aHlu. 4.2.
b12.19. 15.23. 19.36. Hlu. 4.2.
c10.3.
d12.19.
e12.20. 19.15.
f12.20. 19.25.
g12.3. 13.27. 19.35. Nani 34.11.
h12.23; 17.11. 1 Kho. 4.11. Hlu. 1.27.
i15.63.
jHlu. 3.3. 2 Sam. 24.7.
kDute. 3.9.
l11.8. Gen. 31.49.13.26? Hlu. 10.17. 11.11,29,34. Josh.15.38; 18.26.
mGen. 22.17. 32.12. Hlu. 7.12. 1 Sam. 13.5.
n10.8.
o9. 2 Sam. 8.4. 1 Lan. 18.4. Gen. 49.6.
pDute. 20.1. Josh. 17.16,18. Hlu. 1.19. 4.3.
q10.9.
r11.3.
s11.6.
tDute. 20.16,17.
uEks. 34.11,12.
vDute. 7.2.
w1.7.
x12.8.
y10.41. 15.51.
z11.21.
aa12.7.
abGen. 14.6. 32.3. 36.8,9. Dute. 2.1,4,5. 33.2.
ac12.7. 13.5.
adDute. 3.9.
ae9.3,7.
afDute. 2.30. Hlu. 14.4. 1 Sam. 2.25. 1 Kho. 12.15. 2 Lan. 10.15. 22.7. 25.20. Roma 9.18. Eks. 7.13.
agDute. 20.16,17.
ahNani 13.22.
ai10.3.
aj10.38.
ak15.47.
al1 Sam. 17.4.
am1 Sam. 5.1.
anNani 34.2.
aoNani 26.53. 14.1-19,51.
ap12.7. 18.10.
aq14.15; 21.44; 22.4; 23.1; Hlu.3.11.

Joshua 11

UJoshuwa unqoba ilizwe lonke

Kwasekusithi lapho uJabini a  inkosi yeHazori b  ekuzwa, wathumela kuJobabi c  inkosi yeMadoni d , lenkosini yeShimironi e , lenkosini yeAkishafi f , lemakhosini ayengenyakatho ezintabeni, lemagcekeni, eningizimu kweKinerothi g , lesihotsheni, lemaqaqeni eDori entshonalanga h , amaKhanani empumalanga lentshonalanga, lamaAmori lamaHethi lamaPerizi lamaJebusi entabeni i , lamaHivi j  ngaphansi kweHermoni k  elizweni leMizipa l . Asephuma, wona lawo wonke amabutho awo kanye lawo, abantu abanengi, njengetshebetshebe elisekhunjini lolwandle ngobunengi, lamabhiza lenqola okunengi kakhulu m . Wonke lamakhosi asehlangana, eza amisa inkamba ndawonye emanzini eMeroma, ukulwa emelene loIsrayeli.

I Nkosi yasisithi kuJoshuwa: Ungesabi ngenxa yabo, ngoba kusasa phose ngalesisikhathi ngizawanikela wonke esebulewe phambi kukaIsrayeli n ; uzaquma imisipha yamabhiza awo o , utshise inqola zawo ngomlilo p . UJoshuwa wasesiza, labo bonke abantu bempi kanye laye, bemelene lawo emanzini eMeroma bawajuma q , bawadumela. I Nkosi yasiwanikela esandleni sikaIsrayeli, owawatshaya waxotshana lawo kwaze kwaba seSidoni enkulu, kwaze kwaba seMisirefothi-Mayimi, kwaze kwaba sesihotsheni seMizipa empumalanga r . Bawatshaya, kabaze batshiya insali kubo. UJoshuwa wasesenza kiwo njengokutsho kwe Nkosi kuye; waquma imisipha yamabhiza awo, watshisa inqola zawo ngomlilo s .

10 UJoshuwa wasebuya ngalesosikhathi, wathumba iHazori, watshaya inkosi yayo ngenkemba. Ngoba kuqala iHazori yayiyinhloko yayo yonke leyomibuso. 11 Batshaya yonke imiphefumulo eyayikiyo ngobukhali benkemba, bayitshabalalisa; kakusalanga lokukodwa okuphefumulayo; wasetshisa iHazori ngomlilo. 12 Yonke-ke imizi yalawomakhosi lamakhosi ayo wonke uJoshuwa wakuthumba, wakutshaya ngobukhali benkemba, wakutshabalalisa, njengokulaya kukaMozisi inceku ye Nkosi t . 13 Kuphela imizi yonke eyayimi emadundulwini ayo uIsrayeli kayitshisanga, ngaphandle kweHazori kuphela uJoshuwa ayitshisayo. 14 Layo yonke impango yalimizi lezifuyo abantwana bakoIsrayeli baziphangela. Kuphela bonke abantu babatshaya ngobukhali benkemba baze babachitha; kabatshiyanga loyedwa ophefumulayo.

15 Njengalokhu i Nkosi yayimlayile uMozisi inceku yayo u , ngokunjalo uMozisi wamlaya uJoshuwa v , langokunjalo uJoshuwa wakwenza; kasusanga lizwi kukho konke i Nkosi eyakulaya uMozisi w . 16 Ngakho uJoshuwa walithatha lelolizwe lonke, izintaba, leningizimu yonke x , lelizwe lonke leGosheni, lesihotsha, lamagceke y , lentaba zakoIsrayeli, lesigodi sakhe z , 17 kusukela entabeni elugwadule aa  eyenyukela eSeyiri ab , kuze kube seBhali-Gadi esihotsheni seLebhanoni ac  ngaphansi kwentaba yeHermoni ad . Wawathumba wonke amakhosi abo, wawatshaya wawabulala. 18 UJoshuwa wayilwa-ke impi insuku ezinengi lawo wonke lawomakhosi. 19 Kakubanga lamuzi owenza ukuthula labantwana bakoIsrayeli ngaphandle kwamaHivi abakhileyo beGibeyoni ae ; bayithatha yonke ngempi. 20 Ngoba kwakuvela e Nkosini ukwenza lukhuni inhliziyo zabo ukuze bahlangabezane loIsrayeli empini, ukuze abatshabalalise af , ukuze bangazuzi umusa, kodwa ukuze ababhubhise, njengokulaya kwe Nkosi kuMozisi ag .

21 UJoshuwa wasesiza ngalesosikhathi, waquma amaAnaki asuke ezintabeni ah , eHebroni ai , eDebiri aj , eAnabi, lentabeni zonke zakoJuda, lakuzo zonke intaba zakoIsrayeli; uJoshuwa wawatshabalalisa lemizi yawo. 22 Kakusalanga amaAnaki elizweni labantwana bakoIsrayeli; kuphela eGaza ak , eGathi al , leAshidodi, asala am . 23 UJoshuwa wasethatha ilizwe lonke njengakho konke i Nkosi eyakukhuluma kuMozisi an . UJoshuwa waselinika laba yilifa kuIsrayeli ao , njengokwehlukaniswa kwabo ngezizwe zabo ap . Ilizwe laseliphumula empini aq .

Copyright information for Ndebele