aMat. 27.26. Mark. 15.15. Luka 23.16. Mat. 20.19. Mark. 10.34. Luka 18.33.
bMat. 27.27-29. Mark. 15.16-18.
c19.5. Hlu. 8.26.
d8.22.
e18.38.
f19.6.
g18.38.
h18.3. Mat. 26.58.
i19.6.
jLevi 24.16.
kMat. 26.66.
lMat. 27.19.
m18.33. 19.1.
n7.27.
o18.37. Mat. 26.63.
pLuka 22.53. Joha. 7.30.
qRoma 13.1.
r3.3,7.
s11.50. 18.14.
t18.33,36,37. Luka 23.2. Seb. 17.7.
u19.9.
vMat. 27.19.
w19.17,20. Seb. 21.40.
x19.31,42. 18.28. Mat. 27.62.
y4.6. Mark. 15.25.
z19.18,19,21.
aaLuka 23.18. Seb. 21.36.
abGen. 49.10. 1 Sam. 12.12.
acMat. 27.26. Mark. 15.15. Luka 23.25. Joha. 18.36.
adMat. 27.31. Mark. 15.20. Luka 23.26.
aeLuka 14.27.
afMat. 27.32,33. Mark. 15.22. Luka 23.33. Nani 15.36. Heb. 13.12. Joha. 19.20.
agMat. 27.38. Mark. 15.27. Luka 23.32,33.
ahMat. 27.37. Mark. 15.26. Luka 23.38.
aiMat. 27.32,33. Mark. 15.22. Luka 23.33. Nani 15.36. Heb. 13.12. Joha. 19.20.
ajLuka 23.38.
akGen. 43.14. Esta 4.16.
alMat. 27.35. Mark. 15.24. Luka 23.34.
amSeb. 12.4.
anEks. 28.32.
aoHlab. 22.18.
apMat. 27.55,56. Mark. 15.40. Luka 23.49.
aqMat. 27.56.
arLuka 24 18.
as13.23.
at2.4.
au16.32.
avHlab. 69.21.
awLuka 8.16.
axMat. 27.48. Mark. 15.36. Luka 23.36.
ayMat. 27.48. Mark. 15.36. Eks. 12.22.
az17.4.
ba1 Pet. 2.23. Mat. 27.50. Mark. 15.37. Luka 23.46. Joha. 10.18.
bbMark. 15.42. Joha. 19.14,42.
bcDute. 21.23.
bdEks. 12.16.
be1 Joha. 5.6,8.
bf21.24.
bgEks. 12.46. Nani 9.12. Hlab. 34.20. 1 Kor. 5. 7.
bhZek. 12.10. Isam. 1.7.
biMat. 27.57-61. Mark. 15.42-47. Luka 23.50-56.
bj7.13.
bk3.1.
blMark. 16.1. Luka 23.56. 24.1.
bmEks. 30.23. Esta 2.12. Hlab. 45.8. Zaga 7.17. Mat. 2.11. Mark. 15.23.
bnHlab. 45.8. Zaga 7.17. Nani 24.6.
bo12.3.
bp11.44. Seb. 5.6.
bqMat. 26.12.
br19.14,31.

John 19

UJesu ugwetshelwa ukufa

Ngakho uPilatu wamthatha uJesu, wamtshaya ngesiswepu a . Labebutho beluka umqhele wameva bawubeka ekhanda lakhe b , bamgqokisa isembatho esiyibubende c , basebesithi: Bayethe, Nkosi yamaJuda! Basebemtshaya ngempama d . UPilatu wasebuya waphumela phandle, wathi kubo: Khangelani, ngiyamkhuphela phandle kini e , ukuze lazi ukuthi kangitholi lacala kuye f, g . UJesu wasephumela phandle, ethwele umqhele wameva embethe isembatho esiyibubende. UPilatu wasesithi kubo: Khangelani lumuntu!

Kwathi abapristi abakhulu labancedisi h  bembona, bamemeza bathi: Bethela, bethela! UPilatu wathi kubo: Mthatheni lina, limbethele; ngoba mina kangitholi cala kuye i . AmaJuda amphendula athi: Silomlayo thina, langokomlayo wethu ufanele ukufa j , ngoba uzenze iNdodana kaNkulunkulu k . Kwathi uPilatu esizwa lelolizwi, wesaba kakhulu l , wangena futhi endlini yombusi m , wathi kuJesu: Uvela ngaphi wena n ? Kodwa uJesu kamnikanga mpendulo o . 10 Khona uPilatu wathi kuye: Kawukhulumi lami yini? Kawazi yini ukuthi ngilamandla okukubethela, njalo ngilamandla okukukhulula? 11 UJesu wamphendula wathi: Ungeke ube lamandla phezu kwami p , uba ungawanikwanga q  evela phezulu r ; ngakho onginikele kuwe ulesono esikhulu s . 12 Kusukela lapho uPilatu wadinga ukumkhulula. Kodwa amaJuda amemeza athi: Uba ukhulula lo, kawusuye umngane kaKesari; wonke ozenza inkosi, uphikisana loKesari t . 13 Kwathi uPilatu esizwa lelilizwi wamkhuphela phandle uJesu u , wahlala phansi esihlalweni sokwahlulela, endaweni ebizwa ngokuthi Gandelwe ngaMatshe v , kodwa ngesiHebheru yiGabatha w ; 14 njalo kwakungamalungiselelo ephasika x , njalo kwakungaba lihola* lesithupha y ; wasesithi kumaJuda: Khangelani inkosi yenu z ! 15 Kodwa amemeza athi: Susa, susa, mbethele aa ! UPilatu wathi kuwo: Ngibethele yini inkosi yenu? Abapristi abakhulu baphendula bathi: Kasilankosi ngaphandle kukaKesari ab . 16 Ngakho wasemnikela kubo, ukuze abethelwe ac . Basebemthatha uJesu bamqhuba ad .

Ukubethelwa lokufa kukaJesu

17 Kwathi ethwele isiphambano ae  sakhe waphuma waya endaweni ethiwa yiNdawo yokhakhayi af , ethiwa ngesiHebheru yiGolgotha; 18 lapho abambethela khona, labanye ababili kanye laye, ngapha langapha, loJesu ephakathi ag . 19 UPilatu wasebhala lesaziso, wasiphanyeka esiphambanweni; njalo kwakubhalwe ukuthi: UJESU UMNAZARETHA INKOSI YAMAJUDA ah . 20 Lalesisaziso abanengi bamaJuda basifunda, ngoba indawo lapho uJesu ayebethelwe khona yayiseduze lomuzi ai ; njalo kwakubhalwe ngesiHebheru, ngesiGriki, ngesiRoma aj . 21 Abapristi abakhulu bamaJuda basebesithi kuPilatu: Ungabhali ukuthi: INkosi yamaJuda; kodwa ukuthi lo wathi: NgiyiNkosi yamaJuda. 22 UPilatu waphendula wathi: Engikubhalileyo, ngikubhalile ak .

23 Kwathi abebutho, sebembethele uJesu al , bathatha izembatho zakhe, basebezenza izabelo ezine, ngulowo lalowo owebutho waba lesabelo am , lesigqoko; kodwa isigqoko sasingelamthungo an , selukiwe sonke kusukela phezulu. 24 Ngakho bakhulumisana besithi: Kasingasidabuli, kodwa asisenzele inkatho, ukuthi sizakuba ngesikabani; ukuze kugcwaliseke umbhalo othi: Babelana izembatho zami, benza inkatho yokuphosa ngesigqoko sami ao . Azenza-ke lezizinto amabutho.

25 Kwakumi esiphambanweni sikaJesu unina, lodadewabo kanina ap , uMariya aq  umkaKlophasi, loMariya Magadalena ar . 26 Ngakho uJesu ebona unina, lomfundi amthandayo bemi khona as , wathi kunina: Mama, khangela indodana yakho at . 27 Emva kwalokho wathi kumfundi: Khangela unyoko. Kusukela ngalelohola lowomfundi wamthatha wamusa kwakhe au .

28 Emva kwalokhu uJesu ekwazi ukuthi konke kwasekuphelile, ukuze kugcwaliseke umbhalo av , wathi: Ngomile. 29 Kwakubekwe isitsha sigcwele iviniga aw ; basebegcwalisa uzipho ngeviniga ax , baluhloma kuhisope*, balusa emlonyeni wakhe ay . 30 Kwathi-ke uJesu elemukele iviniga, wathi: Kuphelile az ; wasekhothamisa ikhanda, wanikela umoya ba .

31 Ngakho amaJuda, ngoba kwakungamalungiselelo bb , ukuze izidumbu zingahlali esiphambanweni ngesabatha bc  (ngoba lolosuku lwesabatha lwalulukhulu bd ), acela uPilatu ukuthi yephulwe imilenze yabo, njalo basuswe. 32 Ngakho abebutho beza, bephula imilenze yowokuqala leyomunye ababebethelwe laye; 33 kodwa sebefika kuJesu, kwathi bebona ukuthi wayesefile, kabayephulanga imilenze yakhe; 34 kodwa omunye webutho wamgwaza ngomkhonto ehlangothini, njalo kwahle kwaphuma igazi lamanzi be . 35 Yena owabonayo ufakazile, njalo ubufakazi bakhe buqinisile, yena-ke uyazi ukuthi ukhuluma okuliqiniso, ukuze lina likholwe bf . 36 Ngoba lezizinto zenzeka ukuze kugcwaliseke umbhalo othi: Kakuyikwephulwa thambo lakhe bg . 37 Njalo lomunye umbhalo uthi: Bazamkhangela abamgwazileyo bh .

Ukungcwatshwa kukaJesu

38 Kwathi emva kwalezizinto uJosefa weArimathiya bi , owayengumfundi kaJesu, kodwa ngasese ngenxa yokwesaba amaJuda bj , wacela kuPilatu ukuthi asuse isidumbu sikaJesu; futhi uPilatu wavuma. Ngakho weza wasisusa isidumbu sikaJesu. 39 Kwasekusiza loNikodima bk , owafika kuJesu kuqala ebusuku, ephethe inhlanganiso bl  yemure* bm  lenhlaba bn  engaba amaphawundi alikhulu bo . 40 Basebesithatha isidumbu sikaJesu, basibopha ngamalembu acolekileyo kanye lamakha bp , njengomkhuba wamaJuda wokungcwaba bq . 41 Njalo kwakukhona kuleyondawo ayebethelwe khona isivande, lesivandeni kwakulengcwaba elitsha, okwakungazange kubekwe muntu kulo. 42 Basebembeka lapho uJesu ngenxa yamalungiselelo amaJuda, ngoba ingcwaba laliseduze br .

Copyright information for Ndebele