a11.41. Luka 6.20.
b12.23. 7.30.
c12.23,28. 13.31,32. 7.39.
dMat. 28.18.
e17.6,9,11,12,24. 6.37,39. 10.29. 18.9. 6.44,45. Heb. 2.13.
f5.44.
g1 Thes. 1.9. 1 Joha. 5.20.
h3.34. 5.36,37,38. 6.29,57. 7.29. 8.42. 10.36. 11.42. 17.8,18,21,23,25. 20.21. 3.17.
i13.31.
j4.34. Luka 22.37. Joha. 19.30.
k13.32.
l1.1,2.
m17.24. Heb. 1.3,10. Joha. 8.58.
nHlab. 22.22. Joha. 17.26.
o17.2.
p17.6.
q8.51.
r17.10.
s17.14. 14.10. Dute. 18.18.
t6.69. 16.27,30. 17.25. 3.2.
u6.69. 16.27,30. 17.25. 3.2.
v17.21. 11.42. 16.30,31.
w17.3.
xLuka 22.32.
y17.20,21,23.
z17.2.
aa17.6.
ab16.15.
ac17.23.
ad13.33. 16.28.
ae13.1.
afIsa. 6.3. Isam. 4.8.
agJuda 1.1.
ah17.12.
ai17.2.
aj17.21,22.
ak10.30.
alJuda 1.1.
am17.12.
an17.2.
ao18.9. 6.39. 10.28. 1 Joha. 2.19.
ap2 Thes. 2.3. Joha. 6.70. 13.18. Luka 10.6.
aqHlab. 109.7,8. Seb. 1.20. Hlab. 41.9. Joha. 13.18.
ar17.12.
as15.11.
at17.8.
au15.18.
av15.19. 17.16.
aw8.23.
axJuda 1.1.
ayMat. 13.19. Gal. 1.4.
az17.14.
ba1 Pet. 1.22.
bb17.19. 18.37.
bc15.3.
bd2 Sam. 7.28. Hlab. 119.142,151.Joha. 8.40. 18.37.
be20.21. 17.3.
bf17.17. 10.36. Heb. 2.10.
bg1 Kor. 1.2. 1 Kor. 1.30. Heb. 10.10.
bh17.18.
bi17.11,22. Roma 12.5. Gal. 3.28. Joha. 10.16.
bj17.23,26. 14.20. 10.38.
bk17.11. 1 Joha. 1.3.
bl17.8.
bm17.3.
bn1.14.
boRoma 8.30.
bp17.11. 1 Joha. 1.3.
bq17.23,26. 14.20. 10.38.
brRoma 8.30.
bs1 Joha. 2.5. 4.12,17. Kol. 3.14.
bt14.31. 13.35.
bu17.3.
bv17.2.
bw12.26.
bx8.58.
by2 Kor. 3.18. 1 Joha. 3.2.
bz17.24. 1.14.
ca1 Pet. 1.20. Efe. 1.4. Joha. 17.5.
cbIsam. 16.5. 1 Joha. 2.29.
cc16.3.
cd8.55. Mat. 11.27.
ce17.8.
cf17.3.
cg15.15. 17.6.
ch15.9.
ci17.23,26. 14.20. 10.38.

John 17

Umkhuleko kaJesu

UJesu wakhuluma lezizinto, waphakamisela amehlo akhe ezulwini a , wathi: Baba, ihola selifikile b ; dumisa iNdodana yakho, ukuze layo iNdodana yakho ikudumise c ; njengoba uyinikile amandla phezu kwayo yonke inyama d , ukuze bonke obanike yona, ibanike impilo elaphakade e . Lalokhu yimpilo elaphakade, ukuthi bazi wena f  uNkulunkulu wedwa weqiniso g , loJesu Kristu omthumileyo h . Mina ngikudumisile emhlabeni i ; ngiwuqedile umsebenzi obunginike wona ukuthi ngiwenze j ; khathesi-ke ngidumise wena, Baba k , ngilawe uqobo ngobukhosi engangilabo kanye lawe l  ungakabi khona umhlaba m .

Ngilibonakalisile ibizo lakho ebantwini n  onginike bona bevela emhlabeni o ; babengabakho, njalo wanginika bona p ; balilondolozile ilizwi lakho q . Khathesi sebesazi ukuthi konke onginike khona, kuvela kuwe r ; ngoba amazwi onginike wona, ngibanikile wona; bawemukela s , njalo bayazi ngeqiniso ukuthi ngiphuma kuwe t , bakholiwe u  ukuthi v  ungithumile wena w .

Mina ngiyabakhulekela bona x ; kangikhulekeli umhlaba y , kodwa labo onginike bona z , ngoba bangabakho aa ; 10 njalo konke okwami kungokwakho, lokwakho kungokwami ab ; njalo ngidunyisiwe kubo ac . 11 Njalo kangisekho emhlabeni ad , kodwa basemhlabeni bona, njalo mina ngiyeza kuwe ae . Baba oNgcwele af , balondoloze ag  ebizweni lakho labo ah  onginike bona ai , ukuze babe munye aj , njengathi ak . 12 Lapho ngiselabo emhlabeni, mina ngabalondoloza al  ebizweni lakho am ; labo onginike bona ngibalindile an , njalo kakho kubo olahlekileyo ao , ngaphandle kwendodana yokulahlwa ap , ukuze kugcwaliseke umbhalo aq . 13 Kodwa khathesi ngiza kuwe ar , njalo lezizinto ngizikhuluma emhlabeni, ukuze babe lentokozo yami igcwalisekile kubo as . 14 Mina ngibanikile ilizwi lakho at , lomhlaba ubazondile au , ngoba bengeyisibo abomhlaba av , njengoba mina ngingesuye owomhlaba aw . 15 Kangiceli ukuthi ubasuse emhlabeni, kodwa ukuze ubalondoloze ax  kokubi ay . 16 Kabasibo abomhlaba, njengalokhu mina ngingesuye owomhlaba az . 17 Bangcwelise ba  eqinisweni lakho bb ; ilizwi lakho bc  liliqiniso bd . 18 Njengalokhu wangithuma emhlabeni, lami ngibathumile emhlabeni be . 19 Njalo mina ngizehlukanisela bona bf , ukuze labo behlukaniswe eqinisweni bg .

20 Njalo kangiceleli laba bodwa, kodwa lalabo abazakholwa kimi ngelizwi labo bh ; 21 ukuze bonke babe munye bi ; njengalokhu wena, Baba, ukimi, lami ngikuwe bj , ukuze labo babe munye kithi bk ; ukuze umhlaba ukholwe bl  ukuthi wena ungithumile bm . 22 Lenkazimulo mina onginike yona bn , ngibanikile bona bo , ukuze babe munye, njengathi simunye bp . 23 Mina ngikubo, lawe ukimi bq, br , ukuze bapheleliswe babe munye bs , lokuze umhlaba wazi bt  ukuthi wena ungithumile, lokuthi ubathandile, njengalokhu ungithandile bu .

24 Baba, labo onginike bona bv , ngithanda ukuthi lapho bw  mina engikhona, labo babe lami bx ; ukuze babone inkazimulo yami by , onginike yona bz , ngoba wangithanda kungakasekelwa umhlaba ca . 25 Baba olungileyo cb , ngitsho umhlaba kawukwazanga cc , kodwa mina ngikwazile cd , lalaba bayazi ce  ukuthi wena ungithumile cf ; 26 njalo ngibazisile ibizo lakho, njalo ngizabazisa lona cg ; ukuze uthando ongithande ngalo lube kubo ch , lami kubo ci .

Copyright information for Ndebele