a11.54. 4.1,3.
b5.16,18.
c7.11,13,15,35.
dLevi 23.34.
eMat. 12.46.
f6.66.
g1.31. 21.1.
hHlab. 69.8. Mark. 3.21.
iMat. 12.46.
j7.8,30. 2.4. 8.20. Mat. 26.18.
k15.18.
l3.19.
m7.10,14. Luka 2.4.
nMark. 1.15.
o7.8,30. 8.20. 2.4. Mat. 26.18.
p7.10,14. Luka 2.4.
qMat. 12.46.
r11.56.
s7.11,13,15,35.
t7.43.
u6.14. 7.40.
v7.47.
w19.38. 20.19. 9.22. 12.42.
x7.11,13,15,35.
y7.10,14. Luka 2.4.
z7.28.
aa7.11,13,15,35.
abMat. 13.54. Mark. 6.2,3. Luka 4.22.Joha. 7.46. Luka 2.47.
ac3.34. 8.28. 12.49. 14.10,24.
ad5.40. 8.43.
ae5.41.
af5.41.
ag1.17. Dute. 31.10,11. Joha. 7.2.
ah5.45. Luka 20.47.
ai7.1,20,25. 5.16,18. 8.37,40. Mat. 12.14. Mark. 3.6. Joha. 10.39. 11.53.
aj8.48,52. 10.20. Mark. 3.22.
ak7.1,20,25. 5.16,18. 8.37,40. Mat. 12.14. Mark. 3.6. Joha. 10.39. 11.53.
al7.23.
amLevi 12.3.
anGen. 17.10.
aoMat. 12.5.
apLevi 12.3.
aq5.16.
ar5.8,9.
asDute. 1.16,17. Joha. 8.15.
at7.1,20,25. 5.16,18. 8.37,40. Mat. 12.14. Mark. 3.6. Joha. 10.39. 11.53.
au7.48. 3.1.
avMat. 13.55.
awMat. 25.24.
axIsa. 53.8. Joha. 7.42. 19.9.
ay7.14. Mat. 26.55.
az7.37.
ba7.41. 8.14,19. 9.29.
bb8.42. 5.43.
bc8.26. Roma 3.4. Joha. 5.32.
bd8.55.
beMat. 11.27.
bf6.46.
bg17.3.
bh7.44. 10.39. Mat. 21.46.
bi7.44. 8.20. 19.7.
bj12.23,27. 13.1. 17.1.
bk7.44. 8.20. 19.7.
bl8.30.
bmMat. 12.23.
bn3.2.
bo7.45,46. Mat. 26.58.
bp12.35. 8.21.
bq16.5.
br13.33. Hos. 5.6. Luka 17.22.
bs12.35.8.21.
bt1.18. 3.13.
bu13.36.
bv7.1. 8.22.
bwHlab. 147.2. Isa. 11.12. Jak. 1.1. 1 Pet. 1.1.
bx7.34.
byLevi 23.36.
bz7.28. 12.44. 1.15.
caIsa. 55.1. Joha. 4.13,14. 6.35. Isam. 21.6. 22.17.
cbDute. 18.15.
ccIsa. 12.3. Hez. 47.1. Zek. 14.8. Zaga 18.4.
cd4.10.
ceIsa. 44.3.
cfJow. 2.28. Joha. 16.7.
cgSeb. 2.4,17,33,38.
chSeb. 19.2. Joha.1.32,33. 3.5,8,34.
ci16.7.
cj12.16,23. 13.31. 17.1. 21.19.
ck6.14.
cl4.42. 6.69. 1.20,21.
cm1.46. 7.52.
cnMat. 1.1.
coMika 5.2. Mat. 2.5. Luka 2.4.
cp1 Sam. 16.1,4. Luka 2.4.
cq9.16. 10.19. 7.12. 6.52.
cr7.30.
cs7.30.
ct7.32.
cu7.32.
cv7.32.
cw18.21,22. Mat. 7.29.
cx7.12.
cy1 Kor. 1.20,26. 2.8. Joha. 12.42. Seb. 6.7.
cz3.1.
da3.1.
db3.2.
dcEks. 23.1. Dute. 1.17. 17.6,8,11. 19.15. Seb. 23.3.
ddDute. 1.16.
de1.46. 7.41. 2 Kho. 14.25. Josh. 19.13. 1 Kho. 17.1. 21.18. Nah. 1.1.

John 7

UJesu wenyukela eJerusalema ngomkhosi wamadumba

Njalo emva kwalezizinto uJesu wabhoda eGalili; ngoba wayengathandi ukubhoda eJudiya a , ngenxa b  yokuthi amaJuda ayedinga ukumbulala c .

Wawusondele umkhosi wamaJuda wokwakha amadumba d . Ngakho abafowabo bathi kuye: Suka lapha, uye eJudiya e , ukuze labafundi bakho babone imisebenzi oyenzayo f . Ngoba kakho owenza ulutho ensitha, kodwa yena ngokwakhe edinga ukuba sobala. Uba uzenza lezizinto, ziveze wena emhlabeni g . Ngoba labafowabo h  babengakholwa kuye i . Ngakho uJesu wathi kubo: Isikhathi sami kasikafiki, kodwa esenu isikhathi sihlala silungile j . Ungelizonde umhlaba lina; kodwa uyangizonda, ngoba mina ngifakaza ngawo k , ukuthi imisebenzi yawo mibi l . Yenyukelani lina emkhosini lo; mina angikenyukeli kulumkhosi m , ngoba isikhathi sami kasikagcwaliseki n, o . Esetshilo lezizinto kubo, wahlala eGalili.

10 Kodwa sebenyukile p  abafowabo q , laye wasesenyukela emkhosini, kungeyisikho obala, kodwa kungathi kusensitha. 11 AmaJuda r  asemdinga emkhosini s , athi: Ungaphi yena? 12 Kwakukhona ukukhonona okukhulu ngaye phakathi kwamaxuku t ; abanye bathi: Ulungile u . Kodwa abanye bathi: Hatshi, kodwa uyaliduhisa ixuku v . 13 Loba kunjalo kwakungekho muntu owakhuluma obala ngaye ngokwesaba w  amaJuda x .

Imfundiso ngoKristu

14 Kuthe sekuphakathi komkhosi, uJesu wenyukela y  ethempelini, wafundisa z . 15 AmaJuda aa  asemangala athi ab : Lo uyazi njani imibhalo, engafundanga? 16 UJesu wawaphendula wathi: Imfundiso yami kayisiyo eyami kodwa ngeyalowo ongithumileyo ac . 17 Uba umuntu ethanda ukwenza intando yakhe, uzakwazi ngemfundiso, ukuthi ivela kuNkulunkulu, kumbe ngizikhulumela mina ngokwami ad . 18 Ozikhulumela ngokwakhe, uzidingela udumo lwakhe ae ; kodwa odinga udumo lwalowo omthumileyo, lowo uqinisile, njalo kakukho ukungalungi kuye af .

19 Kalinikanga yini uMozisi umlayo ag , kanti kakho kini ogcina umlayo ah ? Lidingelani ukungibulala ai ? 20 Ixuku laphendula lathi: Uledimoni aj ; ngubani odinga ukukubulala ak ? 21 UJesu waphendula wathi kubo: Ngenze umsebenzi owodwa, njalo lonke liyamangala al . 22 Ngakho uMozisi walinika ukusoka (kungeyisikho ukuthi kwavela kuMozisi am , kodwa kubobaba an ), njalo liyamsoka umuntu langesabatha ao . 23 Uba ngesabatha umuntu esemukela ukusoka, ukuze kungephulwa umlayo kaMozisi ap , lingithukuthelela aq  ngoba ngaphilisa umuntu ngokupheleleyo ngesabatha yini ar ? 24 Lingahluleli ngokubona, kodwa yahlulelani ukwahlulela okuqondileyo as .

25 Abanye kwabeJerusalema basebesithi: Lo kayisuye yini abadinga ukumbulala at ? 26 Kodwa khangela ukhuluma obala, kodwa kabatsho lutho kuye. Kungaba yikuthi ababusi sebesazi oqotho ukuthi lo unguKristu uqobo yini au ? 27 Kodwa av  lo siyazi lapho avela khona aw ; kodwa uKristu nxa efika, kakho ozakwazi lapho avela khona ax . 28 Ngakho uJesu efundisa ethempelini wamemeza ay  wathi az : Lami liyangazi, liyakwazi lalapho engivela khona ba ; njalo kangizizelanga ngokwami bb , kodwa ongithumileyo uqinisile bc , elingamaziyo lina bd . 29 Kodwa ngiyamazi mina be , ngoba ngivela kuye bf , njalo yena ungithumile bg .

30 Ngakho badinga ukumbamba bh , kodwa kakubanga khona owabeka isandla phezu kwakhe bi , ngoba ihola lakhe lalingakafiki bj, bk .

31 Kodwa abanengi bexuku bakholwa kuye bl , bathi: Nxa uKristu esefikile bm , uzakwenza yini izibonakaliso ezinengi kulalezi azenzileyo lo bn ? 32 AbaFarisi bezwa ixuku likhonona lezizinto ngaye; abapristi abakhulu labaFarisi basebethuma abancedisi ukuze bambambe bo . 33 UJesu wasesithi kubo: Ngiselani okwesikhatshana bp , besengihamba ngiye kongithumileyo bq . 34 Lizangidinga, lingangitholi br, bs , lalapho mina engikhona bt , lina lingeze leza bu . 35 Ngakho amaJuda akhulumisana athi: Uzakuya ngaphi lo ukuthi thina singayikumthola bv ? Kayikuya yini kwabahlakazekileyo bamaGriki, afundise amaGriki bw ? 36 Yilizwi bani leli alitshoyo elokuthi: Lizangidinga, aliyikungithola; lelokuthi: Lapho engikhona mina, lina lingeze leza bx ?

Amanzi okuphila

37 Kwathi ngosuku lokucina olukhulu lomkhosi by  uJesu wema wamemeza bz , esithi: Uba ekhona owomileyo, keze kimi anathe ca . 38 Okholwa kimi, njengokutsho kombhalo cb , kuzageleza kuphuma esiswini sakhe cc  imifula yamanzi aphilayo cd . 39 Lalokhu wakutsho ce  ngoMoya ababezamemukela abakholwa kuye cf ; ngoba uMoya oNgcwele cg  wayengakafiki ch , lokhu uJesu ci  wayengakadunyiswa cj .

40 Ngakho abanengi bexuku besizwa lelilizwi bathi: Oqotho lo ungulowomProfethi ck . 41 Abanye bathi: Lo unguKristu cl . Kodwa abanye bathi: Kambe uKristu uzavela eGalili cm ? 42 Kawutsho yini umbhalo ukuthi uKristu uzavela enzalweni kaDavida cn , leBhethelehema co , emzaneni lapho uDavida ayekhona cp ? 43 Ngakho kwaba khona ukwehlukana ngaye phakathi kwexuku cq . 44 Abanye babo bafuna ukumbamba cr , kodwa kakubanga khona owambeka izandla cs .

Abancedisi badinga ukumbamba uJesu

45 Khona abancedisi baya kubapristi abakhulu lakubaFarisi ct ; bona basebesithi kubo: Kungani lingamlethanga cu ? 46 Abancedisi baphendula bathi cv : Kakuzange kukhulume umuntu kanje, njengalumuntu cw . 47 AbaFarisi basebebaphendula bathi: Lani seliduhisiwe yini cx ? 48 Ukhona yini cy  kubabusi kumbe kubaFarisi okholwe kuye cz ? 49 Kodwa lelixuku elingawaziyo umlayo lithukiwe. 50 UNikodima da , lowo oweza kuye ebusuku, owayengomunye wabo db , wathi kubo: 51 Kanti umlayo wakithi uyamgweba umuntu dc , ngaphandle kokuthi umuzwe kuqala dd  ukwazi akwenzayo? 52 Baphendula bathi kuye: Kanti lawe ungoweGalili? Hlolisisa ubone ukuthi kakuvukanga umprofethi eGalili de . 53 Ngulowo lalowo wasesuka waya ekhaya.

Copyright information for Ndebele