aEks. 24.13. Dute. 1.38.
bDute. 34.5.
cDute. 11.24. Josh. 14.9.
dDute. 11.24. Josh. 14.9.
eGen. 15.18. Eks. 23.31. Nani 34.3-12.
fDute. 3.25.
gDute. 7.24; Josh. 10.8.
h1.17; Eks. 3.12.
iDute. 31.8,23. Josh.1.9,17. Josh. 3.7. Josh. 6.27. Hlu. 2.18. 6.12. Isa. 43.2,5.
jDute. 31.6,8. 1 Lan. 28.20. Heb. 13.5.
k1.7,9,18. Dute. 31.6.
l1.7,9,18. Dute. 31.6.
m11.15.
nDute. 5.32.
oHlab. 1.2.
p1.6,7,18.
qDute. 1.29. 7.21. 20.3. 31. 6.
rDute. 31.8.
s1.7.
t3.2. 8.33. 23.2. 24.1. Dute. 16.18.
u3.2. Dute. 11.31.
vNani 32.20-28.
wNani 32.20-28.
x22.4.
y1.5. 1 Sam. 20.13. 1 Kho. 1.37.
zDute. 1.26.
aa1.6,7,9.

Joshua 1

Amalungiselelo okunqoba ilizwe lamaKhanani

Kwasekusithi emva kokufa kukaMozisi inceku ye Nkosi, i Nkosi yakhuluma kuJoshuwa indodana kaNuni, inceku kaMozisi, isithi a : UMozisi inceku yami usefile b ; ngakho-ke sukuma uchaphe le iJordani, wena labo bonke lababantu, liye elizweni engilinika bona, ebantwaneni bakoIsrayeli. Yonke indawo lapho ingaphansi yonyawo lwenu ezanyathela khona ngilinike yona c , njengokutsho kwami kuMozisi d . Kusukela enkangala e  lale iLebhanoni kuze kufike emfuleni omkhulu, umfula iYufrathi f , ilizwe lonke lamaHethi, njalo kufike elwandle olukhulu lapho okutshona khona ilanga, kuzakuba ngumngcele wenu. Kakulamuntu ozakuma phambi kwakho zonke izinsuku zempilo yakho g . Njengalokhu ngangiloMozisi h , ngizakuba lawe i ; kangiyikukutshiya, kangiyikukulahla j . Qina, ume isibindi, ngoba wena uzakwenza lababantu badle ilifa lelizwe engalifungela oyise ukubanika lona k . Kuphela qina, ube lesibindi esikhulu l , ukugcina ukwenza ngokomlayo wonke uMozisi inceku yami akulaya wona m ; ungaphambuki kuwo uye ngakwesokunene loba ngakwesokhohlo, ukuze uphumelele loba ngaphi lapho oya khona n . Ugwalo lwalumlayo lungasuki emlonyeni wakho, kodwa uzindle kuwo emini lebusuku, ukuze ugcine ukwenza njengakho konke okubhaliweyo kulo o , ngoba khona uzakwenza indlela yakho iphumelele, ubusuphumelela. Kangikulayanga yini? Qina, ume isibindi p ; ungesabi q , ungatshaywa luvalo r , ngoba i Nkosi uNkulunkulu wakho ilawe loba ngaphi lapho oya khona s .

10 UJoshuwa waselaya izinduna zabantu, esithi t : 11 Dabulani phakathi kwenkamba lilaye abantu lithi: Zilungiseleni umphako, ngoba kusesezinsuku ezintathu lizachapha le iJordani, ukuze lingene lidle ilifa lelizwe i Nkosi uNkulunkulu wenu elinika lona ukuthi lidle ilifa lalo u .

12 UJoshuwa wasekhuluma kwabakoRubeni labakoGadi lengxenye eyodwa kwezimbili yesizwe sakoManase esithi: 13 Khumbulani ilizwi uMozisi inceku ye Nkosi alilaya ngalo esithi: I Nkosi uNkulunkulu wenu iyaliphumuza, ilinika lelilizwe v . 14 Omkenu, abantwanyana benu, lezifuyo zenu kuzahlala elizweni uMozisi alinika lona nganeno kweJordani; kodwa lina lizachapha lihlomile phambi kwabafowenu, wonke amaqhawe alamandla, libasize, 15 I Nkosi ize iphumuze abafowenu njengani, labo njalo badle ilifa lelizwe i Nkosi uNkulunkulu wenu ebanika lona w . Lizabuyela-ke elizweni lelifa lenu, lidle ilifa lalo, uMozisi inceku ye Nkosi alinika lona, nganeno kweJordani, empumalanga x .

16 Basebemphendula uJoshuwa besithi: Konke osilaya khona sizakwenza, laloba ngaphi lapho ozasithuma khona sizahamba. 17 Njengakho konke esamlalela uMozisi ngakho, ngokunjalo sizakulalela. Kuphela i Nkosi uNkulunkulu wakho ibe lawe njengoba yayiloMozisi y . 18 Wonke umuntu ozavukela umlomo wakho, angalaleli amazwi akho, kukho konke omlaya khona, uzabulawa z . Kuphela qina, ume isibindi aa .

Copyright information for Ndebele