a8.15; 18.12,13.
bGen. 28.19.18.13. Hlu. 1.23,26.
c2 Sam. 16.10. 1 Lan. 27.33.
d16.5; 10.10.
e16.10; 10.33.
f17.14.
g18.13; 16.2,7; 1 Lan. 2.54.
h16.3.
i17.7.
j18.1.
k1 Lan. 7.28.
l12.17; 17.8.
m17.9.
n17.9.
oHlu. 1.29. 1 Kho. 9.16. Josh. 15.63. 17.12,13.
pGen. 49.15.

Joshua 16

Ilizwe elanikwa isizwe sakoEfrayimi

Kwasekuphuma inkatho yabantwana bakoJosefa kusukela eJordani eJeriko, kusiya emanzini eJeriko ngempumalanga, inkangala isenyuka isuka eJeriko entabeni yeBhetheli a ; yasiphuma eBhetheli isiya eLuzi b , yadlulela emngceleni wamaAriki eAtarothi c , yehlela entshonalanga emngceleni wamaJafilethi, isiya emngceleni weBethi-Horoni ngaphansi d , kwaze kwaba seGezeri e ; lokuphuma kwayo kwakuselwandle. Ngakho abantwana bakoJosefa, uManase loEfrayimi, balidla ilifa f .

Lomngcele wabantwana bakoEfrayimi ngokwensendo zabo wawunje: Ngitsho umngcele welifa labo empumalanga wawuyiAtarothi-Adari g  kuze kufike eBethi-Horoni ngaphezulu h . Umngcele wasuphumela elwandle, eMikimethathi enyakatho i ; lomngcele waphendukela empumalanga eTanathi-Shilo j , wedlula empumalanga usiya eJanowa; wasusehla usuka eJanowa usiya eAtarothi leNahara, wagudla iJeriko, waphumela eJordani k . Kusukela eTapuwa umngcele waya entshonalanga l  esifuleni iKana m , lokuphuma kwawo waba selwandle. Leli yilifa lesizwe sabantwana bakoEfrayimi ngokwensendo zabo. Lemizi eyayehlukaniselwe abantwana bakoEfrayimi yayiphakathi kwelifa labantwana bakoManase, yonke imizi lemizana yayo n . 10 Kodwa kabawaxotshanga elifeni amaKhanani ayehlala eGezeri o . Ngakho amaKhanani ahlala phakathi kwabakoEfrayimi kuze kube lamuhla, ayesebenza njengezibhalwa p .

Copyright information for Ndebele