aHlab. 80.8. Joha. 10.7,9.
bMat. 15.13. Roma 11.17. Mat. 3.10.
c13.10.
d17.17. 15.7. Efe. 5.26.
e15.5-7. 1 Joha. 2.6. Kol. 1.23. Joha. 6.56.
fRoma 6.5. Efe. 4.15,16. 5.30. Kol. 2.19.
g15.5-7. 1 Joha. 2.6. Kol. 1.23. Joha. 6.56.
h15.16. Hos. 14.8. Fil. 1.11. Kol. 1.6. Mat. 13.8.
iMat. 13.6.
jMat. 13.40-42.
kMat. 3.10. 7.19.
lMat. 13.40-42.
mMat. 13.40-42.
n8.31.
o17.17. 15.7. Efe. 5.26.
p15.16. 14.13.
qMat. 5.16.
r8.31.
s15.10. Luka 22.19. 1 Kor. 11.24,25.
t14.15.
u10.18. 12.49. 8.55.
v2 Kor. 2.3.
w16.24. 17.13. 1 Joha. 1.4. 2 Joha. 1.2.
x15.17. 13.34.
yRoma 5.7,8. Efe. 5.2.
z10.11,15,17,18. 1 Joha. 3.16.
aaLuka 12.4.
ab14.15. Mat. 12.50.
ac3.32. 8.26.
ad17.26. Gen. 18.17. Joha. 16.12. 1 Kor. 13.9,10.
ae6.70. 1 Joha. 4.10,19.
afHeb. 1.2. 1 Kor. 12.28. 1 Thes. 5.9.
ag15.5.Mat. 28.1.
ah2 Joha.1.8.
ai15.7. 14.13.
aj15.12.
ak7.7. 17.14. 1 Joha. 3.13.
al1.15,30.
am1 Joha. 4.5. Luka 6.26.
an17.14.
ao6.70. 1 Joha. 4.10,19.
ap13.16. Mat. 10.24.
aq1 Kor. 4.12. 2 Kor. 4.9. 2 Tim. 3.12.
ar8.51. Hez. 3.7.
asMat. 24.9.
at1 Pet. 4.14,16.
au16.3.
av15.24. 9.41.
awJak. 4.17.
axSeb. 27.30. 1 Thes. 2.5.
ay5.36. 3.2. 7.31. 9.32. 10.37. Seb. 2.22.
az15.24. 9.41.
ba14.9.
bb15.23.
bc10.34.
bdHlab. 35.19. 69.4.
be14.16.
bf14.26.
bg14.17.
bh14.26.
bi1 Joha. 5. 6.
bjLuka 24.48. Seb. 4.20,33.
bkLuka 1.2. 1 Joha. 1.1. Seb. 1.21.

John 15

Ivini lezingatsha

Mina ngilivini eliqotho, njalo uBaba ungumlimi a . Lonke ugatsha olukimi olungatheliyo isithelo, uyalususa; lalo lonke oluthela isithelo, uyaluthena, ukuze lwengeze ukuthela b . Selihlambululekile c  lina ngelizwi engilikhulume kini d . Hlalani kimi, lami kini. Njengalokhu ugatsha lungethele isithelo ngokwalo, uba lungahlali evinini, ngokunjalo lani lingeke, uba lingahlali kimi e . Mina ngilivini, lina lizingatsha f . Lowo ohlala kimi, lami kuye g , yena uyathela isithelo sande h ; ngoba ngaphandle kwami lingenze lutho. Uba umuntu engahlali kimi, ulahlelwa phandle njengogatsha, abe esebuna i , bazibuthe j  baziphose emlilweni k, l , zitshiswe m . Uba lihlala kimi n , lamazwi ami ehlala kini o , lizacela elikuthandayo, lizakwenzelwa p . UBaba uyadunyiswa ngalokhu, ukuthi lithele isithelo sande q ; njalo lizakuba ngabafundi bami r .

Njengalokhu uBaba engithandile, lami ngilithandile; hlalani ethandweni lwami s . 10 Uba lilondoloza imilayo yami, lizahlala ethandweni lwami t ; njengalokhu mina ngilondoloze imilayo kaBaba, njalo ngihlala ethandweni lwakhe u . 11 Lezizinto ngizikhulume kini, ukuze intokozo yami ihlale kini v , njalo intokozo yenu igcwale w .

Umlayo wokuthandana

12 Lo ngumlayo wami, ukuthi lithandane, njengalokhu ngilithandile x . 13 Kakho olothando olukhulu kulalolu y , lokuthi umuntu ababekele phansi abangane bakhe impilo yakhe z . 14 Lina lingabangane bami aa , uba lisenza loba yini mina engililaya yona ab . 15 Kangisalibizi ngokuthi lizinceku, ngoba inceku kayikwazi ukuthi inkosi yayo yenzani; kodwa sengilibize ngokuthi lingabangane, ngoba konke engikuzwileyo kuBaba ac  ngilazise khona ad . 16 Kalingikhethanga lina, kodwa mina ngilikhethile ae , njalo ngilimisile af , ukuze lina lihambe lithele isithelo ag , lesithelo senu sihlale ah ; ukuze loba yini eliyicela kuBaba ngebizo lami, alinike ai . 17 Ngililaya lezizinto, ukuze lithandane aj .

Inzondo yomhlaba

18 Uba umhlaba ulizonda ak , yazini ukuthi wangizonda mina ngaphambi kwenu al . 19 Uba belingabomhlaba, umhlaba ubuzathanda abawo am ; kodwa ngoba lingeyisibo abomhlaba an , kodwa ngalikhetha mina emhlabeni, ngakho umhlaba uyalizonda ao . 20 Khumbulani ilizwi mina engalitsho kini: Inceku kayinkulu kulenkosi yayo ap . Uba bengizingele mina, bazalizingela lani aq ; uba belondoloza ilizwi lami, bazalondoloza lelenu ar . 21 Kodwa bazakwenza konke lokhu as  ngenxa yebizo lami at , ngoba bengamazi ongithumileyo au . 22 Uba bengingafikanga ngakhuluma labo, ngabe kabalasono av ; kodwa khathesi aw  kabalazaba ngesono sabo ax . 23 Ongizondayo, uzonda loBaba. 24 Uba bengingenzanga phakathi kwabo imisebenzi kungekho omunye owayenzayo ay , ngabe kabalasono az ; kodwa khathesi sebeyibonile ba  sebezonde sonke mina loBaba bb . 25 Kodwa ukuze ligcwaliseke ilizwi elilotshiweyo emlayweni wabo elokuthi bc : Bangizonda kungelasizatho bd .

26 Kodwa nxa esefikile uMduduzi be , engizamthuma mina kini evela kuBaba bf , uMoya weqiniso bg , ophuma kuBaba bh , lo uzangifakazela bi ; 27 lani futhi lizafakaza bj , ngoba belilami kusukela ekuqaleni bk .

Copyright information for Ndebele