a1.29,35,43.
b2.11. 4.46. 21.2.
c1.40,42,43,45. 3.22. 6.3,67,70,71.
dMat. 22.2.
e19.26.
f2 Sam. 16.10.
g7.6. 7.30.
h3.25. Mark. 7.3,4.
iEzra 7.22. 2 Lan. 4.5.
j2.8.
k4.46.
lMat. 24.49. Luka 12.45. Seb. 2.15. 1 Kor. 11.21. Efe. 5.18. 1 Thes. 5.7. Isam. 17.2,6.
m2.11. 4.46. 21.2.
n1.14.
o4.46,47,49,51.
pMat. 12.46.
qEks. 12.14. Levi 23.5. Dute. 16.1. Joha. 2.23. 5.1. 6.4. 11.55.
rLuka 2.4.
sMat. 21.12,13. Mark. 11.15-17. Luka 19.45,46. Mal. 3.1-3.
tSeb. 27.32.
uLuka 2.49.
vHlab. 69.9.
w5.10.
xMat. 12.38. Mat. 21.23.
yEfe.2.14. 1 Joha. 3.8. Mat. 12.33.
zMat. 26.61. 27.40. Mark. 14.58. 15.29.
aa10.18.
ab5.10.
ac1 Kor. 6.19. Kol. 2.9. 1 Kor. 3.16. 2 Kor. 6.16.
adLuka 24.8. Joha. 2.17. 12.16. 14.26.
aeHlab. 16.10. Hos. 6.2. Luka 24.27,44. Joha. 20.9. Seb. 13.34,35. 1 Kor. 15.4.
af2.11. Joha. 3.2. 4.45. 11.45. 12.18.
ag6.61,64. 13.11. 16.30. 21.17. 1 Sam. 16.7. Mat. 9.4.

John 2

Isimangaliso sokuqala sikaJesu

Kwathi ngosuku lwesithathu kwaba khona umtshado a  eKana yeGalili b ; lonina kaJesu wayekhona lapho; njalo uJesu laye wayenxusiwe labafundi bakhe c  emtshadweni d . Kwathi iwayini selisweleka, unina kaJesu wathi kuye: Kabalawayini. UJesu wathi kuye: Mama e , ngilani lawe f ? Ihola lami kalikafiki g . Unina wathi kuzinceku: Yenzani loba yikuphi azalitshela khona. Kwakukhona lapho imbiza zamanzi ezamatshe zimiswe njengokokuhlambulula kwamaJuda h , inye ingena amaphoco amabili kumbe amathathu i . UJesu wathi kuzo: Gcwalisani imbiza zamanzi ngamanzi. Zasezizigcwalisa zathi kliki. Wasesithi kuzo: Khanini khathesi, lise kumphathi wokudla. Zasezikusa. Umphathi wokudla j  esizwa amanzi asebe liwayini k , engazi ukuthi livela ngaphi (kodwa inceku ezaziwakhile amanzi zazisazi), umphathi wokudla wabiza umyeni, 10 wasesithi kuye: Wonke umuntu uletha iwayini elimnandi kuqala, kuthi lapho sebenathile kakhulu l , abeseletha elibi; wena ugcinile iwayini elimnandi kwaze kwaba khathesi.

11 Lokho kuyikuqala kwezibonakaliso uJesu akwenza eKana yeGalili m  wabonakalisa ubukhosi bakhe n ; labafundi bakhe bakholwa kuye.

Abathengisi ethempelini

12 Emva kwalokho wehlela eKapenawume o , yena, lonina, labafowabo p , labafundi bakhe; njalo bahlala khona kungeyisikho okwensuku ezinengi.

13 Iphasika lamaJuda laselisondele q , uJesu wasesenyukela eJerusalema r .

14 Wafica ethempelini labo abathengisa inkabi lezimvu lamajuba, labantshintshi bemali behlezi s . 15 Esenze isiswepu sezintambo t  wabaxotsha bonke ethempelini, izimvu kanye lenkabi; wachitha imali yabantshintshisayo, wagenqula amatafula; 16 wasesithi kwabathengisa amajuba: Susani lezizinto lapha; lingayenzi indlu kaBaba indlu yokuthengisela u . 17 Abafundi bakhe basebekhumbula ukuthi kulotshiwe ukuthi: Ukutshisekela indlu yakho kungidlile v .

18 Ngakho amaJuda aphendula athi kuye w : Usitshengisa isibonakaliso bani, sokuthi wenze lezizinto x ? 19 UJesu waphendula wathi kuwo: Dilizani y  lelithempeli z , njalo ngensuku ezintathu ngizalivusa aa . 20 AmaJuda asesithi ab : Okweminyaka engamatshumi amane lesithupha lelithempeli lakhiwa, wena-ke uzalivusa ngensuku ezintathu yini? 21 Kodwa yena wayekhuluma ngethempeli lomzimba wakhe ac . 22 Ngakho, kwathi esevukile kwabafileyo, abafundi bakhe bakhumbula ukuthi wayekutshilo lokhu kubo ad ; bakholwa umbhalo, lelizwi ayelitshilo uJesu ae .

23 Njalo kwathi eseJerusalema ngephasika, emkhosini, abanengi bakholwa ebizweni lakhe, bebona izibonakaliso zakhe azenzayo af ; 24 kodwa uJesu ngokwakhe kazinikelanga yena kubo, ngoba yena wayebazi bonke, 25 langenxa yokuthi wayengasweli ukuthi loba ngubani afakaze ngomuntu; ngoba yena wayekwazi okusemuntwini ag .

Copyright information for Ndebele