aMat. 14.13-21. Mark. 6.32-44. Luka 9.10-17.
bMat. 4.18.
c21.1.
dMark. 1.45.
e6.15. Mark. 6.31,32.
f2.2.
g2.13.
hLuka 6.20.
i1.44.
jLuka 10.25. Joha. 8.6.
kMark. 6.37.
l1.40,44.
m6.11. 21.9,10,13.
n6.4. Jow. 2.23.
oMat. 14.21.
p6.23. Mat. 15.36.
q6.11. 21.9,10,13.
rMat. 16.9.
sMat. 21.11,46. Luka 7.16. 9.19. 24.19. Joha. 1.21. 4.19. 7.40. 9.17.
t11.27. Mat. 11.3. Mat. 14.33.
uMat. 14.22-33. Mark. 6.45-51.
v18.36. 11.48.
wMat. 14.23. Mark. 6.46. Joha. 6.3.
xMat. 14.22,24. Mark. 3.9.
yMark. 6.45.
zMat. 14.24. Mark. 6.47.
aa11.18.
abMat. 14.32. Mark. 6.51. Joha. 6.17.
ac6.1.
adMark. 3.9. 4.36. Joha. 21.8.
aeMark. 3.9. 4.36. Joha. 21.8.
afMark. 3.9. 4.36. Joha. 21.8.
ag6.11.
ahMat. 14.34.
ai6.24,59.
aj1.38.
akLuka 10.40-42.
al4.14. 6.35,54,58.
am4.14. 6.35,54,58.
anMat. 3.17. 17.5. Mark. 1.11. 9.7. Luka 3.22. 9.35. Joha. 1.33. 5.37. 8.18. Seb. 2.22. 2 Pet. 1.17.
ao3.33. Roma 15.28. 2 Kor. 1.22. Efe. 1.13. 4.30. Isam. 7.3-8. Roma 4.11. 1 Kor. 9.2. 2 Tim. 2.19. Isam. 9.4. Jobe 33.16.
apJer. 48.10. 1 Kor. 15.58.
aqJer. 48.10. 1 Kor. 15.58.
ar1 Joha. 3.23.
asMat. 12.38.
atEks. 16.15. Nani 11.7-9.
auNeh. 9.15. Hlab. 78.24,25. 105.40. 1 Kor. 10.3.
av6.50.
aw4.15.
ax6.48,58.
ay6.51. 4.10.
az4.14. 7.37.
ba6.26. 10.26.
bb6.39. 17.2. 6.45. 10.29. 17.6,9,24.
bc10.28.
bd6.42,51,58. 3.13.
be5.30.
bf5.30.
bg6.39. 17.2. 6.45. 10.29. 17.6,9,24.
bh18.9. 17.12.
bi6.40,44,54. 11.25.
bj12.45. 14.17.
bk6.47. 3.15,16.
bl6.54.
bm6.52. 5.10.
bn6.35,38.
boLuka 4.22. Joha. 1.45. Mat. 13.55. Luka 3.23.
bp6.42,51,58. 3.13.
bqHos. 11.4. Joha. 6.65. 12.32.
br6.40,44,54. 11.25.
bsMark. 1.2. Seb. 13.40.
btIsa. 54.13. 1 Thes. 4.9.
buJer. 31.34. Mika 4.2. Joha. 6.37.
bv1.18.
bwMat. 11.27.
bx7.29. 9.16,33.
by6.40. 3.36.
bz6.33.
ca6.31,58.
cb6.33.
cc6.51. 11.26.
cd6.35.
ce3.13.
cf6.58.
cgHeb. 10.5,10. Joha. 6.53.
chLuka 22.19.
ci6.41.
cj7.43.
ck3.9. 6.60.
clMat. 26.26-28. Mark. 14.22-24. Luka 22.19,20. 1 Kor. 11.23-27.
cmGen. 9.4.
cnMat. 26.26-28. Mark. 14.22-24. Luka 22.19,20. 1 Kor. 11.23-27.
co6.27,40. 4.14.
cp6.39.
cq15.5. 1 Joha. 3.24. 4.15,16.
cr5.26.
cs6.51,53,58.
ct6.33,48,51.
cu6.38.
cv6.31,49.
cw6.58.
cx6.24.
cy6.66.
czJuda 1.15.
da6.52.
db2.25.
dcMat. 11.6.
ddMat. 24.48.
deMark. 16.19. Luka 24.51. Seb. 1.9. Efe. 4.8.
df3.13.
dg2 Kor. 3.6.
dh6.53,68.
di6.53,68.
dj6.66.
dk2.25.
dl6.66.
dm6.71. 13.11.
dn6.44.
do6.60,64.
dp6.70,71. 2.2.
dqMat. 16.16. Mark. 8.29. Luka 9.20. Joha. 1.49. 11.27.
dr6.63. 17.8. Seb. 5.20.
dsMat. 14.33.
dtMat. 26.63.
duLuka 6.13. Joha. 13.18. 15.16,19.
dv6.70,71. 2.2.
dw13.2,27. 17.12.
dx12.4. 13.2,26.
dy6.70,71. 2.2.

John 6

UJesu usuthisa amadoda azinkulungwane ezinhlanu

Emva kwalezizinto uJesu wasuka waya a  ngaphetsheya kolwandle lweGalili b , lweTiberiyasi c . Laselimlandela ixuku elikhulu, ngoba babebone izibonakaliso zakhe azenza kulabo abagulayo d . UJesu wasesenyukela entabeni e , wahlala phansi khona labafundi bakhe f . Iphasika, umkhosi wamaJuda, laselisondele g .

Kwathi uJesu ephakamisa amehlo, wasebona ixuku elikhulu lisiza kuye h , wathi kuFiliphu i : Sizathenga ngaphi izinkwa, ukuze laba badle? Njalo watsho lokhu emhlola, ngoba yena wayekwazi azakwenza j . UFiliphu wamphendula wathi: Izinkwa zabodenariyo* abangamakhulu amabili zingebanele, ukuthi wonke ngamunye wabo azuze ingcosana k . Omunye wabafundi bakhe, uAndreya umfowabo kaSimoni Petro l , wathi kuye: Kukhona umfanyana lapha, olezinkwa ezinhlanu zebhali* lenhlanzana ezimbili m ; kodwa ziyini kwabanengi kangaka? 10 Kodwa uJesu wathi: Hlalisani abantu phansi. Kwakukhona utshani obunengi kuleyondawo n . Ngakho amadoda ahlala phansi inani lawo lalingaba zinkulungwane ezinhlanu o . 11 UJesu wasezithatha izinkwa, esebongile wazinika abafundi p , labafundi kulabo ababehlezi phansi; ngokunjalo lenhlanzana ngangokufuna kwabo q . 12 Bathi sebesuthi, wathi kubafundi bakhe: Buthani imvuthu eziseleyo, ukuze kungachitheki lutho. 13 Basebebutha, bagcwalisa izitsha ezilitshumi lambili ngemvuthu zezinkwa ezinhlanu zebhali, ezasalayo kulabo abadlayo r . 14 Kwathi lababantu bebona isimangaliso asenzileyo uJesu, bathi: Ngeqiniso lo nguye umProfethi s  omele ukuza emhlabeni t . 15 Kwathi uJesu esazi ukuthi bazakuza bambambe ngamandla u , ukumbeka abe yinkosi v , wamonyukela futhi entabeni yena eyedwa w .

UJesu uhamba phezu kolwandle

16 Sekuhlwile, abafundi bakhe behlela elwandle, 17 sebengenile emkhunjini x , beza ngaphetsheya kolwandle ukuya eKapenawume y . Kwasekumnyama, uJesu wayengafikanga kubo. 18 Lwaseluvuka ulwandle ngoba umoya olamandla wawuvunguza. 19 Sebegwedlile amastadiyu* angaba ngamatshumi amabili lanhlanu z  kumbe amatshumi amathathu aa , babona uJesu ehamba phezu kolwandle, esondela emkhunjini; basebesethuka. 20 Kodwa wathi kubo: Yimi, lingesabi. 21 Basebevuma ukumemukela emkhunjini; njalo wahle wafika umkhumbi elizweni ababesiya kilo ab .

Abantu bacela isibonakaliso kuJesu. Isinkwa sempilo

22 Kusisa ixuku elalimi ngaphetsheya kolwandle ac , libona ukuthi kwakungela lamunye umkolo lapho ad  ngaphandle kwalowo ababengene kuwo abafundi bakhe, lokuthi uJesu wayengangenanga emkolweni labafundi bakhe ae , kodwa abafundi bakhe babehambe bodwa, 23 kodwa imikolo evela eTiberiyasi af  yafika eduze lendawo lapho ababedle khona isinkwa, emva kokuthi iNkosi isibongile ag ; 24 ngakho ixuku selibonile ukuthi uJesu wayengekho lapho loba abafundi bakhe, bangena labo emikhunjini, bafika eKapenawume ah , bedinga uJesu. 25 Bathi sebemtholile ngaphetsheya kolwandle ai , bathi kuye: Rabi* aj , ufike nini lapha?

26 UJesu wabaphendula wathi: Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kini: Liyangidinga, kungeyisikho ukuthi labona izibonakaliso, kodwa ngoba ladla izinkwa lasutha. 27 Lingasebenzeli ukudla okuphelayo ak , kodwa ukudla okuhlala kuze kube yimpilo elaphakade al , ezalinika khona iNdodana yomuntu am ; ngoba yena uNkulunkulu uYise an  umphawulile ao . 28 Basebesithi kuye: Sizakwenzani, ukuze senze imisebenzi kaNkulunkulu ap ? 29 UJesu waphendula wathi kubo: Lo ngumsebenzi kaNkulunkulu aq , ukuze likholwe kulowo yena amthumileyo ar .

30 Ngakho bathi kuye: Pho wena wenza isibonakaliso bani, ukuze sibone sikholwe kuwe? Usebenzani as ? 31 Obaba bethu badla imana enkangala at , njengokulotshiweyo ukuthi: Wabanika isinkwa esivela ezulwini ukuthi badle au . 32 UJesu wasesithi kubo: Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kini: UMozisi kalinikanga isinkwa esivela ezulwini; kodwa uBaba ulinika isinkwa soqobo esivela ezulwini. 33 Ngoba isinkwa sikaNkulunkulu singuye owehla evela ezulwini esinika impilo emhlabeni av . 34 Basebesithi kuye: Nkosi, sinike lesosinkwa njalonjalo aw . 35 UJesu wasesithi kubo: Mina ax  ngiyisinkwa sempilo ay ; lowo oza kimi, kasoze alambe; lalowo okholwa kimi, kasoze ome lakanye az .

36 Kodwa ngithe kini: Lani lingibonile, kodwa kalikholwa ba . 37 Bonke uBaba anginika bona bazakuza kimi bb ; lozayo kimi angisoze ngimxotshele phandle bc . 38 Ngoba ngehlile ezulwini bd , hatshi ukuthi ngenze intando yami be , kodwa intando yalowo ongithumileyo bf . 39 Lalokhu kuyintando kaBaba ongithumileyo, ukuze konke anginike khona bg , ngingalahlekelwa lutho kikho bh , kodwa ngikuvuse ngosuku lokucina bi . 40 Lalokhu kuyintando yongithumileyo, ukuthi wonke obona iNdodana bj  njalo akholwe kuyo bk , abe lempilo elaphakade, njalo mina ngizamvusa ngosuku lokucina bl .

41 Ngalokho amaJuda akhonona ngaye bm , ngoba wathi: Mina ngiyisinkwa esehla sivela ezulwini bn . 42 Athi-ke: Lo kayisuye yini uJesu indodana kaJosefa bo , uyise lonina thina esibaziyo? Pho yena utsho njani, ukuthi: Ngehle ngivela ezulwini bp ? 43 UJesu wasephendula wathi kuwo: Lingakhononi phakathi kwenu. 44 Kakho ongeza kimi, ngaphandle kokuthi uBaba ongithumileyo amdonse bq , njalo mina ngizamvusa ngosuku lokucina br . 45 Kulotshiwe kubaprofethi bs  ukuthi: Njalo bonke bazafundiswa nguNkulunkulu bt . Ngakho wonke ozwileyo ngoBaba wafunda, uyeza kimi bu . 46 Kayisikho ukuthi ukhona obone uBaba bv , ngaphandle kwakhe bw  ovela kuNkulunkulu bx , yena umbonile uBaba. 47 Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kini: Okholwayo kimi, ulempilo elaphakade by . 48 Mina ngiyisinkwa sempilo bz . 49 Oyihlo badla imana enkangala, futhi bafa ca ; 50 lesi yisinkwa esehla sivela ezulwini cb , ukuze umuntu adle okwaso angafi cc . 51 Mina ngiyisinkwa esiphilayo cd , esehla sivela ezulwini ce ; uba umuntu esidla lesisinkwa, uzaphila ephakadeni cf . Njalo lesinkwa mina engizasinika, siyinyama yami cg , mina engizayinikela impilo yomhlaba ch .

52 AmaJuda ci  asephikisana esithi cj : Lo angasinika njani inyama yakhe siyidle ck ? 53 Ngakho uJesu wathi kuwo: Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kini: Ngaphandle kokuthi lidle inyama yeNdodana yomuntu cl  linathe igazi layo, kalilampilo phakathi kwenu cm, cn . 54 Odla inyama yami anathe igazi lami, ulempilo elaphakade co , njalo mina ngizamvusa ngosuku lokucina cp . 55 Ngoba inyama yami iyikudla oqotho, legazi lami lingokunathwayo oqotho. 56 Odla inyama yami anathe igazi lami, uhlala kimi, lami kuye cq . 57 Njengalokhu uBaba ophilayo engithumile, lami ngiphila ngoBaba cr ; ngakho ongidlayo, laye uzaphila ngami cs . 58 Lesi yisinkwa ct  esehla sivela ezulwini cu ; akunjengaboyihlo abadla imana, sebafa cv ; odla lesisinkwa, uzaphila okulaphakade cw .

59 Watsho lezizinto esinagogeni efundisa eKapenawume cx .

Abafundi abathandabuzayo

60 Kwathi abanengi kubafundi bakhe besizwa bathi cy : Lilukhuni lelilizwi cz ; ngubani ongalizwa da ? 61 Kodwa uJesu esazi phakathi kwakhe ukuthi abafundi bakhe bayasola ngalokhu db , wathi kubo: Lokhu kuyalikhuba yini dc ? 62 Pho, lizathini uba libona iNdodana yomuntu dd  isenyukela lapho de  eyayikhona kuqala df ? 63 KunguMoya ophilisayo, inyama kayisizi lutho dg ; amazwi mina engiwakhuluma kini dh , angumoya njalo ayimpilo di . 64 Kodwa bakhona abanye kini abangakholwayo dj . Ngoba uJesu wayekwazi kusukela ekuqaleni dk , ukuthi ngobani abangakholwayo dl , lokuthi ngubani ozamnikela dm . 65 Wasesithi: Kungenxa yalokhu ngithe kini: Kakho ongeza kimi, ngaphandle kokuthi ekunikwe nguBaba dn .

Isivumo sokholo sikaPetro

66 Kusukela lapho abanengi babafundi bakhe babuyela emuva, kababe besahamba laye do . 67 UJesu wasesithi kwabalitshumi lambili: Lani lithanda ukuzihambela yini dp ? 68 USimoni Petro wasemphendula wathi: Nkosi, sizakuya kubani dq ? Amazwi empilo elaphakade akuwe dr , 69 njalo thina siyakholwa, sesisazi ukuthi wena unguKristu iNdodana ds  kaNkulunkulu ophilayo dt . 70 UJesu wabaphendula wathi: Mina kangilikhethanga yini du  lina abalitshumi lambili dv , kodwa omunye wenu unguSathane dw ? 71 Wayekhuluma ngoJudasi Iskariyothi kaSimoni dx ; ngoba nguye owayezamnikela, engomunye wabalitshumi lambili dy .

Copyright information for Ndebele