Jonah 3

Ukuphenduka kweNineve

Ilizwi le Nkosi lafika kuJona ngokwesibili lisithi: Suka uye eNineve kulowana umuzi omkhulu, umemezele kulo ilizwi engikutshela lona. Ngakho uJona wasuka waya eNineve njengokutsho kwelizwi le Nkosi. INineve yayingumuzi omkhulu kakhulu ohanjwa insuku ezintathu. UJona waqala ukungena emzini, wawuhamba usuku lwaba lunye. Wamemeza wathi: Kusele insuku ezingamatshumi amane ukuthi iNineve lichitheke.

Abantu baseNineve bakholwa kuNkulunkulu, bamemezela ukuthi kuzilwe ukudla, bagqoka amalembu amasaka, kusukela komkhulu wabo kwaze kwafika komncinyane. Ilizwi lafinyelela enkosini yeNineve; yasuka esihlalweni sayo sobukhosi, yakhulula isembatho sayo, yagqoka ilembu lesaka, yahlala emlotheni. Yamemezela eNineve yathi: Ngomthetho wenkosi leziphathamandla zayo kakungadli kunathe umuntu lenyamazana lenkomo lemvu; bonke kabembathe amalembu amasaka, bakhale kakhulu kuNkulunkulu, baphenduke bonke endleleni zabo ezimbi lebubini bonke ababenzayo. Kwazi bani ukuthi uNkulunkulu angezisole, ludede ulaka lwakhe olukhulu ukuze singabhubhi.

10 Lapho uNkulunkulu ebona izenzo zabo ukuthi baphendukile ebubini babo, wazisola ngobubi ayezabenza kibo, kasabenzanga.

Copyright information for Ndebele