a3.22,26.
b1 Kor. 1.14-17.
c3.22. 7.1. 4.47,54.
d2.11,12.
eLuka 17.11.
f1 Kho. 16.24.
gJosh. 17.7. Seb. 7.16.
hGen. 33.19. 48.22. Josh. 24.32. Joha. 4.12.
iLuka 11.6.
j2 Kho. 7.7,10. Mark. 4.36.
k19.14. 1.39.
l4.5,39.
mLuka 9.53. Mat. 10.5. Seb. 10.28.
n7.38,39. Jer. 2.13. Zek. 14.8. Isa. 12.3. 44.3. Hez. 36.25. Zek. 13.1.
o6.35,51,58. 7.37.
p6.54.
q6.34.
r16.8.
s6.14.
tHlu. 9.7. Gen. 12.6,7. 13.4. 33.18,20. Dute. 11.29. Josh. 8.33.
uDute. 12.5.
v5.25.
w4.12,20.
xMal. 1.11. 1 Tim. 2.8.
y2 Kho. 17.28-34.
zGen. 49.10. Isa. 2.3. Roma 3.1,2. 9.4,5.
aa5.25.
abFil. 3.3. Juda 1.20.
acHlab. 145.18.
adLuka 19.10.
ae2 Kor. 3.17.
afFil. 3.3. Juda 1.20.
agHlab. 145.18.
ah1.41.
aiDute. 18.18. Joha. 4.29,39.
aj16.13,14,15.
ak9.37. 4.42.
al4.17,18,25.
amMat. 12.23. Joha. 4.33.
an1.38.
ao4.6,8.
ap4.11,15. 2.20. 3.4. 6.34,42,52.
aqJobe 23.12.
ar5.30. 6.38.
as5.36. 17.4. 19.30.
atLuka 6.20.
auLuka 21.21.
avMat. 9.37. Luka 10.2. Joha. 4.40.
aw1 Kor. 9.17,18.
axMark. 4.14.
ay4.38.
azJobe 31.8.
ba4.38.
bbJosh. 24.13.
bcSeb. 8.5,17,25.
bd4.5,8.
be4.29.
bf1.38.
bg1.38.
bh1 Joha. 4.14. 1 Tim. 4.10.
bi4.40.
bjMat. 4.12,13.
bkMat. 13.57. Joha. 4.1,3.
blLuka 9.53.
bm2.23. 3.2.
bnDute. 16.16.
bo2.1.
bp2.9.
bqLuka 4.23.
br4.3.
bs2.12. 4.49,51. 4.46.
btMat. 12.38. Joha. 4.42,44. 12.37.
buMat. 24.24. Mark. 13.22. Seb. 4.30. 5.12. 14.3. 15.12. Roma 15.19. 2 Kor. 12.12. Heb. 2.4. Joha. 20.30. Seb. 2.19,22,43. 6.8. 7.36. 2 Thes.2.9.
bvMat. 24.24. Mark. 13.22. Seb. 4.30. 5.12. 14.3. 15.12. Roma 15.19. 2 Kor. 12.12. Heb. 2.4. Joha. 20.30. Seb. 2.19,22,43. 6.8. 7.36. 2 Thes. 2.9.
bw2.12. 4.49,51. 4.46.
bxMark. 5.35. Luka 8.49. Joha. 11.21,22,32.
by2.12. 4.49,51. 4.46.
bz1.39.
ca2.11. 4.45,46.
cb4.3.

John 4

UJesu ukhuluma lowesifazana weSamariya

Kwathi-ke iNkosi isisazi ukuthi abaFarisi sebezwile ukuthi uJesu wenza wabhabhathiza abafundi abanengi kuloJohane a , lanxa uJesu ngokwakhe wayengabhabhathizi, kodwa abafundi bakhe b , wasuka eJudiya c , wasuka waya futhi eGalili d .

Kodwa kwakumele e  ukuthi adabule eSamariya f . Wafika-ke emzini weSamariya okuthiwa yiSikari g , eduze lesiqinti uJakobe asinika indodana yakhe uJosefa h ; lomthombo kaJakobe wawulapho. Ngakho uJesu ekhathele ngohambo i  wahlala ngokunjalo emthonjeni j . Kwakungaba lihola lesithupha* k . Kwafika owesifazana evela eSamariya ukuzakukha amanzi; uJesu wathi kuye: Nginathisa (ngoba abafundi bakhe babehambile baya emzini, ukuze bathenge ukudla l ). Ngakho owesifazana umSamariya wathi kuye: Kungani wena ungumJuda ucela ukunatha kimi, owesifazana ongumSamariya? Ngoba amaJuda awalabudlelwano lamaSamariya m . 10 UJesu waphendula wathi kuye: Aluba ubusazi isipho sikaNkulunkulu, lokuthi ungubani othi kuwe: Nginathisa; ubuzacela kuye, njalo ubezakunika amanzi aphilayo n . 11 Owesifazana wathi kuye: Nkosi, kawulalutho lokukha, lomgodi uyatshona; uwathethe ngaphi pho amanzi aphilayo? 12 Wena umkhulu yini kulobaba wethu uJakobe, owasinika umgodi, wanatha kuwo yena, labantwana bakhe, lemihlambi yakhe? 13 UJesu waphendula wathi kuye: Wonke onatha lamanzi, uzakoma futhi; 14 kodwa loba ngubani onatha amanzi mina engizamnika wona, kasoze ome kuze kube laphakade o ; kodwa amanzi engizamnika wona azakuba ngumthombo wamanzi phakathi kwakhe ogobhozela empilweni elaphakade p . 15 Owesifazana wathi kuye: Nkosi, ngipha lawomanzi, ukuze ngingomi, ngingabe ngiseza lapha ukukha q . 16 UJesu wathi kuye: Hamba, ubize umkakho, uze lapha r . 17 Owesifazana waphendula wathi: Kangilandoda. UJesu wathi kuye: Utsho kuhle ukuthi: Kangilandoda; 18 ngoba usuke waba lamadoda amahlanu, le olayo khathesi kayisiyo indoda yakho; lokhu ukutsho uqinisile. 19 Owesifazana wathi kuye: Nkosi, ngiyabona ukuthi wena ungumprofethi s . 20 Obaba bethu babekhonza kulintaba t ; kodwa lina lithi iseJerusalema indawo lapho okufanele umuntu akhonze khona u . 21 UJesu wathi kuye: Mama, kholwa kimi, ukuthi ihola liyeza v , lapho elizakhonza uBaba w  kungeyisikho kulintaba, kumbe eJerusalema x . 22 Lina likhonza elingakwaziyo y ; thina sikhonza esikwaziyo; ngoba usindiso luvela kumaJuda z . 23 Kodwa ihola liyeza njalo seliyilo aa , lapho abakhonzi abaqotho bazakhonza uBaba ngomoya ab  langeqiniso ac ; ngoba-ke uBaba udinga abanjalo abamkhonzayo ad . 24 UNkulunkulu unguMoya ae ; lalabo abamkhonzayo, bafanele ukukhonza ngomoya af  langeqiniso ag . 25 Owesifazana wathi kuye: Ngiyazi ukuthi uMesiya uyeza okuthiwa nguKristu ah ; nxa lo esefikile ai , uzasitshela konke aj . 26 UJesu wathi kuye: Mina nginguye, okhuluma lawe ak .

27 Kwathi ngalesosikhathi bafika abafundi bakhe, bamangala ukuthi wayekhuluma lowesifazana; kodwa kakho owathi: Udingani? Kumbe: Ukhulumani laye? 28 Ngakho owesifazana wasetshiya inkonxa yakhe, wasesuka waya emzini, wathi ebantwini: 29 Wozani, libone umuntu, ongitshele konke engakwenzayo al ; kambe kayisuye yini uKristu lo am ? 30 Ngakho baphuma emzini, beza kuye.

31 Kusenjalo abafundi bamncenga besithi: Rabi* an , dlana ao . 32 Kodwa wathi kubo: Mina ngilokudla engikudlayo lina elingakwaziyo. 33 Basebekhulumisana abafundi besithi: Kambe ukhona omlethele ukudla ap ? 34 UJesu wathi kubo: Ukudla kwami aq  kuyikuthi ngenze intando yongithumileyo ar , lokuthi ngiqede umsebenzi wakhe as . 35 Kalitsho yini ukuthi: Kuseselenyanga ezine ukuthi kufike ukuvuna? Khangelani, ngithi kini: Phakamisani amehlo enu at , libone amasimu au , ngoba asehle emhlophe elungele isivuno av . 36 Njalo ovunayo wemukela umvuzo aw , njalo abuthe isithelo empilweni elaphakade; ukuze bobabili ohlanyelayo ax  lovunayo bathokoze bendawonye ay . 37 Ngoba kulokhu ilizwi liqinisile elokuthi: Omunye ngohlanyelayo, lomunye ngovunayo az . 38 Mina ngalithuma ukuvuna ba  lokho elingakusebenzelanga; bb  abanye basebenzile, lina-ke selingenile emsebenzini wabo bc .

39 Njalo amaSamariya amanengi akulowomuzi akholwa kuye ngenxa yelizwi lowesifazana bd , elafakaza lisithi: Ungitshele konke engikwenzileyo be . 40 Kwathi esefikile kuye amaSamariya, amncenga ukuthi ahlale lawo bf ; wasehlala khona insuku ezimbili bg . 41 Abanengi bengezelelwa bakholwa ngenxa yelizwi lakhe. 42 Basebesithi kowesifazana: Kasisakholwa ngenxa yokutsho kwakho; ngoba sesizizwele thina, siyazi ukuthi oqotho lo unguMsindisi womhlaba, uKristu bh .

Ukusiliswa kwendodana yenduna eKapenawume

43 Kwathi emva kwensuku ezimbili wasuka lapho bi , waya eGalili bj ; 44 ngoba uJesu ngokwakhe wafakaza ukuthi umprofethi kaladumo elizweni lakibo bk . 45 Wathi esefikile eGalili, amaGalili amemukela bl , ebonile konke akwenzayo eJerusalema emkhosini bm ; ngoba lawo ayeyile emkhosini bn .

46 UJesu wafika-ke futhi eKana yeGalili bo , lapho enza khona amanzi aba liwayini bp . Kwakukhona othile owesikhosini, ondodana yakhe yayigula eKapenawume bq . 47 Esezwile ukuthi uJesu usefikile eGalili evela eJudiya br , waya kuye, wamncenga ukuthi ehle, asilise indodana yakhe bs , ngoba yayisizaphela. 48 Ngakho uJesu wathi kuye: Ngaphandle kokuthi bt  libone izibonakaliso bu  lezimangaliso bv , kalisoze likholwe. 49 Owesikhosini wathi kuye: Nkosi, yehla bw  engakafi umntanami bx . 50 UJesu wathi kuye: Hamba; indodana yakho iyaphila. Umuntu wasekholwa ilizwi uJesu alikhuluma laye, wasuka wahamba. 51 Kwathi esesehla by , inceku zakhe zamhlangabeza, zabika zathi: Umntanakho uyaphila. 52 Wasezibuza ihola aqale ngalo ukuba ngcono. Zasezisithi kuye: Izolo ngehola lesikhombisa uqhuqho lumyekele bz . 53 Ngakho uyise wazi ukuthi kwakungalelohola uJesu athi ngalo kuye: Indodana yakho iyaphila; wasekholwa yena lendlu yakhe yonke. 54 UJesu waphinda wakwenza lokhu kwaba yisibonakaliso sesibili ca , efikile eGalili evela eJudiya cb .

Copyright information for Ndebele