a23.1; 14.10.
bHlu. 3.1-4.
cJow. 3.4; Josh. 22.10,11.
d1 Sam. 27.8; 12.5; 11,13.
e1 Lan. 13.5. Jer. 2.18.
fHlu. 3.3. 16.30. 1 Sam. 5.8,11. 6.4,12,16,18. 7.7; 29.6,7.
g15.11.
hDute. 2.23.
i12.18.
jHlu. 1.34,36.
k1 Kho. 5.18. Hlab. 83.7. Hez. 27.9.
l11.17. 12.7.
mNani 34.8.
n11.8.
o23.13. Hlu. 2.21,23.
p23.4. Nani 34.2. Hlu. 18.1. Hlab. 16.6.
qNani 32.33. Dute. 3.12,13. 29.8. 12.6. 22.4.
rDute. 2.36.
sDute. 3.10.
t13.16,17; Nani 21.30.
u13.16,17; Nani 21.30.
vNani 21.24,25.
w12.5.
x13.13. Dute. 3.14.
yDute. 3.9.
z12.5.
aa12.4.
ab12.4.
ac13.11.
adNani 18.20.
ae13.33.
af13.9.
ag13.9.
ah13.9.
ai13.9.
aj13.9.
ak21.36. 1 Lan. 6.78. Nani 21.23.
al21.37. 1 Lan. 6.79.
am21.37. 1 Lan. 6.79.
anNani 32.37. Hez. 25. 9.
aoNani 32.38. Isa. 16.8,9. Jer. 48.32.
apDute.4.46; Nani 23.28.
aq12.3.
arDute. 3.10.
asNani 21.24.
atNani 31.8.
auHlab. 83.11. Hez. 32.30. Dan. 11.8. Mika 5.5.
avNani 31.8.
awNani 21.32; 32.35.
axNani 21.26,28,29; Dute. 2.19. Hlu. 11.13-27.
ayDute. 3.11.
az11.3.
ba2 Sam. 17.24.
bb2 Sam. 9.4,5; 17.27.
bcNani 32.36.
bdNani 32.3,36.
beGen. 33.17. 1 Kho. 7.46. 2 Lan. 4.17.
bfNani 34.11; 11.2; 12.3.
bgDute. 3.14. 1 Lan. 2.23. Nani 32.41.
bh12.4.
bi17.1.
bjNani 22.1.
bk13.14; 18.7.
blNani 18.20.

Joshua 13

I Nkosi ilaya uJoshuwa ukuthi abele izizwe zakoIsrayeli ilizwe elinqotshiweyo

1 UJoshuwa wayesemdala eleminyaka eminengi. I Nkosi yasisithi kuye: Usumdala, uleminyaka eminengi, kusasele ilizwe elikhulu kakhulu ukudla ilifa lalo a  . 2Yileli ilizwe eliseleyo b  : Yonke imingcele yamaFilisti c  , leGeshuri yonke d  , 3kusukela eShihori eliphambi kweGibhithe, kusiya emngceleni weEkhironi enyakatho, elibalelwa kumaKhanani e  ; ababusi abahlanu bamaFilisti f  , abeGaza, labeAshidodi, abeAshikeloni, abeGathi, labeEkhironi g  , labeAvi h  , 4kusukela eningizimu, ilizwe lonke lamaKhanani, leMeyara elingelamaSidoni, kuze kufike eAfeki i  , kuze kube semngceleni wamaAmori j  , 5lelizwe lamaGebali, leLebhanoni lonke, kusiya empumalanga k  , kusukela eBhali-Gadi ngaphansi kwentaba yeHermoni l  , kusiya ekungeneni kweHamathi m  . 6Bonke abakhileyo ezintabeni, kusukela eLebhanoni kusiya eMisirefothi-Mayimi, wonke amaSidoni n  , mina ngizabaxotsha elifeni phambi kwabantwana bakoIsrayeli o  . Kuphela ulabele uIsrayeli ngenkatho libe yilifa, njengoba ngikulayile p  . 7Ngakho-ke yehlukanisa ilizwe leli libe yilifa ezizweni eziyisificamunwemunye lengxenye eyodwa kwezimbili yesizwe sakoManase.

Ilizwe elanikwa isizwe sakoRubeni lesakoGadi lengxenye eyodwa kwezimbili yesizwe sakoManase

8Kanye labo abakoRubeni labakoGadi bemukela ilifa labo, uMozisi owabanika lona, ngaphetsheya kweJordani ngempumalanga, njengalokho uMozisi inceku ye Nkosi wabanika q  : 9Kusukela eAroweri esekhunjini lwesifula seArinoni, lomuzi ophakathi kwesifula r  , lamagceke wonke s  eMedeba t  kuze kube seDiboni u  , 10lemizi yonke kaSihoni inkosi yamaAmori owabusa eHeshiboni v  , kuze kube semngceleni wabantwana bakoAmoni, 11leGileyadi w  lomngcele wamaGeshuri lamaMahakathi x  lentaba yonke yeHermoni y  leBashani lonke kuze kube seSaleka z  , 12umbuso wonke kaOgi eBashani owabusa eAshitarothi leEdreyi aa  . Nguye owasala kunsali yeziqhwaga ab  . UMozisi wayebatshaye-ke wabaxotsha elifeni labo. 13Kodwa abantwana bakoIsrayeli kabawaxotshanga elifeni amaGeshuri lamaMahakathi; kodwa amaGeshuri lamaMahakathi ahlala phakathi kukaIsrayeli kuze kube lamuhla ac  . 14Kuphela esizweni sakoLevi kanikanga ilifa; iminikelo ye Nkosi uNkulunkulu kaIsrayeli eyenziwe ngomlilo iyilifa laso ad  , njengokutsho kwayo kuso ae  .

15UMozisi wasenika isizwe sabantwana bakoRubeni ngokwensendo zabo. 16Lomngcele waso wasukela eAroweri af  esekhunjini lwesifula seArinoni, lomuzi ophakathi kwesifula, lamagceke ag  wonke eMedeba ah  , 17iHeshiboni, lemizi yayo yonke esemagcekeni ai  , iDiboni aj  leBamothi-Bhali leBeti-Bhali-Meyoni, 18leJahazi ak  leKedemothi al  leMefahathi am  , 19leKiriyathayimi an  leSibima leZerethi-Shahari entabeni yesigodi ao  , 20leBeti-Peyori ap  leAshidodi-Pisiga leBeti-Jeshimothi aq  , 21lemizi yonke yamagceke, lombuso wonke kaSihoni inkosi yamaAmori, owayebusa eHeshiboni ar  , uMozisi amtshaya as  leziphathamandla zeMidiyani at  , oEvi loRekemi loZuri loHuri loReba, amakhosana kaSihoni, abakhileyo belizwe au  .

22LoBalami indodana kaPeyori av  , ovumisayo, abantwana bakoIsrayeli bambulala ngenkemba phakathi kwababuleweyo babo. 23Lomngcele wabantwana bakoRubeni wawuyiJordani lomngcele wayo. Lokhu kwakuyilifa labantwana bakoRubeni ngokwensendo zabo, imizi lemizana yayo.

24UMozisi wasenika isizwe sakoGadi, kubantwana bakoGadi ngokwensendo zabo. 25Lomngcele wabo wawuyiJazeri aw  layo yonke imizi yeGileyadi lengxenye eyodwa kwezimbili yelizwe labantwana bakoAmoni ax  , kusiya eAroweri, ephambi kweRaba ay  , 26njalo kusukela eHeshiboni kusiya eRamathi-Mizipa leBetonimi az  , njalo kusukela eMahanayimi ba  kuze kube semngceleni weDebhiri bb  ; 27lesigodini, iBeti-Harama bc  leBeti-Nimira bd  leSukothi leZafoni, insali yombuso kaSihoni inkosi yeHeshiboni, iJordani lomngcele be  , kuze kube sekupheleni kolwandle lweKinerethi ngaphetsheya kweJordani empumalanga bf  . 28Leli yilifa labantwana bakoGadi ngokwensendo zabo, imizi lemizana yabo.

29UMozisi wasenika ingxenye eyodwa kwezimbili yesizwe sakoManase ilifa; njalo yayingeyengxenye eyodwa kwezimbili yesizwe sabantwana bakoManase ngokwensendo zabo. 30Lomngcele wabo wasukela eMahanayimi, iBashani lonke, umbuso wonke kaOgi inkosi yeBashani, layo yonke imizana yeJayiri eseBashani, imizi engamatshumi ayisithupha bg  . 31Lengxenye eyodwa kwezimbili yeGileyadi, leAshitarothi, leEdreyi, imizi yombuso kaOgi eBashani, yayingeyabantwana bakoMakiri indodana kaManase bh  , ngitsho eyengxenye eyodwa kwezimbili yabantwana bakoMakiri ngokwensendo zabo bi  . 32La yiwo uMozisi awanika aba yilifa emagcekeni akoMowabi ngaphetsheya kweJordani eJeriko empumalanga bj  .

33Kodwa esizweni sakoLevi uMozisi kanikanga ilifa bk  ; i Nkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli, iyilifa labo, njengokutsho kwayo kubo bl  .

Copyright information for Ndebele