Jonah 1

UJona ubalekela eTarshishi

1 Ilizwi le Nkosi lafika kuJona indodana kaAmithayi, 2lathi: Suka uye eNineve kulowana umuzi omkhulu, umemezele kuwo ukuthi ububi babantu bawo bufinyelele kimi. 3Kodwa uJona wasuka waya eTarshishi ukuze abalekele i Nkosi. Wehlela eJafo, wathola khona umkhumbi oya eTarshishi; wakhupha imali yokukhwela, wakhwela kuwo ukuze ahambe labaya eTarshishi, abaleke e Nkosini.

4I Nkosi yathumela umoya omkhulu olwandle, kwaba khona isiphepho esikhulu, lomkolo wafuna ukudabuka phakathi. 5Abawuqhubayo besaba, lowo lalowo wakhala kuNkulunkulu wakhe; baphosela olwandle impahla eyayisemkhunjini ukuze ube lula. Kodwa uJona wayehlele phakathi komkolo, walala khona. 6Induna yomkolo, yamfica khona yathi kuye: Ulani wena olele ubuthongo? Vuka, ukhuleke kuNkulunkulu wakho; mhlawumbe luNkulunkulu uzasikhumbula ukuze singabhubhi.

7Basebekhulumisana besithi: Wozani senze inkatho yokuphosa, ukuze sibone ukuthi ngubani osibangele lobububi. Basebesenza inkatho yokuphosa, inkatho yabo yawela phezu kukaJona. 8Basebesithi kuye: Akusitshele ukuthi ngubani osibangele lobububi. Wenzani lapha? Uvela ngaphi? Ungowangaphi? Ungowesiphi isizwe? 9Yena wathi kibo: NgingumHebheru, ngikhonza i Nkosi uNkulunkulu wamazulu owenza ulwandle lomhlabathi owomileyo. 10Basebesethuka kakhulu labobantu, bathi: Wenzeni? Ngoba basebesazi ukuthi ubalekile e Nkosini lokhu wayesebatshelile.

11Basebesithi kuye: Sizakwenzani kuwe ukuze ulwandle luthule? Ngoba ulwandle lwalulokhu luvubeka. 12Wathi kibo: Ngithathani, lingiphosele olwandle; khona-ke ulwandle luzathula; ngoba ngiyazi ukuthi lesisiphepho esikhulu silifikele ngenxa yami. 13Kodwa-ke amadoda agwedla ngamandla ukuze abuyisele umkhumbi emhlabathini, ehluleka, ngoba ulwandle lwalulokhu luvubeka. 14Ngakho-ke basebekhuleka e Nkosini besithi: Siyakuncenga,  Nkosi, asingabhubhi ngenxa yalumuntu, ungasibekeli umlandu wegazi lomuntu ongelacala; ngoba wena,  Nkosi, wenzile njengokuthanda kwakho. 15Basebemthatha uJona, bamphosela olwandle; ulwandle lwaseluthula ukuvubeka. 16Amadoda ayesaba kakhulu i Nkosi, ayihlabela umhlatshelo, enza izithembiso.

17I Nkosi yaletha inhlanzi enkulu ukuze imginye uJona; uJona waba sesiswini senhlanzi insuku ezintathu lobusuku obuthathu.

Copyright information for Ndebele