Jonah 4

Ukusola kukaJona lesihawu sikaNkulunkulu

Kodwa lokho kwaba kubi kakhulu kuJona, wathukuthela. Wakhuleka eNkosini wathi: Ngiyakuncenga, Nkosi, kayisikho lokhu engakutshoyo ngiseselizweni lakithi yini? Yikho lokhu ngaphangisa ukubalekela eTarshishi; ngoba ngangisazi ukuthi wena unguNkulunkulu olomusa lolesihawu, ophuza ukuthukuthela, ogcwele uthando olungapheliyo, ozisola ngokubi. Ngakho-ke, Nkosi, ake ungibulale, ngiyakuncenga, ngoba kungcono kimi ukufa kulokuphila.

INkosi yathi: Kambe wenza kuhle ngokuthukuthela?

UJona wasephuma emzini, wayehlala ngasempumalanga komuzi, wazakhela idumba khona, wahlala ngaphansi kwalo emthunzini ukuba abone ukuthi uzakwehlelwa yini umuzi. INkosi uNkulunkulu yenza ukuba isihlahla somhlafutho sikhule sisithe uJona, sibe ngumthunzi kuye, ukuze simlamulele kokumkhathazayo. UJona wathokoza kakhulu ngenxa yomhlafutho. Kodwa kusasa ekuphumeni kwelanga uNkulunkulu wenza ukuba impehlane iwutshaye umhlafutho, wasubuna. Kwathi ekuphumeni kwelanga uNkulunkulu wathumela umoya otshisayo wasempumalanga, ilanga lamtshaya uJona waze wayatha. Wakhulekela ukuba afe. wathi: Kungcono kimi ukufa kulokuphila.

Kodwa unkulunkulu wathi kuye: Kambe wenza kuhle ngokuthukuthela ngenxa yomhlafutho? Yena wathi: Ngenza kuhle ukuthukuthela ngize ngiphose ukufa. 10 INkosi yathi: Wena ulesihawu ngomhlafutho ongawusebenzelanga, ongawenzanga ukuba ukhule, okhule ngobusuku bunye, wafa futhi ngobusuku bunye. 11 Mina-ke kangifanelanga yini ukuba lesihawu ngeNineve lowana umuzi omkhulu, okukuwo abantwana abadlula izinkulungwane ezilikhulu lamatshumi amabili abangakwaziyo ukwahiukanisa isandla sokunene esandleni sokhohlo, futhi kukhona inkomo ezinengi?

Copyright information for Ndebele