a1.38.
b9.34.
cEks. 20.5.
d11.4.
e4.34. 5.19,36. 17.4.
f11.9. 12.35. Roma 13.12.
g1.4,9.
hMark. 7.33. 8.23. 2 Kho. 2.21. Mat. 20.34.
iNeh. 3.15.
j11.37. 2 Kho. 5.10,14.
kMat. 25.24.
lSeb. 3.2,10.
m9.6,7.
n5.9.
o9.10.
p9.33. 6.46.
qMat. 12.10.
r3.2. 19.38,39.
s9.33.
t7.43.
u6.14.
v9.22. 8.22.
w7.13. Seb. 5.13.
x9.22. 8.22.
y7.45-52.
z12.42. 16.2. 9.34.
aaJosh. 7.19.
ab9.16.
ac8.43.
ad8.14. 7.27,28.
ae3.10.
afZaga 1.28. Zaga 28.9.
agHlab. 34.15,17. 145.19. Zaga 15.29. Joha. 11.22.
ahLuka 1.70. Seb. 3.21.
ai9.16. 3.2. 10.21.
aj6.46.
ak13.10. 9.2.
al12.31.
am12.31.
an1 Joha. 5.13.
ao10.36. Mat. 14.33.
apLuka 2.30.
aq4.26.
arMat. 8.2.
as5.22,27. 8.26. 3.17. 8.15. 12.47. Luka 2.35.
atMat. 9.13. Mark. 2.17. Luka 5.32.
auRoma 2.19.
av15.22,24. Roma 4.15.
awRoma 2.19.

John 9

UJesu uvula amehlo esiphofu

Wathi esedlula wabona umuntu oyisiphofu kusukela ekuzalweni. Abafundi bakhe basebembuza bathi: Rabi* a , ngubani owonayo b , lo kumbe abazali bakhe, aze azalwe eyisiphofu c ? UJesu waphendula wathi: Konanga lo loba abazali bakhe; kodwa ukuze kubonakaliswe imisebenzi kaNkulunkulu kuye d . Kufanele ngisebenze imisebenzi yongithumileyo e  kusesemini f ; ubusuku buyeza, lapho okungekho olakho ukusebenza khona. Ngisekhona emhlabeni, ngiyikukhanya komhlaba g . Esetshilo lezizinto, wakhafulela emhlabathini, wenza udaka ngamathe, waninda loludaka emehlweni esiphofu h , wasesithi kuso: Hamba uyegeza echibini leSilowama i  (okuphendulelwa ngokuthi, oThunyiweyo). Ngakho sahamba sageza, sabuya sesibona j .

Ngakho abakhelene laso lalabo ababesibonile ngaphambili ukuthi sasiyisiphofu k , bathi: Kayisuye yini lo owayehlezi ephanza l ? Abanye bathi: Lo nguye; kodwa abanye bathi: Unjengaye. Yena wathi: Nginguye. 10 Ngakho bathi kuye: Avulwe njani amehlo akho? 11 Yena waphendula wathi: Umuntu othiwa nguJesu wenze udaka, waninda amehlo ami, wathi kimi: Hamba uye echibini leSilowama, ugeze. Njalo ngahamba ngageza, ngemukela ukubona m . 12 Ngakho bathi kuye: Ungaphi yena? Wathi: Kangazi.

13 Basebemletha kubaFarisi, lowo owayekade eyisiphofu. 14 Njalo kwakulisabatha mhla uJesu esenza udaka, evula amehlo akhe n . 15 AbaFarisi labo basebembuza futhi, ukuthi wemukele njani ukubona. Wasesithi kubo: Ufake udaka emehlweni ami, ngasengigeza, sengibona o . 16 Ngakho abanye babaFarisi bathi: Lumuntu kaveli kuNkulunkulu p , ngoba kagcini isabatha q . Abanye bathi r : Umuntu oyisoni angazenza njani izibonakaliso ezinje s ? Kwasekusiba khona ukwehlukana phakathi kwabo t . 17 Baphinda bathi kuso isiphofu: Wena uthini ngaye, lokhu evule amehlo akho? Wasesithi: Ungumprofethi u .

18 AmaJuda-ke kawakholwanga ngaye v , ukuthi wayeyisiphofu usemukele ukubona, aze abiza abazali bakhe osemukele ukubona, 19 asebabuza athi: Lo uyindodana yenu, lina elithi yazalwa iyisiphofu yini? Pho isibona njani khathesi? 20 Abazali bakhe bawaphendula bathi: Siyazi ukuthi lo uyindodana yethu, lokuthi wazalwa eyisiphofu; 21 kodwa ukuthi ubona njani khathesi, kasikwazi; kumbe ngubani ovule amehlo akhe, thina kasikwazi; yena usekhulile; mbuzeni, uzazikhulumela yena. 22 Abazali bakhe batsho lezizinto, ngoba besesaba w  amaJuda x ; ngoba amaJuda ayesevumelene ngokuthi, uba loba engubani ovuma ukuthi unguKristu y , kakhutshwe esinagogeni z . 23 Kungakho abazali bakhe bathi: Usekhulile, mbuzeni.

24 Ambiza-ke ngokwesibili lowomuntu owayeyisiphofu, athi kuye: Phana uNkulunkulu udumo aa ; thina siyazi ukuthi lowomuntu uyisoni ab . 25 Yena wasephendula esithi: Loba eyisoni kangazi, kunye engikwaziyo, ukuthi bengiyisiphofu, khathesi sengibona. 26 Asesithi kuye futhi: Wenzeni kuwe? Uwavule njani amehlo akho? 27 Wawaphendula wathi: Sengilitshelile, kodwa kalizwanga ac , lifunelani ukuzwa futhi? Liyafisa lani ukuba ngabafundi bakhe yini? 28 Ngakho amthuka, esithi: Nguwe ongumfundi wakhe; kodwa thina singabafundi bakaMozisi. 29 Thina siyazi ukuthi uNkulunkulu wakhuluma loMozisi; kodwa lo kasimazi lapho avela khona ad . 30 Umuntu waphendula wathi kuwo: Ngoba kulokhu kuyisimanga ukuthi lina kalimazi lapho avela khona, kanti uvule amehlo ami ae . 31 Njalo siyazi ukuthi uNkulunkulu kazizwa izoni af ; kodwa uba umuntu engokhonza uNkulunkulu, esenza intando yakhe, uyamuzwa lowo ag . 32 Loba nini kakukaze kuzwakale ukuthi kukhona umuntu owavula amehlo owazalwa eyisiphofu ah . 33 Uba lo ai  ubengaveli kuNkulunkulu, ubengebe lamandla okwenza ulutho aj . 34 Aphendula athi kuye: Wena wazalelwa esonweni ngokupheleleyo, njalo wena uyasifundisa yini ak ? Asemxotshela phandle al .

35 UJesu wezwa ukuthi amxotshele phandle am ; kwathi esemficile, wathi kuye: Wena uyakholwa yini an  eNdodaneni kaNkulunkulu ao ? 36 Yena waphendula wathi: Ingubani, Nkosi, ukuze ngikholwe kuyo? 37 UJesu wasesithi kuye: Lawe usuyibonile ap , njalo okhuluma lawe uyiyo aq . 38 Wasesithi: Nkosi, ngiyakholwa; wasemkhonza ar .

39 UJesu wasesithi: Mina ngizele ukwahlulela kulumhlaba, ukuze abangaboniyo babone as , lalabo ababonayo babe yiziphofu at . 40 Lalabo kubaFarisi ababelaye bezwa lezizinto, bathi kuye: Lathi siyiziphofu yini au ? 41 UJesu wathi kubo: Uba beliyiziphofu, ngabe kalilasono av . Kodwa khathesi lithi: Siyabona; ngakho isono senu simi aw .

Copyright information for Ndebele