a7.4. 21.14. Mark. 16.12,14. Joha. 1.31.
b6.1.
c11.16.
d1.45.
e2.1.
fMat. 4.21. Luka 5.10.
g21.25.
hLuka 5.5.
i20.19.
j20.14.
k1 Joha. 2.13,18.
lLuka 24.41.
mLuka 5.4,6,7.
n21.20. 13.23.
o13.4.
p1 Sam. 19.24.
q6.22,23.
r18.18.
s6.9.
t6.9.
u21.3.
vSeb. 10.41.
w21.15. Mat. 22.4.
xSeb. 10.41.
yLuka 24.30,43. Seb. 1. 4.
z20.19,26.
aa20.19,26.
ab21.15. Mat. 22.4.
acMat. 16.17. Luka 22.31,32.
adMat. 26.33. Mark. 14.29.
aeMat. 16.17. Luka 22.31,32.
afLuka 12.32. Seb. 20.28. 1 Pet. 5.2. Joha. 10.11.
agMat. 16.17. Luka 22.31,32.
ah13.38.
ai2.25.
aj13.36.
ak21.7.
al2 Pet. 1.14.
am7.39. 12.33.
an13.36. Mat. 4.19. 16.24.
ao13.23.
ap13.25.
aq1 Kor. 15.6. Fil. 1.25.
arMat. 16.28. 1 Kor. 4.5. 11.26. Isam. 2.5. 3.11. 22.7,12,20.
as13.36. Mat. 4.19. 16.24.
atSeb. 9.30. 10.23. 11.1,12,29. 12.17. 14.2. 15.1,3,22,23. 16.40. 17.6,10,14. 21.7. 28.14. Mat. 23.8.
au1 Joha. 3.2,14. 5.15,18,19,20. Joha. 19.35.
av3 Joha. 12.
aw20.30.
axAmos 7.10.
ay2.6. Mark. 2.2.

John 21

UJesu uzibonakalisa kubafundi bakhe elwandle lweTiberiyasi

Emva kwalezizinto uJesu wabuya wazibonakalisa a  kubafundi elwandle lweTiberiyasi b ; njalo wazibonakalisa ngalindlela. Babendawonye oSimoni Petro, loTomasi othiwa nguDidimusi c , loNathaniyeli d  oweKana yeGalili e , lamadodana kaZebediya, labanye ababili babafundi bakhe f . USimoni Petro wathi kubo: Ngiyagola inhlanzi. Bathi kuye: Lathi sizahamba lawe. Basebephuma bahle bangena emkhunjini g , kodwa ngalobobusuku kababambanga lutho h . Kwathi sekusemadabukakusa uJesu wema ekhunjini i ; kodwa abafundi babengazi ukuthi nguJesu j . Ngakho uJesu wathi kubo: Bantwana, lilokudla yini k ? Bamphendula bathi: Hatshi l . Wasesithi kubo: Phosani imbule ehlangothini lokunene lomkhumbi, njalo lizathola m . Basebephosa, njalo babengaselakho ukulidonsa ngenxa yobunengi benhlanzi. Ngakho lowomfundi uJesu ayemthanda wathi kuPetro n : YiNkosi. USimoni Petro, esezwile ukuthi yiNkosi, wagqoka isembatho o  (ngoba wayenqunu p ), waseziphosela olwandle. Kodwa abanye abafundi beza ngomkolo q , bedonsa imbule lenhlanzi, ngoba babengekhatshana lomhlabathi, kodwa kungaba zingalo ezingamakhulu amabili. Kwathi sebekhuphukele emhlabathini, babona umlilo wamalahle r  khona, lenhlanzi zibekwe phezu kwawo, lesinkwa s . 10 UJesu wathi kubo: Lethani ezinye zezinhlanzi elisanda kuzibamba t . 11 USimoni Petro wasekhwela, wahudulela imbule emhlabathini, ligcwele inhlanzi ezinkulu, ikhulu lamatshumi amahlanu lantathu; njalo lanxa zazinengi kangaka, imbule kalidabukanga u . 12 UJesu wathi kubo: Wozani v  lidle w . Kodwa kakho kubafundi owaba lesibindi sokumbuza ukuthi: Ungubani wena? besazi ukuthi yiNkosi. 13 UJesu wasesiza x , wathatha isinkwa, wabanika, lenhlanzi ngokufananayo y . 14 Lokhu sekungokwesithathu uJesu ebonakaliswa z  kubafundi, esevukile kwabafileyo aa .

Ukholo lukaPetro

15 Sebedlile ab , uJesu wathi kuSimoni Petro: Simoni kaJona ac , uyangithanda kulalaba yini ad ? Wathi kuye: Yebo Nkosi; wena uyazi ukuthi ngiyakuthanda. Wathi kuye: Phana amawundlu ami ukudla. 16 Wabuya wathi kuye ngokwesibili: Simoni kaJona, uyangithanda yini ae ? Wathi kuye: Yebo Nkosi, wena uyazi ukuthi ngiyakuthanda. Wathi kuye: Yelusa izimvu zami af . 17 Wathi kuye ngokwesithathu: Simoni kaJona, uyangithanda yini ag ? UPetro wadabuka ngoba wathi kuye ngokwesithathu: Uyangithanda yini ah ? Wasesithi kuye: Nkosi, wena uyakwazi konke; wena uyakwazi ukuthi ngiyakuthanda ai . UJesu wathi kuye: Phana izimvu zami ukudla. 18 Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kuwe aj : Usemutsha, wawuzibhinca, uhamba lapho othanda khona; kodwa nxa usumdala, uzakwelula izandla zakho, omunye abesekubopha, akuse lapho ongathandi khona ak . 19 Lalokhu wakutsho, etshengisa indlela yokufa al  ayezadumisa uNkulunkulu ngayo am . Esetshilo lokhu wathi kuye: Ngilandela an .

20 UPetro etshibilika wabona umfundi uJesu amthandayo elandela ao , yena futhi owayeyeme esifubeni sakhe ekudleni kwantambama wathi: Nkosi, ngubani ozakunikela ap ? 21 Kwathi uPetro embona wathi kuJesu: Nkosi, lo-ke? 22 UJesu wathi kuye: Uba ngithanda ukuthi ahlale aq  ngize ngifike, ulani lakho ar ? Ngilandela wena as . 23 Ngakho lelilizwi laphumela kubazalwane, ukuthi lowomfundi kayikufa; kanti uJesu katshongo kuye ukuthi kayikufa; kodwa wathi: Uba ngithanda ukuthi ahlale ngize ngifike, ulani lakho at ?

Isicino

24 Nguye lowomfundi ofakaza ngalezizinto, lozibhalileyo; njalo siyazi au  ukuthi ubufakazi bakhe buliqiniso av . 25 Njalo zikhona lezinye izinto ezinengi uJesu azenzayo, uba bezilotshiwe zonke ngazinye aw , ngicabanga ukuthi lomhlaba lawo ax  ubungebe lendawo yezingwalo ezilotshiweyo. Ameni ay .

Copyright information for Ndebele