a15.18-27.
bMat. 11.6.
c9.22. 12.42. Luka 6.22.
d16.4,32. 5.25.
eSeb. 8.1. 9.1. 26.9,11.
fRoma 9.4.
g8.19,55. 15.21. 17.25. Roma 10.2. Seb. 3.17.
h13.19. 14.29.
i16.4,32. 5.25.
jMat. 9.15. Mark. 2.20. Luka 5.35.
k7.33. 13.3,33. 14.12,28. 15.10,16.
l13.36. 14.5.
m16.22. 14.1.
n14.16.
o7.39. 14.16,26. 15.26.
pSeb. 2.33.
q14.26.
r3.20.
s8.24. Seb. 2.36,37.
t1 Kor. 12.3.
uSeb. 17.31. Roma 4.25.
v16.16,17,19.
w12.31.
x12.31.
yKol. 2.15. Heb. 2.14.
z14.30.
aaMark. 4.33. 1 Kor. 3.2. Heb. 5.12. Joha. 15.15.
ab14.17.
acSeb. 8.31. Joha. 14.26.
adIsam. 4.1,2.
ae4.25. 16.14,15,25.
af8.54.
ag14.26.
ah4.25. 16.14,15,25.
ai17.10. Mat. 11.27. Mat. 28.18.
aj14.26.
ak4.25. 16.14,15,25.
al12.35.
am14.19.
an16.10,28. 14.12.
ao16.16.
apMat. 9.4.
aq16.16.
arMark. 16.10.
asMat. 5.4.
atIsa. 26.17. Isa. 13.8. Jer. 6.24. Mark. 13.8.
au16.6.
avHlab. 33.21. Luka 24.41,52. Joha. 20.20. Seb. 2.46. 13.52. Seb. 8.8. 1 Pet. 1.8.
aw14.20. 16.26.
ax14.13. Mat. 7.7.
ay15.11.
az16.29. Mark. 8.32. Joha. 7.13,26. 10.24. 11.14,54. 18.20.
ba16.23.
bb14.21,23.
bc17.8. 16.30.
bd8.42. 13.3.
be17.8. 16.30.
bf3.13. 8.14. 13.33.
bg8.42. 13.3.
bh14.12.
bi16.26-28.
bj21.17. 2.25.
bk16.27. 17.8.
bl13.3.
bm16.27. 17.8.
bn17.8. 1.50.
bo4.23. 5.25.
bpMat. 26.31. Mark. 14.27.
bq21.1-3. Mat. 4.20,22.
br1.11. 8.44. 1 Thes. 4.11.
bs8.16,29. 14.10,11.
bt14.27. Efe. 2.14.
bu1 Kor. 7.28. Isam. 2.10. Seb. 14.22. Joha. 15.20.
bv14.1,27.
bwRoma 8.37. 1 Joha. 4.4. 5.4. Isam. 12.11.

John 16

Isicino senkulumo kaJesu. Ukuhlupheka okuzayo

Lezizinto ngizikhulume kini a , ukuze lingakhubeki b . Bazalimisa emasinagogeni c ; yebo isikhathi siyeza d , lapho wonke olibulalayo e  ezacabanga ukuthi wenzela uNkulunkulu inkonzo f . Lalezizinto bazazenza kini, ngoba bengamazanga uBaba loba mina g . Kodwa ngikhulume lezizinto kini h , ukuze lapho sesifikile isikhathi, lizikhumbule ukuthi mina ngalitshela i . Kodwa lezizinto kangizikhulumanga ekuqaleni, ngoba bengilani j .

Kodwa khathesi ngiyahamba ngiya kongithumileyo k , kanti kakho kini ongibuza ukuthi: Uya ngaphi l ? Kodwa ngoba ngikhulume lezizinto kini, usizi lugcwalise inhliziyo yenu m . Kodwa mina ngilitshela iqiniso: Kulilungele ukuthi mina ngihambe; ngoba nxa ngingahambi, uMduduzi n  kayikuza kini o ; kodwa nxa ngihamba p , ngizamthuma kini q . Nxa esefikile yena uzaqinisekisa umhlaba ngesono langokulunga langesigwebo r ; ngesono s , ngoba kabakholwa kimi t ; 10 langokulunga u , ngoba ngiya kuBaba, kalisayikungibona v ; 11 langesigwebo w , ngoba umbusi walumhlaba x  usegwetshiwe y .

12 Ngiseselezinto ezinengi engingalitshela zona z , kodwa lingezithwale khathesi aa ; 13 kodwa nxa yena esefikile, uMoya weqiniso ab , uzalikhokhelela eqinisweni lonke; ngoba kayikuzikhulumela ngokwakhe, kodwa loba yini ayizwayo uzayikhuluma ac , alibikele ad  izinto ezizayo ae . 14 Yena uzangidumisa af , ngoba uzathatha okungokwami ag , alibikele khona ah . 15 Konke uBaba alakho, kungokwami ai ; yikho-ke ngisithi uzathatha okungokwami aj , alibikele khona ak .

Ukuvalelisa kukaJesu

16 Okwesikhatshana futhi kaliyikungibona al , kubuye kube yisikhatshana libe selingibona am , ngoba mina ngiya kuBaba an . 17 Ngakho abanye kubafundi bakhe bakhulumisana besithi: Kuyini lokho akutsho kithi: Okwesikhatshana, futhi kaliyikungibona, kubuye kube yisikhatshana libe selingibona; lokuthi: Ngoba mina ngiya kuBaba ao ? 18 Basebesithi: Kuyini lokhu akutshoyo ukuthi: Okwesikhatshana? Kasazi ukuthi utshoni.

19 UJesu wayesesazi ukuthi babethanda ukumbuza ap , wasesithi kubo: Liyabuzana ngalokho yini, ukuthi ngithe: Okwesikhatshana futhi kaliyikungibona, kubuye kube yisikhatshana libe selingibona aq ? 20 Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kini: Lina lizakhala lilile ar , kodwa umhlaba uzathokoza; futhi lizakuba losizi lina, kodwa usizi lwenu luzaphendulwa lube yintokozo as . 21 Owesifazana nxa ebeletha ulobuhlungu, ngoba ihola lakhe selifikile; kodwa nxa esebelethe usane, kasakhumbuli ubuhlungu, ngenxa yentokozo yokuthi kuzelwe umuntu emhlabeni at . 22 Ngakho lani-ke lilosizi khathesi au ; kodwa ngizabuya ngilibone, lenhliziyo yenu ithokoze, njalo kakho ongalemuka intokozo yenu av .

23 Langalolosuku kaliyikungibuza lutho aw . Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kini: Loba kuyini elizakucela kuBaba ebizweni lami uzalinika ax . 24 Kuze kube khathesi kalicelanga lutho ebizweni lami; celani, lizakwemukeliswa, ukuze intokozo yenu igcwale ay .

25 Ngikhulume izinto lezi kini ngemifanekiso; kodwa isikhathi siyeza lapho ngingasayikukhuluma kini ngemifanekiso, kodwa ngizalitshela ngoBaba ngokucacileyo az . 26 Ngalolosuku lizacela ebizweni lami; njalo kangitsho kini ukuthi ngizalicelela mina kuBaba ba ; 27 ngoba uBaba uqobo uyalithanda, ngoba lina lingithandile bb , likholiwe bc  ukuthi mina ngiphume kuNkulunkulu bd, be . 28 Ngiphume kuBaba, njalo ngeza emhlabeni bf, bg ; ngiyasuka futhi emhlabeni, ngiya kuBaba bh .

29 Abafundi bakhe bathi kuye: Khangela khathesi ukhuluma ngokucacileyo bi , njalo kawukhulumi lamfanekiso. 30 Khathesi siyazi ukuthi uyazi izinto zonke, njalo kawudingi ukuthi umuntu akubuze bj ; ngalokhu siyakholwa bk  ukuthi uphume kuNkulunkulu bl, bm . 31 UJesu wabaphendula wathi: Selikholwa yini bn ? 32 Khangelani, ihola liyeza, yebo selifikile bo , elokuthi lihlakazeke bp  ngulowo lalowo bq  aye kibo, lingitshiye ngingedwa br ; kanti kangingedwa, ngoba uBaba ulami bs . 33 Ngikhulume lezizinto kini, ukuze libe lokuthula kimi bt . Emhlabeni lizakuba lenhlupheko bu ; kodwa manini isibindi bv , mina ngiwunqobile umhlaba bw .

Copyright information for Ndebele