licela loba yini ebizweni lami, mina ngizayenza z .

UMoya uyathenjiswa

15 Uba lingithanda, londolozani imilayo yami aa . 16 Lami ngizacela kuBaba, laye uzalinika omunye uMduduzi ab , ukuze ahlale lani laphakade, 17 uMoya weqiniso ac , ongememukele umhlaba, ngoba ungamboni, ungamazi ad . Kodwa lina liyamazi ae , ngoba uhlala lani af , njalo uzakuba kini ag . 18 Kangiyikulitshiya lizintandane; ngizakuza kini ah . 19 Kube kanti okwesikhatshana ai  lomhlaba kawusayikungibona, kodwa lina lizangibona aj ; ngoba mina ngiyaphila, lani lizaphila ak . 20 Ngalolosuku lina lizakwazi al  ukuthi mina ngikuBaba, lani likimi am , lami ngikini an . 21 Olemilayo yami ayilondoloze, nguye ongithandayo ao ; njalo yena ongithandayo, uzathandwa nguBaba; lami ngizamthanda, ngizazibonakalisa kuye ap .

22 UJudasi, ongesuye uIskariyothi, wathi kuye: Nkosi, kungani uzazibonakalisa kithi, kodwa kungeyisikho kumhlaba aq ? 23 UJesu waphendula wathi kuye: Uba umuntu engithanda ar, as , uzalondoloza ilizwi lami at , loBaba uzamthanda au , njalo sizakuza kuye av , sihlale laye aw . 24 Yena ongangithandiyo, kawalondolozi amazwi ami; lelizwi elilizwayo kayisilo elami, kodwa ngelikaBaba ongithumileyo ax .

25 Lezizinto ngizikhulumile kini ngihlezi lani. 26 Kodwa uMduduzi, uMoya oyiNgcwele ay , uBaba azamthuma ebizweni lami az , yena uzalifundisa zonke izinto, njalo alikhumbuze konke engakutshoyo kini ba .

27 Ukuthula ngikutshiya kini bb , ukuthula kwami ngilinika khona bc ; kungeyisikho njengoba umhlaba unika bd , mina ngiyalinika. Inhliziyo yenu kayingakhathazwa, ingesabi be . 28 Lizwile ukuthi mina ngithe kini bf : Ngiyahamba njalo ngizabuya kini bg . Uba belingithanda, belizathokoza, ngoba ngithe: Ngiya kuBaba bh ; ngoba uBaba mkhulu kulami bi . 29 Njalo khathesi ngilitshelile kungakenzeki; ukuze, lapho sekusenzeka, likholwe bj . 30 Kangisayikukhuluma okunengi lani bk ; ngoba umbusi walumhlaba uyeza bl , kodwa kalalutho kimi bm ; 31 kodwa ukuze umhlaba wazi bn  ukuthi ngiyamthanda uBaba bo , lokuthi njengoba uBaba engilayile, ngenze njalo. Sukumani, sisuke lapha bp .

Copyright information for Ndebele