Jonah 4

Ukusola kukaJona lesihawu sikaNkulunkulu

1 Kodwa lokho kwaba kubi kakhulu kuJona, wathukuthela. 2Wakhuleka eNkosini wathi: Ngiyakuncenga, Nkosi, kayisikho lokhu engakutshoyo ngiseselizweni lakithi yini? Yikho lokhu ngaphangisa ukubalekela eTarshishi; ngoba ngangisazi ukuthi wena unguNkulunkulu olomusa lolesihawu, ophuza ukuthukuthela, ogcwele uthando olungapheliyo, ozisola ngokubi. 3Ngakho-ke, Nkosi, ake ungibulale, ngiyakuncenga, ngoba kungcono kimi ukufa kulokuphila.

4INkosi yathi: Kambe wenza kuhle ngokuthukuthela?

5UJona wasephuma emzini, wayehlala ngasempumalanga komuzi, wazakhela idumba khona, wahlala ngaphansi kwalo emthunzini ukuba abone ukuthi uzakwehlelwa yini umuzi. 6INkosi uNkulunkulu yenza ukuba isihlahla somhlafutho sikhule sisithe uJona, sibe ngumthunzi kuye, ukuze simlamulele kokumkhathazayo. UJona wathokoza kakhulu ngenxa yomhlafutho. 7Kodwa kusasa ekuphumeni kwelanga uNkulunkulu wenza ukuba impehlane iwutshaye umhlafutho, wasubuna. 8Kwathi ekuphumeni kwelanga uNkulunkulu wathumela umoya otshisayo wasempumalanga, ilanga lamtshaya uJona waze wayatha. Wakhulekela ukuba afe. wathi: Kungcono kimi ukufa kulokuphila.

9Kodwa unkulunkulu wathi kuye: Kambe wenza kuhle ngokuthukuthela ngenxa yomhlafutho? Yena wathi: Ngenza kuhle ukuthukuthela ngize ngiphose ukufa. 10INkosi yathi: Wena ulesihawu ngomhlafutho ongawusebenzelanga, ongawenzanga ukuba ukhule, okhule ngobusuku bunye, wafa futhi ngobusuku bunye. 11Mina-ke kangifanelanga yini ukuba lesihawu ngeNineve lowana umuzi omkhulu, okukuwo abantwana abadlula izinkulungwane ezilikhulu lamatshumi amabili abangakwaziyo ukwahiukanisa isandla sokunene esandleni sokhohlo, futhi kukhona inkomo ezinengi?

Copyright information for Ndebele