aLevi 23.2-44. Dute. 16.1-17. Joha. 2.13.
bLuka 2.4.
cSeb. 21.40.
dMat. 12.10. Luka 6.6,8.
eSeb. 12.7.
fMark. 2.11. Mat. 9.6. Luka 5.24.
g9.14.
h5.15,16,18. 1.19. 2.18,20. 6.41,52. 7.1,11,13,15,35. 8.22.
iEks. 20.10. Neh. 13.19. Jer.17.21,22. Mat. 12.2. Mark. 2.24. 3.4. Luka 6.2. 13.14.
j8.11.
kMat. 12.45. Ezra 9.14.
l5.15,16,18. 1.19. 2.18,20. 6.41,52. 7.1,11,13,15,35. 8.22.
m5.15,16,18. 1.19. 2.18,20. 6.41,52. 7.1,11,13,15,35. 8.22.
n5.16. 7.19.
o5.18. 7.23. Mat.12.14.
pHlu. 18.14.
qMat. 11.12. Joha. 2.10. 16.24.
r9.4. 14.10.
s15,16,18. 1.19. 2.18,20. 6.41,52. 7.1,11,13,15,35. 8.22.
t5.16. 7.19.
u5.18. 7.23. Mat.12.14.
vMat. 26.66.
w1.41. 5.43.
x10.33. 19.7. Fil. 2.6.
yHlu. 18.14.
z5.30. 8.28. 14.10. 8.16,38. 11.51. 12.49. 10.30.
aa3.35.
ab4.12. Mark. 13.32. Luka 2.52. Seb. 1.7.
acRoma 4.17. 8.11. Ephes. 2.5. Kol. 2.13. Dute. 32.39.
ad1 Kor. 15.45. Joha.11.25,26.
ae5.27. Seb.10.42. 17.31. 1 Pet. 4.5. Mat. 28.18.
af5.27. 9.39.
ag8.49.
ahLuka 10.16. 1 Joha. 2.23.
ai12.44. 3.18. 8.51. 20.31. 1 Joha. 5.10.
aj1 Joha. 3.14.
ak4.23. 5.28. 4.21. 16.2,32.
al5.28. Efe. 5.14.
am11.43.
an6.57. 1.4.
ao5.22.
ap1.12. Mat. 28.18.
aq5.22.
arDan. 7.13,14.
as3.7.
at5.28. Efe. 5.14.
au1 Kor. 15.52. 1 Thes. 4.16.
avDan. 12.2.
aw3.20.
axMat. 16.27.
ay3.20.
az5.19.
baMat. 26.39. Joha. 6.38.
bb4.34.
bc8.14,54. 18.21.
bd5.37.
be7.28,29. 8.55.
bf1.19.
bg1.7,15.
bh1 Joha. 5.9.
bi1.8.
bj3.24.
bk2 Pet. 1.19.
blMat.13.20. Joha.3.19.
bm1 Joha. 5.9.
bn10.25,38. 14.11. 15.24. 3.2.
bo4.34.
bp17.3.
bq17.3.
brMat. 3.17. 17.5. Joha. 8.18. 6.27.
bsDute. 4.12.
bt1.18.
bu1 Joha. 4.13,14. 5.10.
bvLuka 16.29. Joha. 5.45,46.
bwLuka 24.27. Joha. 1.45.
bx1.11. 3.19. 7.17.
by7.18. 8.50,54. 5.34. 1 Thes. 2.6.
bzMat. 25.24.
caDute. 6.5.
cb7.28.
ccMat. 24.5. 2 Thes. 2.3,4,8,10.
cd12.43.
ceRoma 2.29.
cf17.3.
cg3.17. 8.15.
chDute. 31.21. Joha. 7.19. Roma 2.12.
ciRoma 2.17.
cjLuka 24.27.
ck2 Tim. 3.15.
clLuka 16.31.

John 5

UJesu usilisa isigulane eBethesda

Emva kwalezizinto kwaba khona umkhosi wamaJuda a ; uJesu wasesenyukela eJerusalema b .

Kwakukhona-ke lapho eJerusalema eduze lesango lezimvu ichibi, elithiwa ngesiHebheru iBethesda, lilamakhulusi amahlanu c . Kwakulele kuwo ixuku elikhulu labagulayo, eleziphofu, eleziqhuli, elabatshwabheneyo d , belindele ukuzanyanzanyiswa kwamanzi. Ngoba ingilosi yayisehlela echibini ngezikhathi ezithile e , izamazamise amanzi; kuthi lowo ongene kuqala emva kokuzanyazanyiswa kwamanzi, asiliswe, loba yisiphi isifo ebesimbambile. Njalo kwakukhona lapho umuntu othile owayelesifo okweminyaka engamatshumi amathathu leyisificaminwembili. Kwathi uJesu embona elele, esazi ukuthi ulesikhathi eside enjalo, wathi kuye: Uyafuna ukuba uphile yini? Ogulayo wamphendula wathi: Nkosi, kangilamuntu wokungifaka echibini, nxa amanzi ezanyazanyiswa; kuthi nxa ngizayo mina, kwehle omunye phambi kwami. UJesu wathi kuye: Sukuma, uthathe icansi lakho, uhambe f . Lowomuntu wahle waphila, wathatha icansi lakhe wahamba.

Njalo kwakulisabatha mhlalokho g .
10 Ngakho amaJuda athi kosilisiweyo: Kulisabatha h ; ngakho kawuvunyelwa ukuthwala icansi i . 11 Wawaphendula wathi: Ongiphilisileyo, yena uthe kimi: Thatha icansi lakho uhambe. 12 Ngakho ambuza: Ngubani umuntu othe kuwe: Thatha icansi lakho uhambe? 13 Kodwa osilisiweyo wayengamazi ukuthi ungubani; ngoba uJesu wayesesithele, ngoba kukhona ixuku kuleyondawo. 14 Emva kwalezizinto uJesu wamfica ethempelini, wasesithi kuye: Khangela usuphilile; ungabe usona futhi j , hlezi kwehle kuwe okunye okukhulu kulalokhu k . 15 Umuntu wasuka, watshela amaJuda ukuthi nguJesu owayemenze waphila l . 16 Njalo ngenxa yalokhu amaJuda amzingela uJesu m , asedinga ukumbulala n , ngoba wenza lezizinto ngesabatha o .

17 Kodwa uJesu wawaphendula wathi p : UBaba uyasebenza kuze kube lamuhla q , lami ngiyasebenza r . 18 Ngenxa yalokhu-ke amaJuda s  adinga kakhulu ukumbulala t , ngoba wayengephulanga isabatha kuphela u , kodwa wabuya wathi uNkulunkulu v  unguYise wakhe w , ezenza olingana loNkulunkulu x .

UJesu uyiNdodana kaNkulunkulu

19 UJesu wasephendula wathi kubo y : Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kini: INdodana ingenze lutho ngokwayo, ngaphandle kwalokho ebona uYise ekwenza; ngoba loba yini yena ayenzayo, leNdodana iyenza lezizinto ngokunjalo z . 20 Ngoba uYise uyayithanda iNdodana, uyayitshengisa konke akwenzayo yena aa ; njalo uzayitshengisa imisebenzi emikhulu kulale, ukuze lina limangale ab . 21 Ngoba njengalokhu uYise evusa abafileyo abaphilise ac , kunjalo-ke leNdodana iyabaphilisa labo ethanda ad  ukubaphilisa. 22 Ngoba loYise kahluleli muntu, kodwa unike iNdodana konke ae  ukwahlulela af ; 23 ukuze bonke badumise iNdodana, njengalokhu bedumisa uYise ag . Ongayidumisiyo iNdodana, kamdumisi uYise oyithumileyo ah .

24 Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kini: Olizwayo ilizwi lami, akholwe kuye ongithumileyo, ulempilo elaphakade; njalo kangeni ekulahlweni ai , kodwa usedlule ekufeni waya empilweni aj . 25 Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kini: Ihola liyeza njalo selikhona ak , lapho abafileyo bezalizwa al  ilizwi leNdodana kaNkulunkulu, lalabo abalizwileyo bazaphila am . 26 Njengoba uYise elempilo ngokwakhe, kunjalo uyinikile layo iNdodana ukuthi ibe lempilo ngokwayo an ; 27 njalo uyiphile ao  amandla ap  lawokwahlulela aq , ngoba iyiNdodana yomuntu ar . 28 Lingamangali ngalokhu as ; ngoba ihola liyeza, lapho bonke abasemangcwabeni bazalizwa ilizwi layo at , 29 babesebephuma au , labo abenze av  okulungileyo aw , ekuvukeni kwempilo; lalabo abenze okubi, ekuvukeni kokulahlwa ax, ay .

Abafakazi bakaJesu

30 Mina ngingenze lutho ngokwami az ; njengokuzwa kwami, ngiyahlulela; njalo ukwahlulela kwami kulungile; ngoba kangidingi intando yami ba , kodwa intando kaBaba ongithumileyo bb .

31 Aluba ngizifakazela mina, ubufakazi bami abusiloqiniso bc . 32 Ukhona omunye ongifakazelayo mina bd , njalo ngiyazi ukuthi ubufakazi abufakaza ngami buliqiniso be . 33 Lina lathumela kuJohane bf , walifakazela iqiniso bg . 34 Kodwa mina kangibemukeli ubufakazi obuvela emuntwini, kodwa ngitsho lezizinto ukuze lina lisindiswe bh . 35 Yena wayeyisibane bi  esivuthayo bj  lesikhanyayo bk , lani lavuma ukuthokoza okwesikhatshana ekukhanyeni kwakhe bl .

36 Kodwa mina ngilobufakazi obukhulu kulobukaJohane bm ; ngoba imisebenzi bn  uBaba anginike yona ukuze ngiyiqede, yonale imisebenzi mina engiyenzayo bo , iyangifakazela ukuthi uBaba ungithumile bp . 37 Laye uBaba ongithumileyo bq , yena ungifakazele br . Kalikaze lilizwe ilizwi lakhe lanini bs , lesimo sakhe kalikaze lisibone bt , 38 njalo kalilalizwi lakhe elihlala phakathi kwenu, ngoba amthumileyo yena, lowo lina kalimkholwa bu . 39 Hlolani imibhalo, ngoba lina licabanga ukuthi lilempilo elaphakade kiyo bv , njalo yiyo engifakazelayo bw ; 40 kodwa kalivumi ukuza kimi, ukuze libe lempilo bx .

41 Angemukeli udumo ebantwini by ; 42 kodwa ngiyalazi lina bz , ukuthi kalilalo uthando lukaNkulunkulu phakathi kwenu ca . 43 Mina ngizile ebizweni likaBaba, kodwa kalingemukeli cb ; uba omunye esiza ngelakhe ibizo, lizamemukela yena cc . 44 Lingakholwa njani lina, nxa lisemukela udumo omunye komunye cd , kodwa lingaludingi udumo oluvela kuNkulunkulu ce  oyedwa cf ?

45 Lingacabangi ukuthi mina ngizalimangalela kuBaba cg ; ukhona olimangalelayo, uMozisi ch , elithemba kuye lina ci . 46 Ngoba uba belikholwa uMozisi, belizakholwa mina; ngoba yena wabhala ngami cj . 47 Kodwa uba lingakholwa imibhalo yakhe ck , lizakholwa njani amazwi ami cl ?

Copyright information for Ndebele