a23.1; 14.10.
bHlu. 3.1-4.
cJow. 3.4; Josh. 22.10,11.
d1 Sam. 27.8; 12.5; 11,13.
e1 Lan. 13.5. Jer. 2.18.
fHlu. 3.3. 16.30. 1 Sam. 5.8,11. 6.4,12,16,18. 7.7; 29.6,7.
g15.11.
hDute. 2.23.
i12.18.
jHlu. 1.34,36.
k1 Kho. 5.18. Hlab. 83.7. Hez. 27.9.
l11.17. 12.7.
mNani 34.8.
n11.8.
o23.13. Hlu. 2.21,23.
p23.4. Nani 34.2. Hlu. 18.1. Hlab. 16.6.
qNani 32.33. Dute. 3.12,13. 29.8. 12.6. 22.4.
rDute. 2.36.
sDute. 3.10.
t13.16,17; Nani 21.30.
u13.16,17; Nani 21.30.
vNani 21.24,25.
w12.5.
x13.13. Dute. 3.14.
yDute. 3.9.
z12.5.
aa12.4.
ab12.4.
ac13.11.
adNani 18.20.
ae13.33.
af13.9.
ag13.9.
ah13.9.
ai13.9.
aj13.9.
ak21.36. 1 Lan. 6.78. Nani 21.23.
al21.37. 1 Lan. 6.79.
am21.37. 1 Lan. 6.79.
anNani 32.37. Hez. 25. 9.
aoNani 32.38. Isa. 16.8,9. Jer. 48.32.
apDute.4.46; Nani 23.28.
aq12.3.
arDute. 3.10.
asNani 21.24.
atNani 31.8.
auHlab. 83.11. Hez. 32.30. Dan. 11.8. Mika 5.5.
avNani 31.8.
awNani 21.32; 32.35.
axNani 21.26,28,29; Dute. 2.19. Hlu. 11.13-27.
ayDute. 3.11.
az11.3.
ba2 Sam. 17.24.
bb2 Sam. 9.4,5; 17.27.
bcNani 32.36.
bdNani 32.3,36.
beGen. 33.17. 1 Kho. 7.46. 2 Lan. 4.17.
bfNani 34.11; 11.2; 12.3.
bgDute. 3.14. 1 Lan. 2.23. Nani 32.41.
bh12.4.
bi17.1.
bjNani 22.1.
bk13.14; 18.7.
blNani 18.20.

Joshua 13

I Nkosi ilaya uJoshuwa ukuthi abele izizwe zakoIsrayeli ilizwe elinqotshiweyo

UJoshuwa wayesemdala eleminyaka eminengi. I Nkosi yasisithi kuye: Usumdala, uleminyaka eminengi, kusasele ilizwe elikhulu kakhulu ukudla ilifa lalo a . Yileli ilizwe eliseleyo b : Yonke imingcele yamaFilisti c , leGeshuri yonke d , kusukela eShihori eliphambi kweGibhithe, kusiya emngceleni weEkhironi enyakatho, elibalelwa kumaKhanani e ; ababusi abahlanu bamaFilisti f , abeGaza, labeAshidodi, abeAshikeloni, abeGathi, labeEkhironi g , labeAvi h , kusukela eningizimu, ilizwe lonke lamaKhanani, leMeyara elingelamaSidoni, kuze kufike eAfeki i , kuze kube semngceleni wamaAmori j , lelizwe lamaGebali, leLebhanoni lonke, kusiya empumalanga k , kusukela eBhali-Gadi ngaphansi kwentaba yeHermoni l , kusiya ekungeneni kweHamathi m . Bonke abakhileyo ezintabeni, kusukela eLebhanoni kusiya eMisirefothi-Mayimi, wonke amaSidoni n , mina ngizabaxotsha elifeni phambi kwabantwana bakoIsrayeli o . Kuphela ulabele uIsrayeli ngenkatho libe yilifa, njengoba ngikulayile p . Ngakho-ke yehlukanisa ilizwe leli libe yilifa ezizweni eziyisificamunwemunye lengxenye eyodwa kwezimbili yesizwe sakoManase.

Ilizwe elanikwa isizwe sakoRubeni lesakoGadi lengxenye eyodwa kwezimbili yesizwe sakoManase

Kanye labo abakoRubeni labakoGadi bemukela ilifa labo, uMozisi owabanika lona, ngaphetsheya kweJordani ngempumalanga, njengalokho uMozisi inceku ye Nkosi wabanika q : Kusukela eAroweri esekhunjini lwesifula seArinoni, lomuzi ophakathi kwesifula r , lamagceke wonke s  eMedeba t  kuze kube seDiboni u , 10 lemizi yonke kaSihoni inkosi yamaAmori owabusa eHeshiboni v , kuze kube semngceleni wabantwana bakoAmoni, 11 leGileyadi w  lomngcele wamaGeshuri lamaMahakathi x  lentaba yonke yeHermoni y  leBashani lonke kuze kube seSaleka z , 12 umbuso wonke kaOgi eBashani owabusa eAshitarothi leEdreyi aa . Nguye owasala kunsali yeziqhwaga ab . UMozisi wayebatshaye-ke wabaxotsha elifeni labo. 13 Kodwa abantwana bakoIsrayeli kabawaxotshanga elifeni amaGeshuri lamaMahakathi; kodwa amaGeshuri lamaMahakathi ahlala phakathi kukaIsrayeli kuze kube lamuhla ac . 14 Kuphela esizweni sakoLevi kanikanga ilifa; iminikelo ye Nkosi uNkulunkulu kaIsrayeli eyenziwe ngomlilo iyilifa laso ad , njengokutsho kwayo kuso ae .

15 UMozisi wasenika isizwe sabantwana bakoRubeni ngokwensendo zabo. 16 Lomngcele waso wasukela eAroweri af  esekhunjini lwesifula seArinoni, lomuzi ophakathi kwesifula, lamagceke ag  wonke eMedeba ah , 17 iHeshiboni, lemizi yayo yonke esemagcekeni ai , iDiboni aj  leBamothi-Bhali leBeti-Bhali-Meyoni, 18 leJahazi ak  leKedemothi al  leMefahathi am , 19 leKiriyathayimi an  leSibima leZerethi-Shahari entabeni yesigodi ao , 20 leBeti-Peyori ap  leAshidodi-Pisiga leBeti-Jeshimothi aq , 21 lemizi yonke yamagceke, lombuso wonke kaSihoni inkosi yamaAmori, owayebusa eHeshiboni ar , uMozisi amtshaya as  leziphathamandla zeMidiyani at , oEvi loRekemi loZuri loHuri loReba, amakhosana kaSihoni, abakhileyo belizwe au .

22 LoBalami indodana kaPeyori av , ovumisayo, abantwana bakoIsrayeli bambulala ngenkemba phakathi kwababuleweyo babo. 23 Lomngcele wabantwana bakoRubeni wawuyiJordani lomngcele wayo. Lokhu kwakuyilifa labantwana bakoRubeni ngokwensendo zabo, imizi lemizana yayo.

24 UMozisi wasenika isizwe sakoGadi, kubantwana bakoGadi ngokwensendo zabo. 25 Lomngcele wabo wawuyiJazeri aw  layo yonke imizi yeGileyadi lengxenye eyodwa kwezimbili yelizwe labantwana bakoAmoni ax , kusiya eAroweri, ephambi kweRaba ay , 26 njalo kusukela eHeshiboni kusiya eRamathi-Mizipa leBetonimi az , njalo kusukela eMahanayimi ba  kuze kube semngceleni weDebhiri bb ; 27 lesigodini, iBeti-Harama bc  leBeti-Nimira bd  leSukothi leZafoni, insali yombuso kaSihoni inkosi yeHeshiboni, iJordani lomngcele be , kuze kube sekupheleni kolwandle lweKinerethi ngaphetsheya kweJordani empumalanga bf . 28 Leli yilifa labantwana bakoGadi ngokwensendo zabo, imizi lemizana yabo.

29 UMozisi wasenika ingxenye eyodwa kwezimbili yesizwe sakoManase ilifa; njalo yayingeyengxenye eyodwa kwezimbili yesizwe sabantwana bakoManase ngokwensendo zabo. 30 Lomngcele wabo wasukela eMahanayimi, iBashani lonke, umbuso wonke kaOgi inkosi yeBashani, layo yonke imizana yeJayiri eseBashani, imizi engamatshumi ayisithupha bg . 31 Lengxenye eyodwa kwezimbili yeGileyadi, leAshitarothi, leEdreyi, imizi yombuso kaOgi eBashani, yayingeyabantwana bakoMakiri indodana kaManase bh , ngitsho eyengxenye eyodwa kwezimbili yabantwana bakoMakiri ngokwensendo zabo bi . 32 La yiwo uMozisi awanika aba yilifa emagcekeni akoMowabi ngaphetsheya kweJordani eJeriko empumalanga bj .

33 Kodwa esizweni sakoLevi uMozisi kanikanga ilifa bk ; i Nkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli, iyilifa labo, njengokutsho kwayo kubo bl .

Copyright information for Ndebele