aMat. 21.1. Luka 21.37,38. Seb. 5.21.
bLuka 21.37,38. Seb. 5.21.
cMat. 26.55.
dLuka 21.37,38. Seb. 5.21.
eMat. 26.55.
fLevi 20.10. Dute. 22.22.
gDute. 22.23,24. Hez. 16.38,40.
hMat. 16.1. 19.3. 22.18,35. Mark. 8.11. 10.2. 12.15. Luka 11.16. 20.23. Luka 10.25. Joha. 6. 6.
iLuka 11.54.
j8.8. Jer. 17.13.
k8.11. Luka 13.11. 21.28.
lRoma 2.1. Joha. 8.46.
mDute. 17.7.
n8.8. Jer. 17.13.
o8.46.
pRoma 2.15.
qMark. 14.19.
r8.11. Luka 13.11. 21.28.
sLuka 9.56. 12.14. Joha. 8.15. 3.17. 12.47.
t5.14.
u1.4,9. Isa. 42.6. Mal. 4.2. Seb. 26.18.
v1.4,9. Isa. 42.6. Mal. 4.2. Seb. 26.18.
w5.31.
xIsam. 3.14.
y16.28.
z8.42. 7.29. 13.3.
aa16.28.
ab9.29. 8.19. 7.28.
acJobe 10.4. Joha. 7.24.
ad3.17. 12.47. 8.11. 5.45.
ae5.30.
af16.32. 8.29.
agDute. 19.15. Nani 35.30.
ah5.37.
ai8.55. 16.3.
aj14.7. Mat. 11.27.
akMark. 12.41.
alMat. 26.55.
am7.30.
an7.6,8.
ao7.30.
ap7.34,36. 13.33.
aq8.24.
ar8.21. 3.31.
as7.34,36. 13.33.
at8.48,52,57. 9.18,22. 10.19,24,31,33. 12.9,11. 5.10.
au7.35.
av8.21. 3.31.
aw18.36.
ax1 Joha. 4.5. Joha. 8.44.12.31. 16.11.
ay18.36.
az17.14,16.
ba8.21.
bb16.9. Mark. 16.16.
bc8.28. 13.19. 8.58.
bd1. 1.
beRoma 3.4. Joha. 7.28.
bf8.40. 3.32. 15.15.
bg8.18,26.
bh3.14. 12.32,34.
bi8.28. 13.19. 8.58.
bj5.19.
bk7.16.
bl10.38.
bm8.16.
bn4.34. 5.30. 6.38. 1 Joha. 3.22.
bo7.31. 10.42. 11.45. 12.11,42.
bp15.7,8.
bq15.7,8.
br1.17.
bs8.36. Roma 6.18,22. 8.2. Jak. 1.25. 2.12.
btMat. 3.9. Joha. 8.37,39.
bu3.4. 4.11. 6.52. 8.52.
bvRoma 6.16,20. 2 Pet. 2.19.
bwGen. 21.10. Gal. 4.30.
bxLuka 15.31.
byGal. 5.1.
bz8.36. Roma 6.18,22. 8.2. Jak.1.25. 2.12.
caRoma 9.7.
cbMat. 3.9. Joha. 8.37,39.
cc8.40. 7.19.
cd3.32. 5.19. 14.10.
ce8.41,44.
cfMat. 3.9. Joha. 8.37,39.
cg1.47. Gal. 3.7,29.
chRoma 9.7.
ci8.37.
cj8.26. 17.17.
ckHos. 2.4. Eks. 34.15.
clDute. 32.6.
cm1 Joha. 5.1.
cn13.3. 16.27,28,30. 17.8.
co7.28,29. 8.14.
cp17.3.
cq8.47. 9.27. Seb. 22.9.
crMat. 13.38.
cs8.38,41.
ctGen. 4.8,9. 1 Joha. 3.12,15.
cuGen. 3.4.
cv16.32. Mat. 12.35.
cwHeb. 4.15.
cx8.9. 16.8.
cy8.7.
cz18.37. 1 Joha. 4.6.
da8.47. 9.27. Seb. 22.9.
db8.47. 9.27. Seb. 22.9.
dc8.41.
dd8.22.
de4.39-42. Mat. 10.5.
df8.52. 7.20.
dg5.23.
dh5.41.
di14.23. 15.20. 17.6. 5.24.
djLuka 2.26. Joha. 11.25,26.
dk8.22.
dl8.33. Zek. 1.5.
dm14.23. 15.20. 17.6. 5.24.
dnMat. 16.28.
do5.31.
dp16.14. Seb. 3.13. Joha. 5.41.
dq7.28,29. 8.19.
dr17.25. Mat. 11.27.
ds8.44.
dt15.10.
duMat. 13.17. Luka 10.24. Heb. 11.13.
dvLuka 17.22.
dw8.22.
dx17.5,24. Kol. 1.17. Isam. 1.8,11. 21.6. 22.13. Isa. 43.12. Eks. 3.14. Joha. 8.24. 17.5.
dy10.31. 11.8.
dz12.36. 10.39. 5.13.
ea8.2,20.
ebLuka 4.30.

John 8

Kodwa uJesu waya entabeni yeMihlwathi a .

Owesifazana obanjwe ephinga

Kwathi ekuseni kakhulu wabuya weza b  ethempelini c, d , isizwe sonke sasesisiza kuye; wasehlala phansi wabafundisa e . Ababhali labaFarisi basebeletha kuye owesifazana owayebanjwe efeba, bammisa phakathi, bathi kuye: Mfundisi, lo owesifazana ubanjwe eseqotsheni lokuphinga; lemlayweni uMozisi f  wasilaya ukuthi abanje bakhandwe ngamatshe g ; ngakho wena uthini? Kodwa batsho lokhu bemlinga h , ukuze bazuze okokummangalela ngakho i . Kodwa uJesu ekhothamela phansi, wabhala emhlabathini ngomunwe j , wenza angathi kabezwa. Kwathi bephikelela ukumbuza, walulama wathi kubo k : Ongelasono phakathi kwenu l , kaqale ukumjikijela ngelitshe m . Wasebuya ekhothamela phansi wabhala emhlabathini n . Kodwa bona, bekuzwa, balahlwa o  yisazela sabo p , baphuma ngamunye ngamunye kuqala komdala kwaze kwaba kowokucina q ; uJesu wasesala yedwa, lowesifazana emi phakathi. 10 UJesu waseselulama, engaboni muntu ngaphandle kowesifazana r , wathi kuye: Mama, bangaphi labo abakumangalelayo? Kakho okulahlayo yini? 11 Wasesithi: Kakho, Nkosi. UJesu wasesithi kuye: Lami kangikulahli s ; hamba ungabe usona futhi t .

Ukukhanya komhlaba

12 Ngakho uJesu wakhuluma labo futhi wathi: Mina ngiyikukhanya komhlaba u ; ongilandelayo, kasoze ahambe emnyameni, kodwa uzakuba lokukhanya kwempilo v . 13 Ngakho abaFarisi bathi kuye: Wena uyazifakazela; ubufakazi bakho kabulaqiniso. 14 UJesu waphendula wathi kubo: Lanxa ngizifakazela mina w , buqinisile ubufakazi bami x ; ngoba ngiyazi ukuthi ngivela ngaphi y, z , lokuthi ngiya ngaphi aa ; kodwa lina kalazi ukuthi ngivela ngaphi, lokuthi ngiya ngaphi ab . 15 Lina lahlulela ngokwenyama ac ; kodwa mina kangahluleli muntu ad . 16 Kodwa uba lami ngisahlulela, ukwahlulela kwami kuqinisile ae ; ngoba kangingedwa, kodwa yimi loBaba ongithumileyo af . 17 Njalo emlayweni wenu kulotshiwe ukuthi ubufakazi babantu ababili bungobuqinisileyo ag . 18 Mina ngingozifakazelayo, loBaba ongithumileyo ufakaza ngami ah . 19 Ngakho bathi kuye: Ungaphi uYihlo? UJesu waphendula wathi: Kalingazi mina, loba uBaba ai . Uba belingazi mina, laye uBaba belizamazi aj . 20 UJesu wakhuluma la amazwi endlini yomnikelo ak , efundisa ethempelini al ; futhi kakho owambambayo am , ngoba ihola lakhe lalingakafiki an, ao .

UJesu ulaya amaJuda ngesikhathi esesabekayo esizayo

21 Ngakho uJesu wathi kubo futhi: Ngiyahamba mina, njalo lizangidinga ap , njalo lizafela esonweni senu aq ; lapho engiya khona mina, lingeze leza lina ar, as . 22 Ngakho amaJuda athi at : Uzazibulala yini? Ngoba uthi: Lapho engiya khona mina, lingeze leza khona lina au . 23 Wasesithi kuwo: Lina livela phansi av , mina ngivela phezulu aw ; lina lingabomhlaba lo ax, ay , mina kangisuye owalumhlaba az . 24 Ngakho ngithe kini, lizafela ezonweni zenu ba ; ngoba uba lingakholwa bb  ukuthi nginguye, lizafela ezonweni zenu bc . 25 Ngakho athi kuye: Wena ungubani? UJesu wasesithi kuwo: Lokho engalitshela khona futhi ekuqaleni bd . 26 Ngilezinto ezinengi engilokuzikhuluma ngani lokwahlulela ngazo; kodwa ongithumileyo uqinisile be , lezinto engizizwe kuye lezi ngizikhuluma emhlabeni bf . 27 Kawaqedisisanga ukuthi ukhuluma lawo ngoYise bg . 28 Ngakho uJesu wathi kuwo: Nxa seliyiphakamisile iNdodana yomuntu bh , khona lizakwazi ukuthi nginguye bi , njalo kangizenzeli lutho ngokwami bj , kodwa ngikhuluma lezizinto njengalokhu uBaba engifundisile bk ; 29 njalo yena ongithumileyo ulami bl ; uBaba kangitshiyanga ngedwa bm , ngoba mina ngihlala ngisenza lezizinto ezimthokozisayo yena bn .

UJesu uphendulana lamaJuda ngoAbrahama

30 Esakhuluma lezizinto abanengi bakholwa kuye bo . 31 Ngakho uJesu wathi kumaJuda akholwe kuye: Uba lina lihlala elizwini lami bp , lingabafundi bami oqotho bq ; 32 lizalazi iqiniso br , leqiniso lizalikhulula bs . 33 Amphendula athi: Siyinzalo kaAbrahama, kasizanga sibe yizigqili zamuntu bt ; wena utsho njani ukuthi: Lizakuba ngabakhululekileyo bu ? 34 UJesu wawaphendula wathi: Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kini: Wonke owenza isono uyisigqili sesono bv . 35 Njalo isigqili kasihlali phakade ekhaya bw ; indodana ihlala phakade bx . 36 Ngakho uba iNdodana by  ilikhulula, lizakuba ngabakhululekileyo oqotho bz .

37 Ngiyazi ukuthi liyinzalo ca  kaAbrahama cb ; kodwa lidinga ukungibulala, ngoba ilizwi lami kalilandawo kini cc . 38 Mina ngikhuluma lokho engikubonileyo kuBaba cd ; lani-ke lenza lokho elikubonileyo kuyihlo ce . 39 Aphendula athi kuye: Ubaba wethu nguAbrahama cf . UJesu wathi kuwo: Uba belingabantwana bakaAbrahama cg , belizakwenza imisebenzi kaAbrahama ch . 40 Kodwa khathesi lidinga ukungibulala, umuntu olitshele iqiniso ci , engilizwe kuNkulunkulu cj ; lokho uAbrahama kakwenzanga. 41 Lina lenza imisebenzi kayihlo. Ngakho athi kuye: Kasizalwanga ngobufebe thina ck ; silobaba munye, uNkulunkulu cl . 42 UJesu wathi kuwo: Uba uNkulunkulu ubenguyihlo, belizangithanda cm ; ngoba mina ngiphume ngivela kuNkulunkulu cn ; ngoba kangizizelanga ngokwami co , kodwa yena ungithumile cp . 43 Kungani lingaqedisisi inkulumo yami? Ngoba lingeke lilizwe ilizwi lami cq . 44 Lina cr  lingabakayihlo uSathane cs , lithanda ukwenza inkanuko zikayihlo. Yena wayengumbulali kusukela ekuqaleni, njalo kemi eqinisweni ct , ngoba iqiniso kalikho kuye. Nxa eqamba amanga cu , ukhuluma ngokwakhe cv ; ngoba engumqambimanga loyise wawo. 45 Mina-ke ngoba ngikhuluma iqiniso, kalingikholwa. 46 Nguwuphi kini cw  ongilahla cx  ngesono cy ? Njalo uba ngilitshela iqiniso, lina kalingikholwa ngani? 47 Yena ongokaNkulunkulu cz  uyawezwa amazwi kaNkulunkulu da ; kungakho lina lingezwa db , ngoba kalisibo abakaNkulunkulu dc .

48 Ngakho amaJuda aphendula athi kuye dd : Kasitsho kuhle yini thina ukuthi wena ungumSamariya de , lokuthi uledimoni df ? 49 UJesu waphendula wathi: Mina kangiladimoni, kodwa ngiyadumisa uBaba; kodwa lina liyangigcona dg . 50 Mina-ke kangizidingeli udumo lwami; ukhona odingayo lowahlulelayo dh . 51 Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kini: Uba umuntu elondoloza ilizwi lami di , kasoze abone ukufa laphakade dj . 52 Ngakho amaJuda athi kuye: Khathesi sesisazi ukuthi uledimoni dk ; uAbrahama wafa, labaprofethi dl , kodwa wena uthi: Uba umuntu elondoloza ilizwi lami dm , kasoze ezwe ukufa laphakade dn . 53 Wena umkhulu yini kulobaba wethu uAbrahama, owafayo? Labaprofethi bafa; uzenza bani wena? 54 UJesu waphendula wathi: Uba ngizidumisa mina, udumo lwami luyize do ; nguBaba ongidumisayo, elitsho ngaye lina ukuthi unguNkulunkulu wenu dp , 55 njalo kalimazanga dq ; kodwa mina ngiyamazi dr , njalo uba ngisithi kangimazi, ngizakuba ngumqambi wamanga njengani ds ; kodwa ngiyamazi, ngiyalilondoloza ilizwi lakhe dt . 56 Uyihlo uAbrahama wajabula kakhulu ukubona du  usuku lwami, njalo walubona wathokoza dv . 57 Ngakho amaJuda athi kuye dw : Kawukabi leminyaka engamatshumi amahlanu, njalo wena wambona uAbrahama yini? 58 UJesu wathi kuwo: Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kini: UAbrahama engakabi khona, mina ngikhona dx . 59 Asedobha amatshe ukuze amjikijele dy ; kodwa uJesu wacatsha dz , waphuma ethempelini ea , edabula phakathi kwawo; wadlula ngokunjalo eb .

Copyright information for Ndebele