aNani 34.3.
bNani 33.36.
c12.3.
dNani 34.3.
e15.47. Nani 34.5.
f15.47. Nani 34.5.
g18.19,21.
h18.18,22; 15.61.
i18.17; 15.37.
j15.15.
k7.26.
l18.17; 15.37.
m18.17; 15.37.
n18.16. 2 Sam. 17.17. 1 Kho. 1.9.
o18.16. 2 Kho. 23.10. 2 Lan. 28. 3. Jer. 7.31,32. 19.2,6.
p15.63.
q17.15.
r17.15.
s18.15.
t15.11,29,60; 19.44; 2 Sam. 6.2. 1 Lan. 13.5,6.
u9.17.
v21.16. 19.22,38. 1 Sam. 6.9,12. 2 Kho. 14.11. 2 Lan. 25.21,23; 28.18.
w15.57. 19.43. Gen. 38.12,13. Hlu. 14.1,5; 2 Lan. 28.18.
x15.45,46. 13.3. 19.43. Hlu. 1.18. 1 Sam. 5.10. 6.17. 7.14. 2 Kho. 1.2,3,6,16. Amos 1.8. Zef. 2.4. Zek. 9.5.
y15.9.
z15.47. 23.4. Nani 34.6,7. Hez. 47.20. Dute. 11.24. 34.2.
aa14.13-15.
abNani 13.22. Hlu. 1.10,20.
ac15.49; 10.38.
ad15.19, Hlu. 1.12-15. 1 Sam. 17.25.
aeNani 32.12; 14.6,14.
afGen.24.64; 1 Sam. 25.23.
agGen. 33.11; Josh.14.13.
ahGen. 21.25; 26.15,18-20.
ai1 Lan. 11.22. Neh. 11.25.
ajGen. 35.21.
ak12.22. 19.37.
al15.55; 1 Sam. 23.14,15,19,24. 26.1,2. 2 Lan. 11.8.
am1 Sam. 15.4.
an19.2-7.
ao1 Lan.4.28.
apNeh.11.26.
aqNeh. 11.26.
ar19.2-7.
as1 Lan. 4.28.
at19.2-7.
auGen. 21.31. 22.19. 26.23,33. 28.10. 46.1. 1 Sam. 8.2. 2 Sam. 3.10.
av19.2-7.
aw19.2-7.
ax1 Lan. 4.29.
ay19.2-7.
az1 Lan. 4.29.
ba19.2-7.
bb1 Sam. 30.30; Nani 21.3.
bc19.2-7.
bd1 Sam. 27.6. 30.1. 1 Lan. 12.1. Neh. 11.28.
be19.2-7.
bf19.2-7.
bgNani 34.11; 21.16.
bh19.2-7.
bi19.7. Hlu. 20.45,47. 21.13; Neh. 11.29.
bj19.2-7.
bk19.41. Hlu. 13.2,25. 16.31. 18.2,11. 1 Lan. 2.53. 2 Lan. 11.10; Nani 13.23.
bl19.41. Hlu. 13.2,25. 16.31. 18.2,11. 1 Lan. 2.53. 2 Lan. 11.10; Nani 13.23.
bm12.17. 16.8; 17.7,8. Josh.15.53.
bn10.3.
bo1 Sam. 22.1.
bp1 Sam. 17.1. 2 Lan. 11.7. 28.18. Josh.15.48.
bq10.10.
br1 Sam. 17.52.
bs12.13.
bt15.6.
bu2 Kho. 14.7.
bv10.3.
bw2 Kho. 22.1.
bx10.3.
by10.10,21.
bz10.29.
ca19.7. 1 Sam. 30.30; 1 Lan. 4.32.
cb19.7. 1 Sam. 30.30; 1 Lan. 4.32.
cc1 Sam. 23.1,2.
cdGen. 38.5; 1 Lan. 4.22.
ce2 Lan. 11.8. 14.10. Mika 1.15.
cf15.11.
cgNani 21.25; 17.11.
ch1 Sam. 5.1.
ciNani 21.25; 17.11.
cj10.41. 11.22. 13.3. Hlu. 1.18. 16.1,21. 1 Sam. 6.17. 1 Lan. 7.28. Jer. 47.1,5. Amos 1.6,7. Zef. 2.4. Zek. 9.5. Seb. 8.26. Gen. 10.19.
ckNani 21.25; 17.11.
cl15.4.
cm15.12.
cn21.14. 1 Lan. 6.57.
co15.35.
cp15.15.
cq21.14; 1 Lan. 6.57.
cr10.41; 11.16.
cs21.15. 1 Lan. 6.58.
ct2 Sam. 15.12.
cuIsa. 21.11.
cv15.34.
cw15.13.
cx1 Sam. 23.24,25; 25.2.
cy1 Sam. 15.10; 25.2; 27.3. 30.5. Josh. 19.26.
cz15.24.
da21.16.
db1 Sam. 25.43; 27.3; 29.1,11; 30.5; 17.16.
dc15.10.
dd1 Lan. 4.39.
de15.9.
df15.6.
dg1 Sam. 23.29; 24.1. 2 Lan. 20.2.
dh15.8. 18.16,28. Hlu. 1.8,21. 19.10-12. 2 Sam. 5.6. 1 Lan. 11.4; 16.10.

Joshua 15

Ilizwe elanikwa isizwe sakoJuda

Lenkatho yesizwe sabantwana bakoJuda ngokwensendo zabo yayisemngceleni weEdoma a , inkangala yeZini ngeningizimu b  ephethelweni eningizimu c . Lomngcele wabo weningizimu wawusuka ephethelweni loLwandle lweTswayi, kusukela ethekwini elikhangela eningizimu d . Waphuma waya eningizimu emqansweni weAkirabimi, wedlulela eZini, wenyuka usuka eningizimu kusiya eKadeshi-Bhaneya, wedlulele eHezironi, wenyukele eAdari, uphendukele eKarika e , wedlulele eAzimoni f , uphumele esifuleni seGibhithe; lokuphuma komngcele kwakuselwandle. Lo uzakuba ngumngcele wenu eningizimu. Njalo umngcele wempumalanga wawuluLwandle lweTswayi, kusiya ephethelweni leJordani. Lomngcele ehlangothini lwenyakatho wasukela ethekwini lolwandle, kusukela ephethelweni leJordani. Lomngcele wenyukela eBeti-Hogila g , wedlula kusuka enyakatho kusiya eBeti-Araba h ; lomngcele wenyukela elitsheni likaBohani indodana kaRubeni i . Lomngcele wenyukela eDebiri j  kusuka esihotsheni seAkori k , usiya enyakatho ukhangele eGiligali, omaqondana lomqanso weAdumimi l , ongeningizimu kwesifula. Lomngcele wedlula usiya emanzini eEni-Shemeshi m , lokuphuma kwawo kwakuseEni-Rogeli n . Lomngcele wenyuka ngesihotsha sendodana kaHinomu o  usiya ehlangothini lwamaJebusi eningizimu, okuyiJerusalema p . Lomngcele wenyukela engqongeni yentaba ephambi kwesihotsha seHinomu entshonalanga q , elisephethelweni lesihotsha seziqhwaga enyakatho r . Lomngcele wadwetshwa usuka engqongeni yentaba kuze kube semthonjeni wamanzi eNefitowa s , waphumela emizini yentaba yeEfroni. Lomngcele wadwetshwa usiya eBhahala t , okuyiKiriyathi-Jeyarimi u . 10 Lomngcele wabhoda usuka eBhahala ngentshonalanga waya entabeni yeSeyiri, wedlulele eceleni kwentaba yeJeyarimi, eyiKesaloni, wehlele eBeti-Shemeshi v , wedlule eThiminathi w . 11 Lomngcele waphuma uye eceleni kweEkhironi enyakatho x ; lomngcele wadwetshwa uye eShikeroni, wedlula intaba yeBhahala y , waphumela eJabineli; lokuphuma komngcele kwakuselwandle. 12 Lomngcele wentshonalanga wawululwandle olukhulu lokhumbi z . Lo ngumngcele wabantwana bakoJuda inhlangothi zonke ngokwensendo zabo.

UKalebi unqoba iHebroni leDebiri

13 Wasemupha uKalebi indodana kaJefune aa  isabelo phakathi kwabantwana bakoJuda, ngokomlayo we Nkosi kuJoshuwa, iKiriyathi-Arba, uyise kaAnaki, eyiHebroni. 14 UKalebi wasexotsha elifeni amadodana amathathu kaAnaki asuke lapho, uSheshayi loAhimani loTalimayi, abantwana bakaAnaki. ab  15 Wasesenyuka esuka lapho waya kwabakhileyo beDebiri ac . Lebizo leDebiri kuqala laliyiKiriyathi-Seferi.

16 UKalebi wasesithi ad : Lowo otshaya iKiriyathi-Seferi, ayithumbe, ngizamupha uAkisa indodakazi yami abe ngumkakhe. 17 UOthiniyeli indodana kaKenazi ae , umnawakhe kaKalebi, waseyithumba; wasemnika uAkisa indodakazi yakhe ukuba ngumkakhe. 18 Kwasekusithi ekufikeni kwakhe wamkhuthaza ukuthi acele kuyise insimu; wasesehla kubabhemi af , uKalebi wasesithi kuye: Ukhala ngani? 19 Wasesithi: Ngipha isibusiso ag . Njengoba ungiphe ilizwe elomileyo, ngipha njalo imithombo yamanzi. Wasemnika imithombo engaphezulu lemithombo engaphansi ah .

Imizi yesizwe sakoJuda

20 Leli yilifa lesizwe sabantwana bakoJuda ngokwensendo zabo. 21 Lemizi esukela ekucineni kwesizwe sabantwana bakoJuda kusiya emngceleni weEdoma yile: IKabhiseyeli ai  leEderi aj  leJaguri 22 leKina leDimona leAdada 23 leKedeshi ak  leHazori leIthinani, 24 iZifi al  leTelema leBeyalothi am  25 leHazori-Hadatha leKeriyothi, iHezironi okuyiHazori, 26 iAmama leShema leMolada an, ao, ap  27 leHazari-Gada leHeshimoni leBeti-Peleti aq  28 leHazari-Shuwali ar, as  leBherishebha leBiziyothiya at, au , 29 iBhahala av  leIyimi leEzema aw, ax  30 leElitoladi ay, az  leKesili leHorma ba, bb  31 leZikilagi bc, bd  leMadimana leSansana 32 leLebayothi leShilihimi be  leEni bf, bg  leRimoni bh, bi . Yonke imizi ingamatshumi amabili lesificamunwemunye lemizana yayo bj .

33 Esihotsheni: IEshitawoli bk  leZora bl  leAshina 34 leZanowa leEni-Ganimi, iTapuwa leEnama bm , 35 iJarimuthi bn  leAdulamu bo , iSoko bp  leAzeka bq  36 leShaharayimi br  leAdithayimi leGedera bs  leGederothayimi; imizi elitshumi lane lemizana yayo. 37 IZenani leHadasha leMigidali-Gadi bt  38 leDileyani leMizipa leJokhitheyeli bu , 39 iLakishi bv  leBhozikhathi bw  leEgiloni bx  40 leKhabhoni leLahimasa leKitilishi 41 leGederothi, iBeti-Dagoni, leNahama, leMakeda by ; imizi elitshumi lesithupha lemizana yayo. 42 ILibhina bz  leEtheri ca  leAshani cb  43 leJifitha leAshina leNezibhi 44 leKeyila cc  leAkizibi cd  leMaresha ce ; imizi eyisificamunwemunye lemizana yayo. 45 IEkhironi cf  lemizi yayo lemizana yayo cg . 46 Kusukela eEkhironi kusiya elwandle, yonke eseceleni kweAshidodi lemizana yayo ch : 47 IAshidodi, imizi yayo lemizana yayo ci ; iGaza cj , imizi yayo lemizana yayo ck ; kusiya esifuleni seGibhithe cl , lolwandle olukhulu, lomngcele cm .

48 Lezintabeni: IShamiri leJatiri cn  leSoko co  49 leDana leKiriyathi-Sana okuyiDebiri cp , 50 leAnabi leEshithemo leAnimi cq  51 leGosheni cr  leHoloni cs  leGilo ct ; imizi elitshumi lanye lemizana yayo. 52 IArabi leDuma leEshani cu  53 leJanumi leBeti-Tapuwa cv  leAfeka 54 leHumta leKiriyathi-Arba cw , okuyiHebroni, leZiyori; imizi eyisificamunwemunye lemizana yayo. 55 IMayoni cx , iKharmeli cy  leZifi cz  leJuta da  56 leJizereyeli leJokideyama leZanoya db , 57 iKayini, iGibeya leTimina dc ; imizi elitshumi lemizana yayo. 58 IHalihuli, iBeti-Zuri leGedori dd  59 leMarathi leBeti-Anothi leElitekoni; imizi eyisithupha lemizana yayo. 60 iKiriyathi-Bhali, okuyiKiriyathi-Jeyarimi, leRaba; imizi emibili lemizana yayo de .

61 Enkangala: IBeti-Araba, iMidini leSekaka df  62 leNibishani, lomuzi wetswayi, leEngedi; imizi eyisithupha lemizana yayo dg .

63 Kodwa amaJebusi, abahlali beJerusalema, abantwana bakoJuda babengelakho ukuwaxotsha elifeni; ngakho amaJebusi ahlala labantwana bakoJuda eJerusalema kuze kube lamuhla. dh 

Copyright information for Ndebele