aNani 34.17,18.
bNani 26.55. 33.54. 34.13. Hlu. 20.9.
c13.7,8,32,33.
dGen. 48.5. 1 Lan. 5.1,2.
eGen. 34.23; 36.6.
fNani 35.2; 21.2.
gNani 32.12; Josh. 14.14; 15.17.
hNani 14.30. Dute. 1.36,38.
iDute. 33.1.
jNani 13.6,26; 14.6.
kDute. 1.28.
lDute. 1.28.
mNani 14.24. Dute. 1.36.
nNani 14.23,24. Dute. 1.36. 1.3.
oNani 13.22.
pNani 14.24. Dute. 1.36.
qNani 14.30.
rJosh.14.7.
sDute. 34.7.
tDute. 31.2.
uNani 13.28,33.
v22.6.
w10.36,37. 15.14. Hlu. 1.20. 1 Lan. 6.56.
x14.8,9.
y21.11.
z11.23.

Joshua 14

Ilizwe leKhanani labiwa ngenkatho

1 Lala ngamazwe abantwana bakoIsrayeli abawadla abe yilifa elizweni leKhanani, uEleyazare umpristi loJoshuwa indodana kaNuni lenhloko zaboyise bezizwe zabantwana bakoIsrayeli ababanika wona aba yilifa a  , 2ngenkatho yelifa labo, njengokulaya kwe Nkosi ngesandla sikaMozisi, ngezizwe eziyisificamunwemunye lengxenye eyodwa kwezimbili yesizwe b  . 3Ngoba uMozisi wayesenike ilifa izizwe ezimbili lengxenye eyodwa kwezimbili yesizwe ngaphetsheya kweJordani; kodwa kumaLevi kanikanga ilifa phakathi kwazo c  . 4Ngoba abantwana bakoJosefa babeyizizwe ezimbili, uManase loEfrayimi d  . Njalo kabawanikanga amaLevi isabelo elizweni, ngaphandle kwemizi yokuhlala, lamadlelo ayo ezifuyo zabo lempahla zabo e  . 5Njengokulaya kwe Nkosi kuMozisi, abantwana bakoIsrayeli benza njalo, balaba ilizwe f  .

UKalebi unikwa iHebroni

6Khona abantwana bakoJuda basondela kuJoshuwa eGiligali; uKalebi indodana kaJefune umKenizi wasesithi kuye g  : Wena uyalazi ilizwi i Nkosi eyalikhuluma kuMozisi h  umuntu kaNkulunkulu mayelana lawe lamayelana lami eKadeshi-Bhaneya i  . 7Ngangileminyaka engamatshumi amane lapho uMozisi inceku ye Nkosi ingithuma ngisuka eKadeshi-Bhaneya ukuhlola ilizwe. Ngasengibuyisela kuye umbiko njengokusenhliziyweni yami j  . 8Kodwa abazalwane bami ababenyuke lami k  benza inhliziyo zabantu zancibilika l  ; kodwa mina ngayilandela ngokupheleleyo i Nkosi uNkulunkulu wami m  . 9UMozisi wasefunga mhlalokho esithi: Isibili umhlaba n  olunyathele kuwo unyawo lwakho uzakuba ngowakho ube yilifa, lebantwaneni bakho kuze kube nininini o  , ngoba uyilandele ngokupheleleyo i Nkosi uNkulunkulu wami p  . 10Khathesi-ke khangela, i Nkosi ingilondoloze ngiphila njengokutsho kwayo okwale iminyaka engamatshumi amane lanhlanu, kusukela esikhathini i Nkosi eyakhuluma ngaso lelilizwi kuMozisi, uIsrayeli esahamba enkangala q  . Khathesi-ke khangela, lamuhla ngileminyaka engamatshumi ayisificaminwembili lanhlanu r  . 11Ngisaqinile lalamuhla njengasosukwini uMozisi angithuma ngalo s  . Njengamandla ami ngalesosikhathi, asenjalo amandla ami khathesi, awempi lawokuphuma lawokungena t  . 12Ngakho-ke nginika lintaba i Nkosi eyakhuluma ngayo ngalolosuku, ngoba wena wezwa mhlalokho ukuthi amaAnaki ayekhona lapho lemizi emikhulu ebiyelwe ngemithangala u  . Aluba i Nkosi ilami, ngizawaxotsha elifeni, njengokutsho kwe Nkosi. 13UJoshuwa wasembusisa v  wanika uKalebi indodana kaJefune iHebroni ibe yilifa w  . 14Ngalokho-ke iHebroni yaba ngekaKalebi indodana kaJefune umKenizi yaba yilifa kuze kube lamuhla, ngoba wayilandela ngokupheleleyo i Nkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli x  . 15Lebizo leHebroni kuqala laliyiKiriyathi-Arba, owayengumuntu omkhulu phakathi kwamaAnaki y  . Ilizwe laseliphumula empini z  .

Copyright information for Ndebele