Jonah 2

Umkhuleko kaJona wokubonga

1 UJona wasekhuleka e Nkosini uNkulunkulu wakhe esesiswini senhlanzi, 2esithi:

Ekuhluphekeni kwami ngakhala e Nkosini, yangiphendula; ngisengcwabeni ngamemeza. wena walizwa ilizwi lami.
3Wangiphosela ekujuleni, enhliziyweni zenlwandle, impophoma yangihanqa inhlangothi zonke; wonke amagagasi lamaza akho edlula phezu kwami. 4Ngasengisithi: Ngixotshiwe ebusweni bakho; ngizabuya ngilibone njani ithempeli lakho elingcwele? 5Amanzi angihanqileyo asefike entanyeni yami, amanzi amanengi angisibekela; ukhula lwathandela ikhanda lami 6ezisekelweni zentaba. Ngatshona elizweni, imigoqo yalo yangivalela kwaze kwaba nini lanini; kanti wangikhupha emgodini,  Nkosi Nkulunkulu wami. 7Lapho umphefumulo wami uphela amandla, ngayikhumbula i Nkosi; umkhuleko wami wafinyelela kuwe ethempelini lakho elingcwele. 8Labo abakhonza izithombe eziyize balahla uthembeko lwabo kuwe. 9Kodwa mina ngizanikela umnikelo ngikudumise ngelizwi lokubonga, ngikhokhe izithembiso zami; ukukhulula kungokwe Nkosi.

10I Nkosi yakhuluma enhlanzini; inhlanzi yamhlanzela uJona emhlabathini owomileyo.

Copyright information for Ndebele