a20.1,2, Mat. 28.1-8. Mark. 16.1-8. Luka 24.1-9.
bMat. 27.60. Mark. 15.46. Joha. 11.38,39,41.
c13.23.
dLuka 24.12,24.
e20.11. Luka 24.12.
f19.40.
g19.40.
h11.44. Luka 19.20.
iMat. 22.29.
jHlab. 16.10. Seb. 2.25-31.13.34,35. Joha. 2.22.
kLuka 24.12.
l20.1,2.
m20.11. Luka 24.12.
nLuka 24.4.
oMark. 16.9. Mat. 28.9.
p21.4. Luka 24.16.
q1.38.
r12.6.
sMark. 10.51. Joha. 1.38.
tLuka 24.51.
uMat. 28.10.
v14.12.
wEfe. 1.17. 1 Kor. 3.23.
xMark. 16.10. Mat. 28.10. Luka 24.10,22,23.
yMark. 16.14. Luka 24.36. 1 Kor. 15.5.
z20.26.
aa7.13.
abLuka 24.36. Luka 24.15. 21.4.
ac14.27.
ad20.25. Luka 24.40.
ae16.22.
af14.27.
ag17.18. Mat. 28.18-20. 2 Tim. 2.2. Heb. 3.1.
ah17.3.
aiGen. 2.7.
ajMat. 16.19.
ak11.16.
al20.20. Hlab. 22.16.
amMark. 16.14.
an20.19.
ao14.27.
apLuka 24.39. 1 Joha. 1.1.
aqLuka 1.45.
ar1 Pet. 1.8. Mat. 13.16. 2 Kor. 5.7. Joha. 1.50.
asLuka 1.45.
at21.25.
au12.37. 4.48.
avLuka 1.4.
awMat. 14.33.
ax3.15,16. 5.24.
aySeb. 3.6,16. 4.10. 1 Kor. 6.11.

John 20

Ukuvuka kukaJesu

Kwathi ngolokuqala lweviki uMariya Magadalena wafika engcwabeni ekuseni kakhulu, kusesemnyama a , wabona ilitshe lisusiwe engcwabeni b . Ngakho wagijima weza kuSimoni Petro lakomunye umfundi uJesu ayemthanda c , wathi kubo: Bayisusile iNkosi engcwabeni, njalo kasazi lapho abayibeke khona. Ngakho uPetro waphuma lomunye umfundi, bafika engcwabeni d . Basebegijima bobabili kanyekanye; omunye umfundi wasegijima phambili ngesiqubu kuloPetro, wafika kuqala engcwabeni. Kwathi ekhothama elunguza e  wabona amalembu acolekileyo endlelwe, kodwa kangenanga f . USimoni Petro wasefika emlandela, wangena engcwabeni, wabona amalembu acolekileyo endlelwe g , lelembu lobuso elalisekhanda lakhe, lingabekwanga lamalembu acolekileyo h , kodwa lendluliwe lisendaweni yalo lodwa. Ngakho wasengena laye omunye umfundi owayefike kuqala engcwabeni, wabona, wakholwa; ngoba babengakaqedisisi i  umbhalo, ukuthi ubemele ukuvuka kwabafileyo j . 10 Basebesuka futhi abafundi baya kibo k .

Ukuzibonakalisa kukaJesu

11 Kodwa uMariya wema engcwabeni phandle ekhala l ; kwathi esakhala, wakhothama walunguza engcwabeni m , 12 wasebona ingilosi ezimbili zembethe ezimhlophe zihlezi, enye isemakhanda, lenye ingasenyaweni, lapho isidumbu sikaJesu ebesilele khona n . 13 Zona zasezisithi kuye: Mama, ukhalelani? Wathi kuzo: Ngoba bayithethe iNkosi yami, njalo kangazi lapho abayibeke khona. 14 Kwathi esetshilo lezizinto watshibilika, wabona uJesu emi o , kodwa wayengazi ukuthi nguJesu p . 15 UJesu wathi kuye: Mama, ukhalelani? Udinga bani q ? Yena ecabanga ukuthi ngumphathi wesivande, wathi kuye: Nkosi, uba wena umsusile, ngitshele lapho ombeke khona, mina-ke ngizamthatha r . 16 UJesu wathi kuye: Mariya! Yena watshibilika wathi kuye: Raboni! okuyikuthi: Mfundisi s . 17 UJesu wathi kuye: Ungangibambi, ngoba kangikenyukeli kuBaba t ; kodwa yana kubafowethu u , uthi kubo: Ngiyenyukela kuBaba loYihlo v , lakuNkulunkulu wami loNkulunkulu wenu w . 18 UMariya Magadalena weza wababikela abafundi ukuthi uyibonile iNkosi, njalo imtshele lezizinto x .

19 Kwathi kusihlwa ngalolosuku, olokuqala lweviki y , leminyango ivaliwe lapho abafundi ababehlangene khona z , ngenxa yokwesaba amaJuda aa , uJesu wafika wema phakathi ab , wathi kubo: Ukuthula kakube kini ac . 20 Njalo esetshilo lokhu wabatshengisa izandla zakhe lohlangothi lwakhe ad . Ngakho abafundi bathokoza beyibona iNkosi ae . 21 UJesu wasebuya esithi kubo: Ukuthula kakube kini af ; njengoba ag  uBaba engithumile, lami ngiyalithuma ah . 22 Kwathi esetshilo lokhu waphephetha phezu kwabo wathi kubo: Yemukelani uMoya oNgcwele ai . 23 Loba ngobani elithethelela izono zabo, bathethelelwe; loba ngobani elibamba ezabo, zibanjiwe aj .

24 Kodwa uTomasi, omunye wabalitshumi lambili, othiwa nguDidimusi, wayengekho labo mhla uJesu efika ak . 25 Ngakho abanye abafundi bathi kuye: Siyibonile iNkosi. Kodwa yena wathi kubo: Uba ngingaboni ezandleni zayo amanxeba ezipikili, njalo ngifake umunwe wami enxebeni lezipikili, njalo ngibeke izandla zami ehlangothini lwayo, kangisoze ngikholwe al . 26 Njalo emva kwensuku eziyisificaminwembili abafundi bakhe babephakathi futhi, loTomasi elabo. UJesu wafika am , iminyango ivaliwe, wema phakathi wathi an : Ukuthula kakube kini ao . 27 Wasesithi kuTomasi: Letha umunwe wakho lapha, ubone izandla zami; njalo letha isandla sakho, usifake ehlangothini lwami; njalo ungabi ngongakholwayo, kodwa okholwayo ap . 28 UTomasi wasephendula, wathi kuye: Nkosi yami loNkulunkulu wami! 29 UJesu wathi kuye: Ngoba usungibonile, Tomasi, ukholiwe; babusisiwe abangabonanga aq, ar , kanti bakholiwe as .

Umsebenzi wevangeli

30 Njalo at  uJesu wazenza lezinye izibonakaliso ezinengi phambi kwabafundi bakhe au , ezingalotshwanga kulolugwalo. 31 Kodwa lezi zilotshiwe, ukuze likholwe ukuthi uJesu unguKristu av  iNdodana kaNkulunkulu aw , njalo ukuze lithi, likholwa, libe lempilo ax  ebizweni lakhe ay .

Copyright information for Ndebele