aMat. 26.30.36. Mark. 14.26,32. Luka 22.39.
b2 Sam. 15.23.
cMat. 26.30.36. Mark. 14.26,32. Luka 22.39.
dLuka 22.40.
eLuka 21.37. 22.39.
fMat. 26.47-56. Mark. 14.43-50. Luka 22.47-53.
g18.12. Mat. 27.27. Mark. 15.16. Seb. 10.1. 21.31. 27.1.
h18.12,18,22. Mat. 26.58.
iMat. 25.1. Isam. 4.5. 8.10. Seb. 20.8.
j18.7. 1.38.
k17.12. 17.2.
lMat. 20.22.
m18.12. Mat. 27.27. Mark. 15.16. Seb. 10.1. 21.31. 27.1.
nSeb. 21.31.
oSeb. 21.31.
p18.12,18,22. Mat. 26.58.
qMat. 26.57.
r18.24. Luka 3.2. Seb. 4.6.
sMat. 26.3.
t11.49,51.
u11.50. 19.11.
vMat. 26.58. Mark. 14.54. Luka 22.54.
wMat. 26.3.
x18.16,17. Mat. 26.69,70. Mark. 14.66-68. Luka 22.55-57.
ySeb. 12.13.
zMark. 14.66.
aa18.12,18,22. Mat. 26.58.
ab21.9.
acMat. 26.59-68. Mark. 14.55-65. Luka 22.63-71.
ad16.25.
aeLuka 4.15. Joha. 6.59.
afMat. 26.55.
agIsa. 45.19. 48.16.
ah5.31.
ai7.46.
aj18.3,12,18.
al19.3. Mat. 26.67. 1 Kho. 22.24.
amSeb. 23.4.
anMat. 26.57. Joha. 18.13.
ao18.18.
apMat. 26.71-75. Mark. 14.69-72. Luka 22.58-62.
aq18.10.
ar13.38.
asMat. 27.2. Mark. 15.1. Luka 23.1.
at18.24. Luka 22.66-71.
auSeb. 10.28. 11.3.
av19.14.
awMat. 27.11-14. Mark. 15.2-5. Luka 23.2,3.
ax1 Pet. 2.12.
aySeb. 24.6.
azMat. 20.19. Mark. 10.33. Luka 18.32. Joha. 12.32,33.
baLuka 23.2.
bbDan. 2.44. 7.14,27. Joha. 6.15.
bc8.23.
bd8.23.
beMat. 26.53.
bfLuka 13.24.
bg19.16.
bhMat. 27.11.
bi12.27.
bj1 Tim. 6.13.
bk17.17,19.
bl8.47. 1 Joha. 3.18,19. 4.6.
bm19.4.18.33.
bnMat. 27.24. Mark. 15.14. Luka 23.4. Joha. 19.4,6. Seb. 3.13.
bo18.39,40. Mat. 27.15-26. Mark. 15.6-15. Luka 23.17-25.
bp18.30. Mark. 15.13.
bqSeb. 3.14.
brMat. 26.55. Mark. 15.7. Luka 23.19.

John 18

Ukubotshwa kukaJesu

UJesu esekhulumile lezizinto waphuma kanye labafundi bakhe a  waya ngaphetsheya kwesifudlana iKidroni b , lapho okwakukhona isivande, angena kuso yena labafundi bakhe c .

Njalo uJudasi laye, owamnikelayo, wayeyazi lindawo d ; ngoba uJesu wayebuthana khona labafundi bakhe kanengi e . Ngakho uJudasi, esethethe f  isigaba samabutho g , labancedisi abavela kubapristi abakhulu labaFarisi h , waya khona belezibane lamalambi lezikhali i . Kwathi uJesu, ekwazi konke okwakuzamehlela, waphuma wathi kubo: Lidinga bani j ? Bamphendula bathi: UJesu weNazaretha. UJesu wathi kubo: Mina nginguye. LoJudasi owamnikelayo laye wayemi labo. Ngakho kuthe esithi kubo: Mina nginguye; bahlehla nyovane, bawela phansi. Wasephinda wababuza wathi: Lidinga bani? Basebesithi: UJesu weNazaretha. UJesu waphendula wathi: Ngilitshelile ukuthi mina nginguye; ngakho uba lidinga mina, yekelani laba bahambe; ukuze ligcwaliseke ilizwi ayelikhulumile elokuthi: Kulabo owanginika bona, angilahlekelwanga lamunye wabo k . 10 Kwathi uSimoni Petro elenkemba wayihwatsha, wagadla inceku yompristi omkhulu, waquma indlebe yayo yokunene. Lebizo lenceku lalinguMalikusi. 11 UJesu wasesithi kuPetro: Faka inkemba yakho esikhwameni; inkezo uBaba anginike yona, kangiyikuyinatha yini l ?

12 Ngakho isigaba m, n  samabutho lenduna o  labancedisi bamaJuda bambamba uJesu p , bambopha, 13 basebemusa q  kuqala kuAnasi r ; ngoba wayenguyisezala kaKayafasi s , owayengumpristi omkhulu ngalowomnyaka t . 14 Kwakunguye uKayafasi owayecebise amaJuda, ukuthi kwakulungile ukuthi umuntu oyedwa afele isizwe u .

UPetro ulandula uJesu. Ukuthethwa kwecala likaJesu

15 USimoni Petro wasemlandela uJesu v , lomunye umfundi. Lalowomfundi wayesaziwa ngumpristi omkhulu, wangena loJesu egumeni lompristi omkhulu w ; 16 kodwa uPetro wayemi ngaphandle emnyango x . Wasephuma lowomfundi omunye owayesaziwa ngumpristi omkhulu, wasekhuluma lomlindisangokazi, wamngenisa uPetro y . 17 Incekukazi engumlindisango encane yasisithi kuPetro: Kawusuye lawe omunye wabafundi balumuntu yini? Yena wathi: Kangisuye z . 18 Njalo izinceku labancedisi aa  babemi bebase umlilo wamalahle, ngoba kwakumakhaza ab , njalo besotha; uPetro laye wayemi labo esotha.

19 Umpristi omkhulu wasembuza uJesu ngabafundi bakhe, langemfundiso yakhe ac . 20 UJesu wamphendula wathi: Mina ngikhulume obala emhlabeni ad ; ngezikhathi zonke mina bengifundisa esinagogeni ae  lethempelini af , lapho amaJuda abuthana khona ngesikhathi sonke, njalo kangikhulumanga lutho ensitha ag . 21 Ubuzelani kimi? Buza labo abakuzwayo lokho engakukhuluma labo ah ; khangela, bona bayazazi izinto mina engazitshoyo ai . 22 Kwathi esetshilo lezizinto, omunye wabancedisi aj  owayemi khona wamwakala
 wamwakala: kumbe,  wamtshaya ngenduku.
uJesu al , esithi: Kanti uphendula njalo umpristi omkhulu am ?
23 UJesu wamphendula wathi: Uba ngikhulume kubi, fakaza ngobubi; kodwa uba kuhle, ungitshayelani? 24 UAnasi wasemthuma ebotshiwe kuKayafasi umpristi omkhulu an .

25 Kodwa uSimoni Petro wayemi esotha ao ; basebesithi kuye: Kawusuye lawe omunye wabafundi bakhe yini? Waphika yena, wathi: Kangisuye ap . 26 Omunye wezinceku zompristi omkhulu, oyisinini somuntu uPetro aquma indlebe yakhe aq , wathi: Mina kangikubonanga yini esivandeni ulaye? 27 UPetro wasebuya ephika; njalo lahle lakhala iqhude ar .

UJesu uphambi kukaPilatu

28 Basebemkhupha uJesu as  kuKayafasi bamusa endlini yombusi at ; njalo kwakusekuseni, kodwa kabangenanga bona endlini yombusi, ukuze bangangcoli au , kodwa ukuze badle iphasika av .

29 Ngakho uPilatu waphumela kubo, wathi: Limbeka cala bani lumuntu aw ? 30 Basebephendula bathi kuye: Uba lo ubengesuye owenza okubi ax , ngabe kasimnikelanga kuwe. 31 UPilatu wasesithi kubo: Mthatheni lina, limahlulele njengomlayo wakini ay . Ngakho amaJuda athi kuye: Kakuvunyelwa kithi ukubulala umuntu; 32 ukuze kugcwaliseke ilizwi uJesu alikhulumayo, ukutshengisa uhlobo lokufa ayezakufa ngalo az .

33 Ngakho uPilatu wabuye wangena endlini yombusi, wambiza uJesu, wathi kuye: Wena uyiNkosi yamaJuda yini ba ? 34 UJesu wamphendula wathi: Uyazitsholo lokhu wena yini, kumbe abanye bakutshelile ngami? 35 UPilatu waphendula wathi: Kanti ngingumJuda mina? Isizwe sakini labapristi abakhulu bakunikele kimi; wenzeni? 36 UJesu waphendula wathi: Umbuso wami bb  kawusiwo walumhlaba bc ; uba umbuso wami ubungowalumhlaba bd , inceku zami be  bezizakulwa bf , ukuze nginganikelwa kumaJuda bg ; kodwa khathesi umbuso wami kawusiwo owalapha. 37 UPilatu wasesithi kuye: Ngakho uyinkosi yini? UJesu waphendula wathi: Uyatsho wena, ukuthi mina ngiyinkosi bh . Mina ngazalelwa lokhu, njalo ngizele lokhu emhlabeni bi , ukuze ngifakazele bj  iqiniso bk . Wonke oweqiniso uyalizwa ilizwi lami bl . 38 UPilatu wathi kuye: Liyini iqiniso?

Kwathi esetshilo lokhu, wabuya waphumela kumaJuda bm , wathi kuwo: Mina kangitholi lacala kuye bn .
39 Kodwa lilomkhuba, wokuthi ngilikhululele omunye ngephasika; ngakho liyathanda ukuthi ngilikhululele iNkosi yamaJuda yini bo ? 40 Wonke asememeza futhi bp , athi: Hatshi lo, kodwa uBarabasi bq ; kodwa uBarabasi wayengumphangi br .

Copyright information for Ndebele