aNani 21.13,24.
bDute. 3.9.
cNani 21.24. Dute. 2.33. 3.6,16.
dDute. 2.36.
eGen. 32.22.
fNani 34.11. Dute. 3.17.
g13.20; Nani 33.49; Hez. 25.9; Nani 21.20.
hNani 21.33,35. Dute. 3.4,10.
i13.12. Gen. 14.5. Dute. 3.11.
jDute. 1.4. 9.10. 13.12,31.
kDute. 3.9.
lDute. 3.10; 13.11. 1 Lan. 5.11.
mDute. 3.14. 13.11,13.
nNani 21.24,33,35.
oNani 32.29,33. Dute. 3.11,12. 13.8.
p11.17.
q11.17.
r11.23. 18.10. 11. 23. 18. 10.
s10.40; 11.16.
t9.1. Eks. 13.5.
u6.2.
v8.29.
w10.3,23.
x10.3,23.
y10.3,23.
z10.3,23.
aa10.33.
ab10.38.
ac15.36. 1 Lan. 27.28; 2 Lan. 28.18.
adNani 21.3.
aeNani 21.1.
af10.29.
ag15.35. 1 Sam. 22.1.
ah10.28.
ai8.17. Hlu. 1.22-26.
aj15.34.
ak1 Kho. 4.10. 19.13. 2 Kho. 14.25.
al15.53. 1 Sam. 4.1. 1 Sam. 29.1. Josh. 13.4; 19.30. Hlu. 1.31. 1 Kho. 20.26,30. 2 Kho. 13.17.
am11.1.
an11.1.
ao11.1. 19.15.
ap11.1.
aq17.11. Hlu. 5.19.
ar17.11. Hlu. 5.19.
as19.37.
at19.11.
au19.26? 15.55?.
av11.2; 17.11.
awGen. 14.1. Isa. 9.1.
ax4.19; 5.9.
ay1 Kho. 14.17.

Joshua 12

Amakhosi anqotshwa nguMozisi

1 Lala ngamakhosi elizwe abantwana bakoIsrayeli abawatshayayo, badla ilifa lelizwe lawo ngaphetsheya kweJordani ngempumalanga, kusukela esifuleni seArinoni a  kusiya entabeni yeHermoni, lamagceke wonke ngempumalanga b  : 2USihoni inkosi yamaAmori owayehlala eHeshiboni c  , ebusa kusukela eAroweri esekhunjini lwesifula seArinoni laphakathi kwesifula, lengxenye eyodwa kwezimbili yeGileyadi d  kuze kufike esifuleni iJaboki, umngcele wabantwana bakoAmoni e  , 3lamagceke kuze kufike elwandle lweKinerothi, kuze kube selwandle lwamagceke, uLwandle lweTswayi, empumalanga f  , indlela yeBeti-Jeshimothi, njalo kusukela eningizimu ngaphansi kweAshidodi-Pisiga g  ; 4lomngcele kaOgi inkosi yeBashani h  owensali zeziqhwaga i  owayehlala eAshitarothi leEdreyi j  , 5wabusa entabeni yeHermoni k  leSaleka leBashani lonke l  , kuze kube semngceleni wamaGeshuri lamaMahakathi, lengxenye eyodwa kwezimbili yeGileyadi, umngcele kaSihoni inkosi yeHeshiboni m  . 6UMozisi inceku ye Nkosi labantwana bakoIsrayeli babatshaya n  . UMozisi inceku ye Nkosi waselinika abakoRubeni labakoGadi lengxenye eyodwa kwezimbili yesizwe sakoManase ukuba yilifa o  .

Amakhosi anqotshwa nguJoshuwa

7Lala ngamakhosi elizwe uJoshuwa labantwana bakoIsrayeli abawatshayayo nganeno kweJordani entshonalanga, kusukela eBhali-Gadi esihotsheni seLebhanoni kusiya entabeni elugwadule p  eyenyukela eSeyiri q  . UJoshuwa walinika-ke izizwe zakoIsrayeli laba yilifa njengokwehlukaniswa kwazo r  : 8Ezintabeni, lezihotsheni, lemagcekeni, lemawatheni, lenkangala, leningizimu s  : AmaHethi, amaAmori, lamaKhanani, amaPerizi, amaHivi, lamaJebusi t  . 9Inkosi yeJeriko, eyodwa u  ; inkosi yeAyi, eseceleni kweBhetheli, eyodwa v  ; 10inkosi yeJerusalema, eyodwa; inkosi yeHebroni, eyodwa; 11 w  inkosi yeJarimuthi, eyodwa x  ; inkosi yeLakishi, eyodwa y  ; 12inkosi yeEgiloni, eyodwa z  ; inkosi yeGezeri, eyodwa aa  ; 13inkosi yeDebiri, eyodwa ab  ; inkosi yeGederi, eyodwa ac  ; 14inkosi yeHorma, eyodwa ad  ; inkosi yeAradi, eyodwa ae  ; 15inkosi yeLibhina, eyodwa af  ; inkosi yeAdulamu, eyodwa ag  ; 16inkosi yeMakeda, eyodwa ah  ; inkosi yeBhetheli, eyodwa ai  ; 17inkosi yeTapuwa, eyodwa aj  ; inkosi yeHeferi, eyodwa ak  ; 18inkosi yeAfeki, eyodwa; inkosi yeLasharoni, eyodwa al  ; 19inkosi yeMadoni, eyodwa am  ; inkosi yeHazori, eyodwa an  ; 20inkosi yeShimironi-Meroni, eyodwa ao  ; inkosi yeAkishafi, eyodwa ap  ; 21inkosi yeThahanakhi, eyodwa aq  ; inkosi yeMegido, eyodwa ar  ; 22inkosi yeKedeshi, eyodwa as  ; inkosi yeJokineyamu at  eKharmeli, eyodwa au  ; 23inkosi yeDori emngceleni weDori, eyodwa av  ; inkosi yezizwe aw  zeGiligali, eyodwa ax  ; 24inkosi yeTiriza, eyodwa ay  ; wonke amakhosi angamatshumi amathathu lanye.

Copyright information for Ndebele