aHlu. 4.2.
b12.19. 15.23. 19.36. Hlu. 4.2.
c10.3.
d12.19.
e12.20. 19.15.
f12.20. 19.25.
g12.3. 13.27. 19.35. Nani 34.11.
h12.23; 17.11. 1 Kho. 4.11. Hlu. 1.27.
i15.63.
jHlu. 3.3. 2 Sam. 24.7.
kDute. 3.9.
l11.8. Gen. 31.49.13.26? Hlu. 10.17. 11.11,29,34. Josh.15.38; 18.26.
mGen. 22.17. 32.12. Hlu. 7.12. 1 Sam. 13.5.
n10.8.
o9. 2 Sam. 8.4. 1 Lan. 18.4. Gen. 49.6.
pDute. 20.1. Josh. 17.16,18. Hlu. 1.19. 4.3.
q10.9.
r11.3.
s11.6.
tDute. 20.16,17.
uEks. 34.11,12.
vDute. 7.2.
w1.7.
x12.8.
y10.41. 15.51.
z11.21.
aa12.7.
abGen. 14.6. 32.3. 36.8,9. Dute. 2.1,4,5. 33.2.
ac12.7. 13.5.
adDute. 3.9.
ae9.3,7.
afDute. 2.30. Hlu. 14.4. 1 Sam. 2.25. 1 Kho. 12.15. 2 Lan. 10.15. 22.7. 25.20. Roma 9.18. Eks. 7.13.
agDute. 20.16,17.
ahNani 13.22.
ai10.3.
aj10.38.
ak15.47.
al1 Sam. 17.4.
am1 Sam. 5.1.
anNani 34.2.
aoNani 26.53. 14.1-19,51.
ap12.7. 18.10.
aq14.15; 21.44; 22.4; 23.1; Hlu.3.11.

Joshua 11

UJoshuwa unqoba ilizwe lonke

1 Kwasekusithi lapho uJabini a  inkosi yeHazori b  ekuzwa, wathumela kuJobabi c  inkosi yeMadoni d  , lenkosini yeShimironi e  , lenkosini yeAkishafi f  , 2lemakhosini ayengenyakatho ezintabeni, lemagcekeni, eningizimu kweKinerothi g  , lesihotsheni, lemaqaqeni eDori entshonalanga h  , 3amaKhanani empumalanga lentshonalanga, lamaAmori lamaHethi lamaPerizi lamaJebusi entabeni i  , lamaHivi j  ngaphansi kweHermoni k  elizweni leMizipa l  . 4Asephuma, wona lawo wonke amabutho awo kanye lawo, abantu abanengi, njengetshebetshebe elisekhunjini lolwandle ngobunengi, lamabhiza lenqola okunengi kakhulu m  . 5Wonke lamakhosi asehlangana, eza amisa inkamba ndawonye emanzini eMeroma, ukulwa emelene loIsrayeli.

6I Nkosi yasisithi kuJoshuwa: Ungesabi ngenxa yabo, ngoba kusasa phose ngalesisikhathi ngizawanikela wonke esebulewe phambi kukaIsrayeli n  ; uzaquma imisipha yamabhiza awo o  , utshise inqola zawo ngomlilo p  . 7UJoshuwa wasesiza, labo bonke abantu bempi kanye laye, bemelene lawo emanzini eMeroma bawajuma q  , bawadumela. 8I Nkosi yasiwanikela esandleni sikaIsrayeli, owawatshaya waxotshana lawo kwaze kwaba seSidoni enkulu, kwaze kwaba seMisirefothi-Mayimi, kwaze kwaba sesihotsheni seMizipa empumalanga r  . Bawatshaya, kabaze batshiya insali kubo. 9UJoshuwa wasesenza kiwo njengokutsho kwe Nkosi kuye; waquma imisipha yamabhiza awo, watshisa inqola zawo ngomlilo s  .

10UJoshuwa wasebuya ngalesosikhathi, wathumba iHazori, watshaya inkosi yayo ngenkemba. Ngoba kuqala iHazori yayiyinhloko yayo yonke leyomibuso. 11Batshaya yonke imiphefumulo eyayikiyo ngobukhali benkemba, bayitshabalalisa; kakusalanga lokukodwa okuphefumulayo; wasetshisa iHazori ngomlilo. 12Yonke-ke imizi yalawomakhosi lamakhosi ayo wonke uJoshuwa wakuthumba, wakutshaya ngobukhali benkemba, wakutshabalalisa, njengokulaya kukaMozisi inceku ye Nkosi t  . 13Kuphela imizi yonke eyayimi emadundulwini ayo uIsrayeli kayitshisanga, ngaphandle kweHazori kuphela uJoshuwa ayitshisayo. 14Layo yonke impango yalimizi lezifuyo abantwana bakoIsrayeli baziphangela. Kuphela bonke abantu babatshaya ngobukhali benkemba baze babachitha; kabatshiyanga loyedwa ophefumulayo.

15Njengalokhu i Nkosi yayimlayile uMozisi inceku yayo u  , ngokunjalo uMozisi wamlaya uJoshuwa v  , langokunjalo uJoshuwa wakwenza; kasusanga lizwi kukho konke i Nkosi eyakulaya uMozisi w  . 16Ngakho uJoshuwa walithatha lelolizwe lonke, izintaba, leningizimu yonke x  , lelizwe lonke leGosheni, lesihotsha, lamagceke y  , lentaba zakoIsrayeli, lesigodi sakhe z  , 17kusukela entabeni elugwadule aa  eyenyukela eSeyiri ab  , kuze kube seBhali-Gadi esihotsheni seLebhanoni ac  ngaphansi kwentaba yeHermoni ad  . Wawathumba wonke amakhosi abo, wawatshaya wawabulala. 18UJoshuwa wayilwa-ke impi insuku ezinengi lawo wonke lawomakhosi. 19Kakubanga lamuzi owenza ukuthula labantwana bakoIsrayeli ngaphandle kwamaHivi abakhileyo beGibeyoni ae  ; bayithatha yonke ngempi. 20Ngoba kwakuvela e Nkosini ukwenza lukhuni inhliziyo zabo ukuze bahlangabezane loIsrayeli empini, ukuze abatshabalalise af  , ukuze bangazuzi umusa, kodwa ukuze ababhubhise, njengokulaya kwe Nkosi kuMozisi ag  .

21UJoshuwa wasesiza ngalesosikhathi, waquma amaAnaki asuke ezintabeni ah  , eHebroni ai  , eDebiri aj  , eAnabi, lentabeni zonke zakoJuda, lakuzo zonke intaba zakoIsrayeli; uJoshuwa wawatshabalalisa lemizi yawo. 22Kakusalanga amaAnaki elizweni labantwana bakoIsrayeli; kuphela eGaza ak  , eGathi al  , leAshidodi, asala am  . 23UJoshuwa wasethatha ilizwe lonke njengakho konke i Nkosi eyakukhuluma kuMozisi an  . UJoshuwa waselinika laba yilifa kuIsrayeli ao  , njengokwehlukaniswa kwabo ngezizwe zabo ap  . Ilizwe laseliphumula empini aq  .

Copyright information for Ndebele