a6.15-21.
b8.3,22,26,28.
c9.15.
dDute. 11.25.
e11.21. 14.13-15. 15.13. 21.13. Hlu. 1.10. 1 Sam. 30.31. 2 Sam. 2.1,11. 5.1,3,5. 1 Kho. 2.11. 2 Lan. 11.10. Gen. 23.2.
f12.11. 15.35.
g12.11. 15.39. 2 Kho. 14.19. 18.14,17. 19.8. 2 Lan. 11.9. 25.27. Isa. 37.8. Jer. 34.7. Mika 1.13.
h12.11; 15.39. 2 Kho. 14.19; 18.14,17. 19.8. 2 Lan. 11.9. 25.27. Isa. 37.8. Jer. 34.7. Mika 1.13.
iGen. 23.3,10,11.
j8.1,3.
k11.6. Hlu. 4.14.
lHlu. 4.15. 1 Sam. 7.10. 2 Sam. 22.15. Hlab. 18.14.
m16.3,5. 18.13,14. 21.22. 1 Sam. 13.18. 1 Kho. 9.17. 1 Lan. 6.68. 7.24. 2 Lan. 8.5.
n15.35. 1 Sam. 17.1. 2 Lan. 11.9. Jer. 34.7.
o12.16. 15.41.
p16.3,5. 18.13,14. 21.22. 1 Sam. 13.18. 1 Kho. 9.17. 1 Lan. 6.68. 7.24. 2 Lan. 8.5.
qHlab. 18.12,13. Isa. 30.30. Isam. 16.21.
rHab. 3.11. Isa. 28.21.
s19.42; 21.24; Hlu. 1.35; 1 Sam. 14.31; 1 Lan. 6.69; 2 Lan. 11.10; 28.18.
t17.15; Jer. 17.16.
u2 Kho. 20.11. Isa. 38.8.
vEks. 14.14.
w10.6,43.
x10.10.
y8.24.
zEks. 11.7.
aaDute. 31.8.
abDute. 31.7.
acDute. 3.21. 7.19.
ad8.29.
ae7.26.
afNani 21.35; Josh.8.22; 10.30,33,37,39,40. 11.8. 2 Kho. 10.11. Josh.10.20.
ag10.1,30; 6.21.
ah12.15. 15.42. 21.13. 2 Kho. 8.22. 19.8. 23.31. 24.18. 2 Lan. 21.10. Isa. 37.8. Jer. 52.1.
ai12.12. 16.3,10. 21.21. Hlu. 1.29. 1 Kho. 9.15-17. 1 Lan. 6.67. 7.28. 20.4.
aj11.21. 12.13. 15.15,16,49. 21.15 Hlu. 1.11.
ak12.3.
alDute. 20.16,17. 11.11.
amDute. 9.23. Nani 13.26.
an15.47.
ao11.16; 15.51
ap10.14.
aq10.15.

Joshua 10

Ukunqotshwa kwamaAmori

1 Kwasekusithi lapho uAdonizedeki inkosi yeJerusalema esezwile ukuthi uJoshuwa uyithumbile iAyi, wayitshabalalisa, njengalokho akwenza eJeriko lenkosini yayo a  , wenze njalo eAyi lenkosini yayo b  , lokuthi abakhileyo beGibeyoni benza ukuthula loIsrayeli, babephakathi kwabo c  , 2besaba kakhulu, ngoba iGibeyoni yayingumuzi omkhulu njengomunye wemizi yenkosi, langoba yayinkulu kuleAyi, lamadoda ayo wonke engamaqhawe d  . 3Ngakho uAdonizedeki inkosi yeJerusalema yathumela kuHohamu inkosi yeHebroni e  , lakuPiramu inkosi yeJarimuthi f  , lakuJafiya inkosi yeLakishi g  , lakuDebiri inkosi yeEgiloni h  , esithi: 4Yenyukelani kimi lingisize, ukuze siyitshaye iGibeyoni; ngoba yenzile ukuthula loJoshuwa labantwana bakoIsrayeli. 5Ngakho amakhosi amahlanu amaAmori, inkosi yeJerusalema, inkosi yeHebroni, inkosi yeJarimuthi, inkosi yeLakishi, inkosi yeEgiloni, ahlangana enyuka, wona lamabutho awo wonke, amisa inkamba maqondana leGibeyoni, alwa layo i  .

6Amadoda eGibeyoni asethumela kuJoshuwa enkambeni yeGiligali esithi: Isandla sakho singatshiyi izinceku zakho; yenyukela kithi masinyane usisindise usisize, ngoba amakhosi wonke amaAmori ahlala ezintabeni asesihlanganyele. 7Ngakho uJoshuwa wenyuka esuka eGiligali, yena labo bonke abantu bempi kanye laye, lawo wonke amaqhawe alamandla j  .

8I Nkosi yasisithi kuJoshuwa: Ungabesabi, ngoba ngibanikele esandleni sakho; kakulamuntu wabo ozakuma phambi kwakho k  . 9UJoshuwa wasebajuma, enyuke ubusuku bonke esuka eGiligali. 10I Nkosi yabasanganisa phambi kukaIsrayeli, yabatshaya ngokutshaya okukhulu eGibeyoni l  , yaxotshana labo endleleni enyukela eBethi-Horoni, yabatshaya m  kwaze kwaba seAseka n  kwaze kwaba seMakeda o  . 11Kwasekusithi besabaleka phambi kukaIsrayeli ekwehleni kweBethi-Horoni p  , i Nkosi yaphosela phezu kwabo amatshe amakhulu evela emazulwini, kwaze kwaba seAzeka, njalo bafa. Babebanengi abafa ngesiqhotho okwedlula labo abantwana bakoIsrayeli abababulala ngenkemba q  .

12Ngalesosikhathi uJoshuwa wakhuluma e Nkosini mhla i Nkosi inikela amaAmori phambi kwabantwana bakoIsrayeli, wathi phambi kwamehlo kaIsrayeli: Langa, mana eGibeyoni r  , lawe nyanga, esihotsheni seAjaloni s  . 13Lelanga lathi mpo lenyanga yema, abantu baze baphindisela ezitheni zabo. Lokhu kakubhaliwe yini egwalweni lukaJashari? Ngakho ilanga lema phakathi komkhathi, kalaze laphangisa ukutshona phose okosuku olupheleleyo t  . 14Kaluzanga lube khona usuku olunjalo ngaphambi kwalo loba emva kwalo lapho i Nkosi eyalizwa khona ilizwi lomuntu u  , ngoba i Nkosi yamlwela uIsrayeli v  .

15UJoshuwa wasebuyela enkambeni eGiligali loIsrayeli wonke kanye laye w  . 16Kodwa lawomakhosi amahlanu abaleka, acatsha ebhalwini eMakeda. 17Kwasekubikwa kuJoshuwa ukuthi: Amakhosi amahlanu atholwe ecatshile ebhalwini eMakeda x  . 18UJoshuwa wasesithi: Giqelani amatshe amakhulu emlonyeni wobhalu, limise amadoda kulo ukuwalinda. 19Kodwa lina lingami; xotshanani lezitha zenu, lizitshaye ngemuva kwazo, lingaziyekeli zingene emizini yazo, ngoba i Nkosi uNkulunkulu wenu izinikele esandleni senu. 20Kwasekusithi lapho uJoshuwa labantwana bakoIsrayeli sebeqedile ukuzitshaya ngokutshaya okukhulukazi zaze zaqedwa, insali eyasalayo yazo yangena emizini evikelweyo y  . 21Labantu bonke babuyela enkambeni kuJoshuwa eMakeda ngokuthula; kakho owanyikinya ulimi lwakhe emelana labantwana bakoIsrayeli z  . 22UJoshuwa wasesithi: Vulani umlomo wobhalu, likhuphele kimi lawomakhosi amahlanu evela ebhalwini. 23Basebesenza njalo, bawakhuphela kuye lawomakhosi amahlanu evela ebhalwini: Inkosi yeJerusalema, inkosi yeHebroni, inkosi yeJarimuthi, inkosi yeLakishi, inkosi yeEgiloni. 24Kwasekusithi sebewakhuphele kuJoshuwa lawomakhosi, uJoshuwa wabiza wonke amadoda akoIsrayeli, wathi ezinduneni zamadoda empi ezazihambe laye: Sondelani, libeke inyawo zenu entanyeni zalamakhosi. Zasezisondela, zabeka inyawo zazo entanyeni zawo. 25UJoshuwa wasesithi kuzo: Lingesabi lingatshaywa luvalo aa  ; qinani lime isibindi ab  , ngoba i Nkosi izakwenza njalo kuzo zonke izitha zenu elilwa limelene lazo ac  . 26Emva kwalokho uJoshuwa wasewatshaya wawabulala, wawalengisa ezihlahleni ezinhlanu; njalo ayelenga ezihlahleni kwaze kwahlwa ad  . 27Kwasekusithi ngesikhathi sokutshona kwelanga uJoshuwa walaya ukuthi bawethule ezihlahleni, bawaphosele ebhalwini ayecatshe khona; basebefaka amatshe amakhulu emlonyeni wobhalu, akhona kuze kube yilona lolusuku ae  .

28UJoshuwa wathumba layo iMakeda ngalolosuku, wayitshaya ngobukhali benkemba, watshabalalisa lenkosi yayo, bona, layo yonke imiphefumulo eyayikiyo, katshiyanga insali af  . Wasesenza enkosini yeMakeda njengalokho akwenza enkosini yeJeriko ag  .

29UJoshuwa, loIsrayeli wonke laye, wasedlula esuka eMakeda waya eLibhina, walwa emelene leLibhina ah  . 30I Nkosi yasiyinikela layo lenkosi yayo esandleni sikaIsrayeli; waseyitshaya ngobukhali benkemba lemiphefumulo yonke eyayikiyo; katshiyanga insali kiyo; wenza enkosini yayo njengalokho akwenza enkosini yeJeriko.

31UJoshuwa wasesedlula esuka eLibhina, loIsrayeli wonke kanye laye, waya eLakishi, wamisa inkamba maqondana layo, walwa emelene layo. 32I Nkosi yasiyinikela iLakishi esandleni sikaIsrayeli; waseyithumba ngosuku lwesibili, wayitshaya ngobukhali benkemba layo yonke imiphefumulo eyayikiyo, njengakho konke akwenza eLibhina.

33Ngalesosikhathi uHoramu inkosi yeGezeri wenyuka ukusiza iLakishi; kodwa uJoshuwa wamtshaya labantu bakhe, kwaze kwathi kamtshiyelanga insali ai  .

34UJoshuwa wasesedlula esuka eLakishi, loIsrayeli wonke kanye laye, baya eEgiloni, bamisa inkamba maqondana layo, balwa bemelene layo. 35Bayithumba ngalolosuku, bayitshaya ngobukhali benkemba, lemiphefumulo yonke eyayikiyo bayitshabalalisa ngalolosuku, njengakho konke akwenza eLakishi.

36UJoshuwa wasesenyuka esuka eEgiloni loIsrayeli wonke kanye laye, baya eHebroni, balwa bemelene layo, 37bayithumba, bayitshaya ngobukhali benkemba, lenkosi yayo lemizi yayo yonke lawo wonke umphefumulo owawukiyo; katshiyanga insali, njengakho konke akwenza eEgiloni, wawutshabalalisa lawo wonke umphefumulo owawukiyo.

38UJoshuwa wasebuyela eDebiri aj  loIsrayeli wonke kanye laye, balwa bemelene layo, 39bayithumba lenkosi yayo layo yonke imizi yayo, bayitshaya ngobukhali benkemba, batshabalalisa wonke umphefumulo owawukiyo; katshiyanga insali. Njengokwenza kwakhe eHebroni wenza njalo eDebiri lenkosini yayo, lanjengokwenza kwakhe eLibhina lenkosini yayo.

40Ngakho uJoshuwa walitshaya ilizwe lonke lezintaba leleningizimu lelesihotsha lelamawatha lawo wonke amakhosi abo ak  ; katshiyanga insali, kodwa watshabalalisa konke okuphefumulayo, njengokulaya kwe Nkosi uNkulunkulu kaIsrayeli al  . 41UJoshuwa wasebatshaya kusukela eKadeshi-Bhaneya am  kwaze kwaba seGaza an  , lelizwe lonke leGosheni, kwaze kwaba seGibeyoni ao  . 42UJoshuwa wasethumba wonke lamakhosi lelizwe lawo ngasikhathi sinye, ngoba i Nkosi uNkulunkulu kaIsrayeli yamlwela uIsrayeli ap  . 43UJoshuwa wasebuyela, loIsrayeli wonke kanye laye, enkambeni eGiligali aq  .

Copyright information for Ndebele