a3.4,9. 7.50. 19.39.
bLuka 18.18. Luka 23.35. 24.20. 7.26,48. 12.42. Seb. 3.17. 4.5,8. 13.27.
c3.4,9. 7.50. 19.39.
d7.50. 19.39. 12.42.
e1.38.
f2.11,23. 5.36. 9.16,33. 14.10,11. Seb. 2.22.
gSeb. 10.38.
hMat. 19.28. Joha. 1.13. Gal. 6.15. Jak. 1.18. 1 Pet. 1.3,23. 1 Joha. 3.9. 5.18.
jGal. 4.9.
k4.11. 6.31. 8.33.
lSeb. 2.38. Efe. 5.26. Tit. 3.5. Heb. 10.22. Joha. 13.8.
mMark. 16.16.
nSeb. 2.38. Efe. 5.26. Tit. 3.5. Heb. 10.22. Joha. 13.8.
o1.13. 1 Kor. 15.50. Jobe 14.4.
q5.28.
rTshu. 11.5. 1 Kor. 2.11.
s6.52,60.
tLuka 2.46. Joha. 9.30. 11.28.
u3.32.
v3.32.
wZaga 30.4. Joha. 6.62. Seb. 2.34. 1 Kor. 15.47. Dute. 30.12. Joha. 3.31. 16.28. Efe. 4.9,10.
x6.38,42,51,58. 3.31.
y1.18. 7.34.
zNani 21.9.
aaLuka 24.7,26,44,46.
ab8.28. 12.32,34.
ac3.36.
ad3.36. 6.40,47.
aeRoma 5.8. 1 Joha. 4.9. 1 Joha. 4.16.
afRoma 8.32. Gen. 22.16.
ag3.18. 1.18. Heb. 11.17.
ah3.36.
ai10.36.
aj8.15. 12.47. 5.45. 8.11. 9.39.
akMat. 18.11.
al5.24.
amMark. 16.16.
an3.18. 1.18. Heb. 11.17.
ao1.4,9. 12.46.
ap1.5.
aq12.43. 2 Tim. 3.4. Joha. 5.35.
ar7.7.
asJobe 24.13,16,17. Roma 13.12. Efe. 5.13.
at5.29.
au8.9,46. 16.8. Efe. 5.11,13.
aw5.29.
ax2.23.
ay2.2.
az4.2.
baGen. 33.18. Josh. 15.32. 1 Sam. 9.4. Mat. 3.1.
bbGen. 33.18. Josh. 15.32. 1 Sam. 9.4. Mat. 3.1.
bcMat. 3.5,6.
bdMat. 4.12. 14.3. Mark. 6.17. Luka 3.20. Joha. 5.35.
be2.6.
bf1.38.
bg1.28. 10.40.
bh1.7,15,34. 3.32.
bj1 Kor. 4.7.
bkJak. 1.17.
bl1.20,27.
bmMal. 3.1. Mark. 1.2. Luka 1.17. Joha. 1.23.
bnMat. 25.1.
boHlu. 14.20. 2 Kor. 11.2. Mat. 9.15.
bpLuka 22.15.
bqJer. 7.34.
brMat. 3.11.
bs3.13. 1.15. 8.23.
bt3.3,7.
buRoma 9.5. Efe. 1.21. Fil. 2.9.
bv1 Kor. 15.47.
bw3.13. 1.15. 8.23.
bx1 Kor. 15.47.
byRoma 9.5. Efe. 1.21. Fil. 2.9.
bz3.11. 1.18. 8.38.
ca8.26. 15.15.
cb1.10,11. 3.19.
cc6.27.
cdRoma 3.4. 1 Joha. 5.10.
ce7.16.
cfIsa. 27.8. Hez. 4.16. Joha. 1.14,16.
cg5.20. Mat. 3.17.
chMat. 28.18.
ciHab. 2.4. Joha. 1.12. 6.40,47. 11.25. 20.31. 3.15,16,18. Roma 1.17.

John 3

UJesu ukhuluma loNikodima

Kwakukhona-ke umuntu wakubaFarisi, nguNikodima ibizo lakhe a , isikhulu samaJuda b ; lo weza kuJesu c  ebusuku d , wathi kuye: Rabi* e , siyazi ukuthi ungumfundisi ovela kuNkulunkulu; ngoba kakho ongenza lezizibonakaliso ozenzayo wena f , uba uNkulunkulu engelaye g . UJesu waphendula wathi kuye: Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kuwe: Ngaphandle kokuthi umuntu azalwe h  ngokutsha
 ngokutsha: kumbe,  ngokwaphezulu.
,
j , angewubone umbuso kaNkulunkulu.
UNikodima wathi kuye: Umuntu angazalwa njani esemdala? Angangena yini ngokwesibili esiswini sikanina azalwe k ? UJesu waphendula wathi: Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kuwe: Uba umuntu engazalwanga ngamanzi l, m  langoMoya n , angengene embusweni kaNkulunkulu. Lokho okuzelwe yinyama kuyinyama; lalokho okuzelwe nguMoya kungumoya o . Ungamangali ukuthi ngithe kuwe: Kufanele ukuthi lizalwe ngokutsha
 ngokutsha: kumbe,  ngokwaphezulu.
,
q .
Umoya uphephethela lapho othanda khona, uyawuzwa umdumo wawo, kodwa kawazi lapho ovela khona lalapho oya khona; unjalo wonke ozelwe nguMoya r . UNikodima waphendula wathi kuye: Lezizinto zingenzeka njani s ? 10 UJesu waphendula wathi kuye: Wena ungumfundisi wakoIsrayeli, kodwa kawuzazi lezizinto yini t ? 11 Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kuwe: Sikhuluma esikwaziyo, sifakaze esikubonileyo u ; kodwa kalibemukeli ubufakazi bethu v . 12 Nxa ngilitshelile izinto zomhlaba njalo lingakholwa, lizakholwa njani, uba ngilitshela izinto zezulwini? 13 Njalo kakho owake wenyukela ezulwini w , ngaphandle kowehla ezulwini, iNdodana yomuntu x  esezulwini y . 14 Futhi njengoba uMozisi waphakamisa inyoka enkangala z , ngokunjalo iNdodana yomuntu aa  imele ukuphakanyiswa ab ; 15 ukuze wonke okholwa kuyo angabhubhi ac , kodwa abe lempilo elaphakade ad . 16 Ngoba uNkulunkulu wawuthanda umhlaba ngokunjalo ae , ngakho wanika af  iNdodana yakhe ezelwe yodwa ag , ukuze wonke okholwa kuyo angabhubhi, kodwa abe lempilo elaphakade ah . 17 Ngoba uNkulunkulu kayithumanga iNdodana yakhe emhlabeni ai  ukuthi iwulahle umhlaba aj , kodwa ukuze umhlaba usindiswe ngayo ak . 18 Okholwa kiyo kalahlwa al ; kodwa ongakholwayo uselahliwe am , ngoba engakholwanga ebizweni leNdodana kaNkulunkulu ezelwe yodwa an . 19 Ukulahlwa kuyilokhu, ukuthi ukukhanya kufikile emhlabeni ao , kodwa abantu bathanda ubumnyama ap  kulokukhanya aq ; ngoba imisebenzi yabo yayimibi ar . 20 Ngoba wonke as  owenza okubi uzonda ukukhanya, njalo kezi ekukhanyeni at , ukuze imisebenzi yakhe ingasolwa au,
 ukusolwa: kumbe,  ukubonwa.
.
21 Kodwa owenza iqiniso uyeza ekukhanyeni, ukuze imisebenzi yakhe ibonakale, ukuthi yenziwe kuNkulunkulu aw .

Ubufakazi bokucina bukaJohane

22 Emva kwalezizinto uJesu weza elizweni leJudiya ax  labafundi bakhe ay ; njalo wahlala khona kanye labo njalo wabhabhathiza az .

23 UJohane laye wayebhabhathiza eEnoni ba  eduze leSalima bb , ngoba kwakulamanzi amanengi khona; njalo babesiza bebhabhathizwa bc . 24 Ngoba uJohane wayengakaphoselwa entolongweni bd .

25 Kwasekusiba khona ukuphikisana phakathi kwabafundi bakaJohane lamaJuda ngokuhlambulula be . 26 Basebesiza kuJohane bathi kuye: Rabi bf , lowo owawulaye ngaphetsheya kweJordani bg , owamfakazelayo bh , khangela yena uyabhabhathiza, njalo bayeza kuye bonke. 27 UJohane waphendula wathi: Umuntu angemukele
 ukwemukela: kumbe,  ukuzithathela.
ulutho bj , ngaphandle kokuthi alunikwe luvela ezulwini bk .
28 Lina ngokwenu liyangifakazela ukuthi ngathi: Kangisuye uKristu mina bl , kodwa ukuthi ngithunyiwe ngaphambi kwakhe bm . 29 Olomakoti ungumyeni bn ; kodwa umngane womyeni, esimiyo simuzwa bo , sithokoza ngentokozo bp  ngelizwi lomyeni bq ; ngakho lintokozo yami isiphelele. 30 Umele ukukhula yena, kodwa mina nginciphe br .

Ovela ezulwini

31 Ovela bs  phezulu bt  uphezu kwakho konke bu . Ovela emhlabeni, ungowomhlaba, njalo ukhuluma okomhlaba bv ; ovela bw  ezulwini bx  uphezu kwakho konke by . 32 Lalokho akubonileyo bz  lakuzwileyo ca , ufakaza khona; kodwa kakho owemukela ubufakazi bakhe cb . 33 Owemukele ubufakazi bakhe uphawulile cc  ukuthi uNkulunkulu uqinisile cd . 34 Ngoba lowo uNkulunkulu amthumileyo, ukhuluma amazwi kaNkulunkulu ce ; ngoba uNkulunkulu umnika uMoya kungeyisikho ngesilinganiso cf . 35 UYise uyayithanda iNdodana cg , njalo unikele izinto zonke esandleni sayo ch . 36 Yena okholwa eNdodaneni ulempilo elaphakade; kodwa yena ongakholwayo eNdodaneni, kayikubona impilo, kodwa ulaka lukaNkulunkulu luhlezi phezu kwakhe ci .

Copyright information for Ndebele